Contoh Project Based Learning-PA

 

Kumpulan 1

TOPIK PEMBELAJARAN  :               ADAB TERHADAP HAIWAN

TAJUK PROJEK                   :               MARI MENCINTAI HAIWAN

SASARAN                            :               MURID TAHUN 6

 

LANGKAH –LANGKAH PELAKSANAAN

 • Memulakan Projek

 

 • Guru membimbing murid-murid untuk mengenal haiwan-haiwan yang harus dibunuh dan yang tidak boleh dibunuh.

 

Contoh haiwan yang harus dibunuh: berbahaya à ular, lipan

perosak à tikus, lipas

Contoh haiwan yang tidak boleh dibunuh : peliharaan à kucing, hamster

 

 • Maklumat dikumpul daripada pelbagai sumber seperti internet dan buku.

 

 • Membangunkan Projek

 

 • Guru membuat lawatan ke zoo.
 • Guru menyuruh murid menyenaraikan haiwan yang harus dibunuh dan tidak boleh dibunuh.

 

 

 • Menamatkan Projek

 

 • Guru memberitahu kepada murid-murid adab terhadap haiwan yang harus dibunuh dan tidak boleh dibunuh.

 

Adab terhadap haiwan yang harus dibunuh (jika mendapat ancaman) :

 • Tidak menyeksa haiwan à membunuh menggunakan alat yang tajam
 • Membunuh secara terus bukan perlahan-lahan

 

Adab terhadap haiwan yang tidak boleh dibunuh :

 • Memberi makan dan minum secukupnya
 • Tidak dikurung di dalam sangkar secara bersendirian
 • Mengadakan gallery walk  yang bertemakan “Marilah Mencintai Haiwan” dengan mengundang para guru dan murid-murid lain di sekolah.

 

 • memaparkan gambar-gambar haiwan yang harus dibunuh dan tidak boleh dibunuh beserta adab-adabnya.

 

 

 • Dokumentasi Projek

 

 • Murid mengumpul semua maklumat dan gambar dan menyusun mengikut subtema.
 • Membuat buku skrap yang lengkap dan menarik.

 

Kumpulan 2

PROJEK MASTER CHEF

TAJUJK: TAHARAH

SASARAN: MURID TAHAP 2

TEMPOH: 1 MINGGU

 

FASA LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PROJEK
Fasa 1: Memulakan projek -Guru membimbing murid membuat kaji selidik tentang kepentingan menjaga kebersihan serta  cara menghasilkan makanan dengan bersih dan  halal

-Maklumat dikumpul melalui sumber bahan bacaan di internet (www.odhaberhaksehat.org/2015/menjaga-kebersihan-makanan/) , perpustakaan dan sumber manusia (pekerja kantin sekolah, guru)

Fasa2: Membangunkan projek -Guru membimbing murid membuat lawatan ke 2 buah kilang pemprosesan makanan iaitu kilang keropok lekor

­-Semasa lawatan , murid membuat banding beza dan menilai tahap kebersihan antara 2 buah kilang tersebut serta memerhatikan cara menghasilkan keropok lekor dengan bersih dan halal

-Murid diminta membuat catatan dan rakaman gambar dan video tentang cara pemprosesan keropok lekor

Fasa3: Menamatkan projek -Guru menganjurkan pertandingan “Master Chef” untuk menilai tahap pemahaman murid tentang cara menghasilkan makanan dengan cara yang bersih, halal dan selamat
Fasa4: Dokumentasi projek -Murid mengumpulkan maklumat dan bahan bukti bergambar, berjadual dan seumpamanya untuk membentuk folio atau buku skrap yang lengkap dan menarik

 

 

NAMA AHLI KUMPULAN:

1.ALIAA BINTI ABD GHANI
2. NUR SUHADAH BINTI MOHAMAD
3. UMMI NAZURAH BINTI AZAHA

 

Kumpulan 3

PROJEK  “MOH KITE RERAMEY BELAJOR KHAT!!!”

                        (JOM KITA BELAJAR KHAT BERAMAI-RAMAI)

 

SASARAN                                            : TAHUN 4 (30 ORANG)

TEMPOH                                              : SATU BULAN (4 MINGGU)

NAMA AHLI KUMPULAN              :  Muhammad Daud bin Nurdin Muhammad

Muhammad Amin Arif bin Mohd Amin

Muhammad ‘Izwan bin Zainul Abidin

 

PERMULAAN PROJEK MINGGU 1

Guru membimbing murid tentang sejarah dan pengenalan tentang asas khat. Maklumat diperolehi daripada pelbagai sumber:

 • Media elektronik: contohnya, video tentang sejarah awal penulisan khat. (www.youtube.com/sejarah-khat-dunia)
 • Tokoh: Ustaz Hafiz
 • Buku ilmiah: Khat & Jawi Mutiara Kesenian Islam Sejagat

PEMBANGUNAN PROJEK MINGGU 2

 • Guru membimbing murid untuk melaksanakan dan mengajar teknik penulisan khat.
 • Guru membawa para pelajar ke pusat khat. (PUSAT KESENIAN ISLAM, KUALA LUMPUR)
 • Membuat rakaman video tentang lawatan program (cara penulisan, pameran, contoh-contoh khat lama)

 

MENAMATKAN PROJEK MINGGU 3

 • Pelajar menghasilkan karya khat.
 • Adakan bengkel pemulihan penulisan khat.
 • Pameran karya pelajar yang telah dihasilkan di dewan sekolah untuk pelajar tahun 4 yang lain. (30 karya)

DOKUMENTASI PROJEK MINGGU 4

 • Pembukuan hasil karya pelajar yang telah dihasilkan di dalam bentuk folio dan juga fail.

 

 

Kumpulan 4

TAJUK PILIHAN : JOM SOLAT

MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM

SKOP BIDANG : IBADAH

SASARAN : SEMUA MURID TAHUN 4

BILANGAN HARI : 3

 

Fasa Langkah-langkahpelaksanaanprojek

 

Fasa 1 : Memulakanprojek –          Murid mengenalpastitatacarasolatdarisegibacaandanpergerakandalamsolat.

–          Murid mengumpulmaklumatmelaluibukuIndahnyaHidupBersyariat, ensiklopedia‘Solat’, internetdarihttp://ghojer.blogspot.my/2014/02/tata-cara-sholat-fardhu-5-waktu-lengkap.htmldan video ‘TatacaraSolatDenganTertib’

–          Murid membuatperbezaanantarasolatwajibdansolatsunatjenazah.

Fasa 2 : Membangunkanprojek –          Guru membimbing murid denganmembuatlawatanke masjid untukmelihattatacarasolat yang betul.

–          Murid membuatrakaman video orang solatsunatdansolatwajibsepanjanglawatanberlangsung.

–          Murid membuatcatatanberdasarkanrakamantersebut.

–          Murid membuatkuizberkaitandengantatacarasolat.

 

Fasa 3 : Menamatkanprojek –          Murid membuatpameran, pertandinganBacaan al-Fatihahdanexplorace.

–          Pameran yang dilaksanakanberkaitanpergerakansolat, diadakan di dewan sekolahdanterbukakepadasemua murid dan guru.

–          PertandinganBacaan al-Fatihah yang betulkhususuntuk murid.

–          Explorace yang diadakantentangrukunsolatmengikutenamstesen yang telahditetapkandanterbukakepadasemua murid.

Fasa 4 : Dokumentasiprojek –          Guru membimbing murid mengumpulmaklumatdanbahanbuktibergambartentangprojek ‘JomSolat’.

–          Guru membimbing murid membuat album projek ‘JomSolat’.

 

NAMA KUMPULAN : FAWAZ

NAMA AHLI : MUHAMMAD FARIS BIN ROSDI

NURIN NAJWA IRDINA BINTI HAMSHAH

ZAKIRAH BINTI MOHD SAUPI

Kumpulan 5

TAJWID ITU MUDAH

 

SASARAN                               : SemuapelajarTahun 5

TEMPOH                                : SatuMinggu

NAMA AHLI KUMPULAN     : 1. Mohammad Nazmi Bin Ismail

 1. AfifahBintiAbdKahar
 2. NurulSyazwaniBintiAzhar

 

MEMULAKAN PROJEK         : Guru membimbing murid mencarimaklumatmengenaihukumtajwid

dalam Surah Al-Fatihahdan Al-Masad.

: Maklumatdikumpulmelaluipelbagaisumber:

 • Internet danbuku – Murid akanmemindahkanmaklumatdalambentukpetaminda.
 • Sumbermanusia – Murid akanberjumpadenganustazdanustazah. Kemudian, murid akanmerakambacaan surah yang dibaca, contohnyabacaansecaradengung.

 

MEMBANGUNKAN PROJEK : Guru membimbingmurid membuatlawatankePusatAkademiCelik Al-

Quran bersamaUstazZambri. Lawatanberlangsungselamasatuhari.

: Murid diajarmengenaihukumtajwidmengikutsukatanpembelajaran.

: Setelahmempelajarihukumtajwid, murid menjalaniamalibacaan Al-

Quran bersamaUstazZamri.

 

MENAMATKAN PROJEK       : Guru menganjurkanPertandinganTilawah Al-Quran yang mewajibkan

setiapkelasuntukmenghantarsekurang-kurangnyadua orang wakil,

seoranglelakidanseorangperempuan.

 

DOKUMENTASI PROJEK        : Mengumpulkanmaklumatdanbahanbuktisepertigambardan video

semasalawatandanharipertandingansertapetaminda yang dihasilkan

oleh murid-murid semasamengumpulmaklumat. Kesemuabahanbukti

inidikumpulkandalamsatu folio.