Kerangka Kemahiran Pedagogi

Perbezaan komponen utama pembelajaran abad ke-20  dengan abad ke-21

Kaedah pembelajaran abad ke-21 dipimpin oleh guru yang memberikan arahan langsung kepada murid. Aras ilmu adalah pada tahap pengetahuan. Murid belajar untuk menguasai kandungan sukatan pelajaran dan sekardar menguasai kemahiran asas. Pembelajaran berasaskan teori mengikut kurikulum yang telah ditetapkan. Kaedah murid belajar secara individudalam peperiksaan bilik darjah.

Pentaksiran pula lebih berbentuk sumatif dan pembelajaran pula lebih kepada memenuhi keperluan sekolah. Rumusannya pembelajaran abad ke-20 dikatakan tiada keseimbangan untuk memperkembangkan emosi murid secara optimum. Pembelajaran abad ke-21 dirangka berdasarkan strategi pemusatan murid yang menekankan kaedah kolaboratif, belajar secara berkumpulan dalam persekitaran yang lebih luas, dan melibatkan pelbagai komuniti.Murid dilatih untuk menguasai pelbagai kemahiran secara praktikal melalui proses pemikiran aras tinggi. Kurikulummencakupi  kemahiran untuk hidup secara personal dan bersosial. Konsep belajar adalah untuk kehidupan, maka sistem pentaksirannya lebih relevan berbentuk formatif yang dapat mengukur penguasaan ilmu dan kemahiran berhubung bidang-bidang yang diperlukan  untuk kerjaya masa kini dan akan datang. Justera, pembelajaran abad ke-21 menuju  ke arah melahirkan modal insan yang seimbang.

Rajah: Standard kemahiran  abad ke-21

(Sumber: Kementerian Pendidikan)

Kurikulum  pembelajaran abad ke-21 bersifat futuristik, fleksibel dan dinamik  supaya relevan dan koheren dengan senserio pembangunan dan kemajuan teknologi agar modal insan yang dihasilkan dapat menangani cabaran globalisasi, lendakan ilmu dan maklumat yang sesuai dengan budaya serta nilai-nilai semasa.  Justetu kurukulum  yang direncanakan sesuai , menyeluruh dan mampu membekalkan modal insan dengan kesediaan diri yang kukuh dari segi jasmani, rohani, intelek dan emosi.

Bernaung di bawah empat tema, kemahiran-kemahiran yang dikelasifikasikan  kepada  tiga kategori yang memperlihatkan bidang tumpuan seperti berikut:

Kategori Bidang Tumpuan
Kemahiran pembelajaran dan inovasi
 • Kreativiti dan inovasi
  • Berfikir secara kreatif
  • Bekerja secara kreatifdengan pihak lain.
 • Kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalaPemikiran kritikal dan penyelesaian masalah.
  • Pemikiran aras tinggi.
  • Mengimplimentasi inovasi.
 • Komunikasi dan kolaborasi
  • Berkomunikasi dengan jelas
  • Berkolaborasi dengan pihak lain secara bijak.

 

Kemahiran teknologi maklumat, komunikasi, dan media
 • Literasi maklumat
 • Literasi media
 • Literasi TMK
Kemahiran kehidupan dan kerjaya
 • Fleksibiliti dan adaptasi
 • Inisiatif terarah kendiri
 • Sosial dan silang budaya

Dalam usaha melaksanakan pedagogi, para pendidik disaran untuk memastikan murid-muridnya tidak hanya menguasai pengetahuan dan kemahiran asas sahajatetapi lebih berusaha agar mereka menguasai pelbagai kemahiran lain  seperti berikut:

 1. Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.
 2. Kemahiran berkomunikasi secara berkesan.
 3. Kemahiran menikmati keindahan cipraan dan seni/
 4. Kemahiran membuat pilihan dan menbuat keputusan.
 5. Kemahiran mencari, menginterpretasi, dan mengaplikasikan maklumat.
 6. Kemahiran bersosial dan bekerjasama dengan orang lain.
 7. Kemahiran kepimpinan dan pengurusan.

 

Kerangka kemahiran pedagogi masa kini berdasarkan empat tema iaitu:

 1. Kesedaran globar
 2. Kewangan, ekonomi, perniagaan, dan keusahawanan
 3. Literasi sivik
 4. Literasi kesihatan

Kemahiran pembelajaran dan inovasi

Pembelajaran adalah setu proses interaksi antara murid, guru dan sumber belaja dalam satu persekitaran belajar. Proses pembelajaran melibatkan beberapa fasa  iaitu fasa opertama memperolehi ilmu pengetahuan. Contohnya melalui pembelajaran Sains, murid dapat mengetahui bahawa tumbuh-tumbuhan membina makanannya sendiri. Fasa kedua, proses pembelajaran melibatkan penguasaan kemahiran dan tabiat. Contohnya, seseorang masak sayuran hijaudengan berhati-hati untuk mengekalkan nutriennya dan menjadikan sayuran sebagai hidangan yang perlu ada dalam sajian kerana sayur membekalkan  vitamin, kalsium dan meneral untuk tubuh. Fasa ketiga, proses pembelajaran membantuk sikap dan kepercayaan di kalangan murid.Contoh, murid terpaksa untuk memakan sayur kerana sayur-sayuran mampu untuk mencantikkan kulit, menghindar penyakit dan mengekalkan kesihatan tubuh. Oleh hal yang demikian pembelajaran  ialah proses membantu murid agar dapatt bel;ajar dengan baik.

Dalam kentek pendidikan, pembelajaran berlaku apabila wujudnya interaksi guru yang mengajar murid untuk menguasai isi pelajaran sehingg amencapai sesuatu objektifyang ditentukan dari aspek kognitif, dapat mempengaruhi perubahan sikapdari aspek afektif dan berketerampilan dari aspek psikomotor. Pembelajaran yang bermakna sangat bergantung kepada minat dan motivasi murid yang  tinggi terhadap pengajaran  guru sebagai fasilitator yang kreatif.  Hasil pembelajaran dapat diukur melalui proses belajar dengan mudah.

Kemahiran maklumat, media dan teknologi

Teknologi masa kini telah berkembang daripada automasi yang bertujuan meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sesuatu proses menuju ke arah fasilitation, iaitu melengkapkan guru dan murid dengan peralatan pembelajaran yang lebih baik dan berkesan. Evolusi teknologi ini menyumbang kepada transformasi cara guru mengajar dan cara murid belajar. Alat untuk bekerja pada abad ke-21 secara meluas menggunakan media digitalseperti jaringan sosial dan literasi Teknologi Maklumat dan komunikasi (TMK). Kesedaran kepada teknologi dan aplikasi teknologi hampir keseluruhan aktiviti kehidupan dikenal pasti dapat mengupaya pembangunan daya intetek, sahsiah, dan hubungan sosial seseorang.

Persaingan pada peringkat global dalam perkembangan ilmu dan teknologi menjadi cabaran dalam pedagogi abad ke-21. Dalam kontek pendidikan, TMK merupakan peralatan teknologi komunikasi yang membentuk sistem rangkaian elektronik yang digunakan untuk mencari, mengumpul, dan menyimpan, memproses, menyalur, dan menyampaikan maklumat secara pantas serta tepat. Peranan guru sememangnya penting untuk membimbing murid dalam melayari internet, mencari maklumat melalui laman sesawang, memilih perisian yang sesuai, mengumpul dan mengurus maklumat untuk pengajaran dan pembelajaran serta meningkatkan kesedaran akan persaingan dan kehendak global.

Konsep pembelajaran di mana-mana institut pendidikan masa kini tidak terhad dalam persekitaran pembelajaran bilik darjah, malah manjangkau waktu dan lokasitanpa had dan fleksibel mengikut kesesuaian guru dan murid. Penggunaan internet sebagai media pembelajaran berasaskan sesawang dilaksanakan dengan menggunakan komputer dan pelbagai alat komunikasi digital kerana konsep pembelajaran ini terbukti sesuai dan memberi impak yang tinggi. Pembelajaran dal;am talian memudahkan pengguna berkongsi maklumat dalam bentuk audio, video, teks, frafik dan animasi. Teknologi ini dapat membina pengetahuan secara mudah dan pantas. Penggunaan e-pembelajaran web 1.o diperluaskan  lagi dengan terciptanya aplikasi web 2.0 yang menyediakan perkhidmatan seperti blog, Facebook, Wikipedia, dan Youtube. Fasa perkembangan teknologi masa kini telah mendesak perubahan dalam pedagogi daripada berpusatkan guru  kepada berpusatkan murid berasaskan teknologi, media dan maklumat. Sudah pasti persekitaran dan suasana pembelajaran turut berubah daripada pembelajaran pasif kepada pembelajaran aktif.

Kemahiran komputer paling asas diperlukanoleh guru masa kini adalah dengan menggunakan perisian  Micrisoft Office, rangkaian dan pangkalan data. Manakala kemahiran komputer secara spesifik ialah dowmload dan upload fail, aturcara web, reka bentuk dan pembinaan pangkalan data, install dan upgrade perisian, bina dan sunting pangkalan data serta pemprosesan maklumat. Oleh hal yang demikian, para guru perlu menguasai kemahiran menggunakan komputer kerana kebanyakan urusan pentadbiran sama ada untuk pengajaran dan pembelajaran. pengurusan dan pentadbiran di jabatan-jabatan kerajaan mahupun sektor swasta telah menggunakan komputer dengan meluas.

Kemahiran hidup dan kerjaya

Ilmu dan memahiran merupakan satu perkara yang penting dalam kehidupan manusia.  Perkembangan dan kemajuan sesuatu bangsa di dunia ini berkait rapat dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan  yang terdapat pada sesuatu bangsa itu sendiri.  Sesuatu bangsa yang dapat menguasai ilmu pengetahuandan kemahiran terbukti dapat mengurus kehidupan dengan baik.

Untuk menghasilkan modal insan yang seimbangdan menyeluruh dario aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, seseorang memerlukan penguasan kemahiran  kehidupan yang holistik.  Kemahairan-kemahiran tersebut seperti berikut:

 1. Kemahiran ilmu agama
 2. Kemahirn pengurusan kewangan
 3. Kemahairan temu duga
 4. Kemahiran dwi bahasa dan  Bahasa Inggeris
 5. Kemahiran komunikasi
 6. Kemahiran pengurusan masa
 7. Kemahiran kerja berpasukan
 8. Kemahiran kerjaya

Apakah kemahiran yang menjadi keutamaan dalam kerjaya  masa kini?

Kemahiran pengalaman dalam kerjaya berkaitan

Lepasan sekolah dan lepasan pusat pengajian tinggi masa kini pada umumnya menguasai aspek pengetahuan teori tetapi masih berkurangan dalam pengalaman kerja yang berkaitan. Para majikan pula tidak mahu mengambil pekerja yang menjejaskan organisasi atau firma mereka. Majikan hanya akan menggagi pekerja yang mampu memahami arahan kerja yang lebih berkesan, produktif, dapat m,elaksanakan tugas dengan cekap dan amanat serta menjimatkan masa dan kos pembiayaan ketika bekerja.

Kemahiran dalam bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Kemahiran TMK menjadi perhatian para majikansejajar dengan perkembangan ekonomi global. Penggunaan TMK dapat meningkatkan kecekapan pengurusan seperti mengemas kini data dan membuat pelaporan syarikat atau organisasi , operasi dan peningkatan diri.  Perubahan teknologi masa kini memerlukan pekerja yang mampu memperlajari dan memahami keperluan semasa dan akan datang.  Matlamat majikan adalah untuk mendapat pekerja  yang dinamik dan suka menambah ilmu, menggunakan pengetahuan dan kemahiran baru bertujuan memperbaiki proses pengeluaran serta meningkatkan daya saing untuk mendapatkan pulangan yang baik dalam menyokong kemajuan organisasi pada masa depan.

Kemahiran pembelajaran secara berterusan

Kualiti peribadi seperti pengurusan diri, interaksi sosial, etika kerja, keyakinan diri, keupayaan bekerja secara sistematik, kerja berpasukan dan kualiti kepimpinan sering menjadi kriteria utama dalam proses pemilihan pekerja oleh para majikan. Majikan juga inginkan pekerja yang menguasai kemahiran mengelola  kerja, kemahiran berfikir, mengurus masa,  teliti dalam melaksanakan tanggun jawab,  berdisiplin dan bersungguh-sungguh serta ikhlas. Majikan dapat mengesan kualiti peribadi oleh calon semasa proses temuduga atau sesi suai kenal bersama pekerja.

Kemahiraan penggunaan Bahasa Inggeris, dwi bahasa atau pelbagai bahasa

Kemahiran berkomunikasi dengan menggunakan pelbagai bahasa telah diangkat sebagai aset kepada seseorang. Pengaruh globalisasi dalam perkembangan ekonomi, pendidikan dan kebanyakan urusan harianmemerlukan kemahiran dalam pelbagai bahasa terutama Bahasa Inggeris kerana  Bahasa Inggeris merupakan bahasa perhubungan antarabangsa. Calon pekerja yang kurang fasih Bahasa Inggeris menghadapi kelemahan dalam komunikasi dan hal ini akan memberikan kesan negatif kepada perkembangan organisasi.  Namun masih terdapat ramai murid dan calon pekerja yang tidak mahir dalam berkomunikasi dan menulis dalam Bahasa Inggeris dengan baik. Kesannya, mereka sukar untuk melepasi temuduga dan sukar mendapat pekerjaan. Permintaan kepada pekerja yang mahir dalam bahasa lain seperti bahasa Cina, bahasa Jepun dan lain-lain menjadi bonus kepada seseorang individu kerana dapat menyokong majikan dan organisasi menjalin hubungan pada peringkat  antarabangsa.

 

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *