Pedagogi Masa Kini

Apa itu  pedagogi masa kini?

Konsep “masa kini” merujuk kepada abad ke-21. iaitu sepanjang tahun 2001 hingga 2100. Abad 21 dikenali sebagai  knowledgw age atau –ekonomi  yang menekankan kepentingan maklumat, kreativiti dan inovasi bagi memenuhi permintaan perkhidmatan baharu kepada masyarakat dalam negara  dan global. Pengaruh perkembangan Teknologi Maklumat dan komunikasi (TMK), globalisasi, liberalisasi, dan persaingan hebat dengan negara lain telah mendesak Malaysia  untuk membangunkan satu sistem ekonomi  yang berasaskan pengetahuan atau K-ekonomi. Negara-negara yang dapat menguasai TMK  dan mempunyai kemudahan jaringan internet dianggap mempunyai kelebihan dan sebaliknya negara-negara yang mengabaikan penguasaan kemahiran dan aplikasi TMK akan ketinggalan dalam persaingan  pada peringkat global.

Perubahan dan kemunculan bentuk ekonomi baru sangat berkait rapat secara langsung dengan perubahan sektor pendidikan yang bertanggungjawab untuk melahirkan masyarakat saintifik dan progresif, berpengetahuan tinggi, dan berpandangan jauh, berkemahiran dalam pelbagai bidangserta pengkhususan kepada hasil pengeluaran komoditi. Oleh hal yang demikian, pedagogi masa kini didapati lebih mencabarkerana para pendidik dan seluruh institut penmdidikan dituntut untuk melahirkan murid yang kreatif dan inovatif, dapat befikiran  kritis, dan mampu menyelesaikan masalah. Cabarannya adalah untuk menyediakan modal insan yang memiliki kemahiran abad ke-21 supaya dapat melaksanakan tuntutan glonalisasi yang berkembang dengan pantas.Dalam masa yang sama,para pendidik bertanggungjawab mkelaksanakan dasar dan sistem pendidikan  negara yang bertunjangkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) iaitu satu usaha yang berterusan  ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu melahirkan insan yang seimbang serta harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial.

Peranan guru masa kini tidak setakat menjadi pendidik tetapi lebih kepada fasilitator  dan pakar rujuk kepada pelanggannya. Negara sentias amemerlukan guru yang berkualiti, amanah, dan berintegriti dalam menyampaikan mesej kerajaan agar dapat memenuhi  hasrat FPK. Oleh itu guru-guru masa kini sewajarnya  bersedia memantapkan hala tuju masing-masing agar seiring dengan kehendak masyarakat dan negara serta pasaran global. Antara ciri-ciri kualiti diri yang perlu ada pada guru masa kini  adalah seperti berikut:

  1. Faham dan menguasai kandungan kurikulum mata pelajaran yang diajar.
  2. Mahir dan berketrampilan dalam pengurusan pedagogi.
  3. Memahami perkembangan murid dan menyayangi mereka.
  4. Memahami psikologi  dan berkeperluan pembelajaran murid.
  5. Menguasai teknik bimbingan dan kaunseling.
  6. Mengaplikasikan teknologi masa kini.

Budaya kerja guru perlu ditransformasikan ke arah susasana bersasarkan  empat ciri iaitu pembelajaran regulasi kendiri, pembanguna akademikberasaskan bukti,membangunkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan menguasai kemahiran abad ke-21. Sehubungan itu, para pendidik perlu menguasai keempat-empat ciri tersebut dan berusaha mengaplikasikan nyadalam bentuk pengajaran dan pembelajaran secara terancang dan berkesan. Keupayaan guru mengadaptasi elemen ini dijangka dapat membentuk kualiti tahu, sukakan ilmu, pantas berfikir secara kritis, dan kreatifbijak menyoal, dapat membuat hubung kait, cekap menjana idea, yakin berkomunikasi, dapat bekerja dengan orang lain, mendengar dan membuaty perubahan positif, berani mengambil risiko, fleksibel, tidak putus asa, patriotik dan berakhlak terpuji.

Apa itu kemahiran abad ke-21?

Kemahiran abad ke-21 pada peringkat antarabangsan merangkumi empat kategori utama iaitu

  1. Cara pemikiran: berfikir cara kfitis dan kreatif, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan serta belajar untuk belajar.
  2. Cara bekerja: menguasai kemahiran berkomunikasi dan bekerjasama.
  3. Alat untuk bekerja; memaksimumkan literasi TMK.
  4. Kemahiran menangani cabaran abad ke-21: memenuhi tanggungjawab personal dan tanggungjawab sosial.

Sehubungan itu para guru dituntut untuk mengaplikasikan dan menghayati empat kategori utama kemahiran abad ke021 sebagai usaha mencapai ke arah pendidikan bertaraf dunia. Guru perlu mempunyai kaedah berfikir yang kreatif dan kritis, berupaya mengaplikasikan kemahiran aras tinggi , kemahiran  menyelesaikan masalah, kemahiran membuat keputusan, dan penyesuaian dengan menekankan penggunaan otak kiri dan otak kanan dalam kebanyakan urusan. Cara guru yang dikehendaki ialah menitik beratkan aktiviti hand- on,  dan bekerjasama, kemahiran sosial, komunikasi kompleks, kemahiran menyelesaikan masalah yang bukan rutin, pengurusan dan pengembangan diri serta pemikiran bersistem.  Hal ini merupakan kemahiran asas yang diharapkan dapat menyumbang dan memudahkan pembangunan kendiri murid.

 

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *