Pembentangan PA

 

 


 Bil  Nama  Angka Giliran  Tarikh Pembentangan  Catatan
 1 1.1 Nur Syuhada binti Mohamad  2016292340058  28/03/17

Selasa

8.00-8.20 am

 1.2 Nurul Syazwani binti Azhar  2016292340061
 2  2.1 Muhammad Izwan bin Zainul Abidin  2016292340057 28/03/17

Selasa

8.25-8.45 am

 2.2 Muhammad Amin Arif bin Mohd Amin  2016292340054
 3  3.1 Nurul Nabilah binti Abdul Razak  2016292340060 28/03/17

Selasa

8.50-9.10 am

 3.2 Nurin Najwa Irdina  binti Hamzhah  2016292340059
 4  4.1 Ummi Nazurah binti Azaha  2016292340063 28/03/17

Selasa

9.15-9.35 am

 4.2 Afifah binti Abdul Kahar  2016292340052
 5  5.1 Aliaa binti Abdul Ghani  2016292340053 28/03/17

Selasa

9.40-10.00 am

 5.2 Siti Nurazyyati binti Md Abas  2016292340062
 6  6.1 Nurul Huda binti Abdul Ghani  2016292340066  30/03/17
Khamis10.00-120.20 am
 6.2 Zakirah binti Mohd Saupi  2016292340064
 7  7.1 Muhammad Daud bin Nurdin  Muhammad  2016292340055  30/03/17
Khamis10.25-120.35 am
 7.2 Muhammad Fariz bin Rosdi  2016292340056
 7.3 Muhammad Nazmi bin Ismail  2016292340065

Tarikh: 28/03/2017 (Selasa)

Bertempat di Makmal 1, IPGKTHO

 

Kumpulan 1

Tajuk Pembentangan

 1. Nur Syuhada binti Mohamad
 2. Nurul Syazwani binti Azhar

Kumpulan 2

Tajuk Pembentangan

 1. Muhammad Izwan bin Zainul Abidin
 2. Muhammad Amin Arif bin Mohd Amin

Kumpulan 3

 1. Nurul Nabilah binti Abdul Razak
 2. Nurin Najwa Irdina  binti Hamzhah

Kumpulan 4

 1. Ummi Nazurah binti Azaha
 2. Afifah binti Abdul Kahar

Kumpulan 5

 1. Aliaa binti Abdul Ghani
 2. Siti Nurazyyati binti Md Abas

 

Tarikh: 30/03/2017 (Khamis)

Bertempat di Makmal 1, IPGKTHO

Kumpulan 6

 1. Nurul Huda binti Abdul Ghani
 2. Zakirah binti Mohd Saupi

Kumpulan 7

 1. Muhammad Daud bin Nurdin  Muhammad
 2. Muhammad Fariz bin Rosdi
 3. Muhammad Nazmi bin Ismail

 

 

Kaedah dan Teknik Pengajaran

Kaedah pengajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengelola dan menggunakan teknik, isi pelajaran, dan alat bantu mengajar untuk mencapai objektif pengajaran.Teknik pengajaran pula  ialah kemahiran atau caramelaksanakan penyampaian bahan pengajaran kepada murid dari segi langkah-langkah dalam aktiviti pembelajaran.Secara khususnya teknik merupakan satu cara penyampaian pelajaran dan perlu diteliti supaya dapat mempercepat penanggapan murid.

 

1. Sumbang saran

Sumbangsaran merupakan aktiviti perbincangan iaitu ahli dalam kumpulan mengemukakan seberapa banyak idea dengan tujuan menyelesaikan sesuatu masalah. Setiap ahli digalakkan memberikan idea dan idea tersebut akan dikaji dengan teliti.Idea yang paling sesuai akan diterima sebagai rumusan perbincangan.Keputusan yang dicapai merupakan  hasil daripada sesi sumbang saran . Sumbang saran bertujuan melatih murid mengemukakan idea atau pandangan yang bernas. Isborn (1963) menyatakan bahawa terdapat dua tujuan sumbang saran iaitu

Jangka panjang: menyelesaikan satu masalah penting.

Jangka penmdek: iaitu mendapatkan sebarapa banyak idea p[enyelesaian yang mungkin tentang sesuatu masalah.

Persekitaran pembelajaran yang aktif adalah penting. Pelaksanaan  persekitaran pembelajaran aktif akan  berlaku dengan mambahagikan murid dalam kumpulan kecil dan murid dapat berinteraksi serta belajar secara harmonis di samping mewujudkan iklim pembelajaran , iaitu perkongsian idea /maklumat. Di samping itu, guru dapat meningkatkan keyakinan  murid untuk mengemukakan pendapat di hadapan orang ramai dan memupuk semangat berkongsi idea serta menerima pendapat orang lain.Hal ini dapat memupuk sifat-sifat sosial dan menggalakkan perkembangan mental murid.

Prinsip-prinsip sumbang saran adalah seperti berikut:

 1. Topik perbincangan harus sesuai dengan minat dan kebolehan murid.Suasana perbincangan harus kondusif dan tidak formal untuk menggalakkan perbincangan.Murid diberi peluang untuk mengemukakan seberapa banyak idea atau pendapat.
 2. Murid dilarang membuat kritikan atau mkenilai idea semasa sumbang saran dilaksanakan.
 3. Semua pendapat/idea dicatat dan huraian daripada pihak lain adalah dibenarkan.
 4. Murid digalakkan untuk mengembangkan satu-satu idea agar melahirkan pandangan yang baru.
 5. Masa untuk mengemukakan idea adalah terkawalsupaya ahlui digalakkan berfikir secara pantas.

Pelaksanaan sumbang saran adalah seperti berikut6:

 1. Melibatkan seluruh kelas tetapi  melibatkan tempuh masa untuk perbincangan adalah pendek.Bilangan murid dalam kumpulan seharusnya kecil.
 2. Kelas dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
 3. Tajuk perbincangan dikemukakan dengan jelas oleh ketua kumpulan.
 4. Menentukan satu cara untuk merekod semua idea perbincangan (dalam bentuk grafik /peta minda).
 5. Setiap ahli dalam kumpulan diberi peluang untuk mengemukakan idea secara bergilir.Pada peringkat ini semua idea harus diterima dan cicatatkan.
 6. Ahli digalakkan menambah idea yang dibincangkan.
 7. Ketua kumpulan menggalakkan setiap ahli menyumbang ideadan memberikan peneguhan positif.
 8. Setiap ahli digalakkan untuk berfikir secara kritis dan kreatif.
 9. Rumusan perbincangan dibuat hasil persetujuan bersama dalam ahli kumpulan.

Kelebihan sumbang saran

 1. Semua murid terlibat dalam memnemukan idea.
 2. Menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif di kalangan murid.
 3. Pengelibatan murid secara aktif.
 4. Nilai-nilai murdni dapat dipupuk  dan murid saling hprmat memghormati  idea atau pendapat orang lain.

Namuan sumbang saran kurang sesuai untuk murid yang lemah kerana mereka tidak dapat memberi idea.Mereka akan merasa kecewa dan rendah diri jika idea mereka ditolak. Orlich, et. al (2007) menyarankan agar sumbang saran digunakan sebagai satu asas untuk perbincangan yang lain.

 

2. Perbincangan

Perbincangan  ialah satu proses aktif yang melibatkan  guru dan murid. Perbincangan bukan sahaja meransang interaksi antara murid secara bermakna tetapi juga menggalakkan pelbagai pembelajaran yang merangkumi kandungan, kemahiran, sikap, dan proses-proses pembelajaran. Di samping itu, kaedah ini dapat menggalakkan perkembangan mentalmurid supaya dapat menyumbangidea dan pandangan secara sistematik. Orlich, et. al. (2007) berpendapat  bahawa perbincangan merupakan teknik yang dapat meningkatkan kemahiran dan pemikiran murid.

Tujuan perbincangan

 1. Murid dilatih berfikir dengan teliti, berbual dengan gaya yang menarik, mengemukakan pandangan yang jelas, tepat dan logik.
 2. Peluang mengemukakan kemahiran lisan untuk berinteraksi dan berkomunikasi , memupupuk, bekerjasamaserta wujud interaksi sosial yang positif.
 3. Menguasai teknik perbincangan yang betuldan mengukukuhkan kemahiran lisan yang telah dipelajari.

Prinsip dan pelaksanaan perbincangan

 1. Pemilihan topik perbincangan
  • Topik berasaskan pengalaman, kebolehan dan minat murid-murid.
  • Elakkan topik yang berunsur sensetif.
  • Skop topik jelas, khusus dan sesuai dengan peruntukan masa.
 2. Tujuan jelas dan diberitahu kepada muridsebelum perbincangan supaya murid dapat membuiat persediaan dan mencapai matlamat pada sesi akhir perbincangan.
 3. Setiap kumpulan mempunyai seorang ketua (bertindak sebagai pengerusi0 dan pencatat yang dipilih di kalangan murid-murid untuk mengendalikan sesi perbincangan. Peranan boleh bertukar-tukar dari masa kesemasa.
 4. Cara dan peraturan akan diberitahu terlebih dahulu untuk memastikan aktiviti berjalan lancar, teratur dan tidak terpesong daripada tujuannya.
 5. Guru berperanan sebagai fasilitator, iaitu guru akan membimbing  murid dengan kemahiran, memberikan bahan dan peluang kepada  murid.
 6. Guru pula perlu bergerak ke setiap kumpulan bagi mendengar, memerhati dan menggalakkan murid untuk terlibat secara aktif dalam perbincangan.
 7. Murid digalakkan untuk mencatat idea-idea yang disasarkan dari masa kesemasa.
 8. Idea yang dicatatkan dirumus sebagai pertimbangan asas kepada pengerusi untuk membuat ulasan.
 9. Sedikit masa diperuntukan kepada guru atau pengerusi untuk membuat ulasan dan kesimpulan dari hasil perbincangan supaya murid-murid menyedari pencapaian tujuan perbincangan mereka.
 10. Pujian perlu diberikan sebagai tanda penghargaan kepada murid yang telah menyertai aktiviti perbincangan.

 

3. Bercerita

Bercerita melibatkan aktiviti-aktiviti yang menceritakan semula perkara-perkara atau peristiwa-peristiwa sama ada imiginasi, tradisi, atau kisah benar. Strategi ini dapat meningkatkan minat dan membina apresiasi serta menikmati kesusasteraan . Di samping itu bercerita dapat memperkayakan pengajian pelbagai bahasa, membekalkan pelbagai pengalaman, mengembangkan kemahiranmendengar, dan memotivasikan murid untuk membaca.

Prinsip-prinsip teknik bercerita

 1. Sesuai dengan kebolehan dan minat murid.Topik perlu berkaitan dengan objektif pembelajaran.
 2. Suasana bilik darjah mesti kondusif.
 3. Bahan bantu mengajar dapat digunakan untuk menghidupkan suasana penceritaan.
 4. Bahasa mudah digunakan agar murid dapat memahami pelajaran.
 5. Gerak geri dari isyarat lisan dan tanpa lisan hendaklah sesuai dengan isi cerita.
 6. Aktiviti susulan dijalankan untuk berbincang tentang nilai-nilai murni yang terkandung dalam cerita yang dipilih.

Menurut Niriati, Boon dan Sharifah Fakhriah (20120, teknik bercerita dapat dilaksanakan melalui beberapa cara iaitu:

 • Guru bercerita keseluruhan dan murid mencatatkan urutan peristiwa.
 • Guru bercerita keseluruhan cerita, dan murid menceritakan semula.
 • Guru menceritakan awal cerita dan  murid meramal kesudahan cerita.Murid membina permulaan ceritadan guru menceritakan bahagian akhir cerita.
 • Murid diminta mendengar  rakaman cerita dan murid menceritakan semula. Guru memberi peluang kepada murid untuk bebas memilih ceritadan bercerita secara lisan.
 • Guru meminta murid membina cerita sendiri berdasarkan bahan ransangan dan menceritakannya.

 

4. Demontrasi

Demontrasi atau tunjuk cara adalah satu kaedah pembelajaran dengan menunjukkan contoh atau membuat uji kaji. Kaedah tunjuk cara adalah satu kaedah yang memerlukan pengelibatan  kedua-dua pihak  iaitu guru dan murid melalui pengajaran yang disampaikan melalui praktikal. Guru dan murid akan sama-sama terlibat dalam melakukan aktiviti sama ada pada waktu yang sama atau berbeza. Kaedah ini melihat kepada keupayaan murid untuk mengingat adalah lebih baik jika mereka membuat sesuatu secara sendiri berbanding dengan perkara yang mereka dengar atau lihat. Kaedah serampang dua mata ini memberi peluang kepada murid untuk belajar  bukan sahaja secara teori  semata-mata, bahkan dapat melakukan perkara yang dipelajari secara praktikal.

Dalam proses demontrasi atau tunjuk cara, terdapat komunikasi lisan yang langsung tentang sesuatu maklumat daripada guru kepada murid. Biasanya komunikasi tersebut adalah interaktif kerana guru dan murid sama-sama terlibat dalam pesekitaran pembelajaran kolaboratif. Teknik ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada murid agar benar-benar memahami perkara yang hendak dipelajari melalui prosedur yang ditunjukkan. Di samping itu, teknik ini membolehkan murid menguasai sesuatu perkara dengan lebih mudah dan dapat meningkatkan ingatan murid terhadap sesuatu perkara.

Demonterasi dapat digunakan seperti berikut:

 1. Menunjukkan sesuatu isi atau prosedur secara berkesan.
 2. Menimbulkan minat dalam sesuatu topik.
 3. Menyediakan modul untuk kemahiran mengajar.
 4. Mengubah kadar pembelajaran murid.

Dalam kebanyakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru menunjukkan sesuatu pelakuan atau aktiviti sebelum meminta murid melakukanm aktiviti  tersebut secara individu. Bagi aktiviti yang melibatkan ramai murid, demonterasi akan dilakukan dengan menyediakan model-model contoh-contoh pelakuan dan membina jangkaaan-jangkaan. Hal demikian  kerana demonterasi yang baik memerlukan bojektif dan kandungan yang teliti, penerangan yang jelas, tumpuan daripada murid, rumusan, dan aktiviti susulan dalam memperkukuhkan kefahaman murid.

Terdapat  tiga model yang lazim digunakan iaitu model hidup, model simbolik dan model persepsi.

Jenis Model Penerangan
Model hidup Demonterasi pengajar dan murid yang telah menguasai kemahiran untuk mendemonterasi aktiviti yang berkenaan dengan menggunakan bahan maujud atau individu.

Contoh: Demonterasi pengajar dalam pelbagai mata pelajaran xseperti Sains, Kemahiran Hidup, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Seni.

Model Simbolik Tunjukcara yang dilakukan bersasarkan langkah-langkah secara bertulis, bergambaratau arahan pengajar.

Contoh: Semasa mengajar Kemahiran Hidup, murid akan melakukan aktiviti memasak bersasarkan langkah-langkah yang ditunjukkan dalam resepi masakan.

Model persepsi Penggunaan video yang menayangkan sesuatu demontyerasi permainan.

Contoh: Menunjuk cara yang betul untuk menggerakkan tangan semasa berlari 100m secara perlahan-lahan menerusi tayangan video.

 

Dalam menjalankan teknik demonterasi dengan berkesan, guru seharusnya merancang demonterasi tersebut dengan teliti termasuk membuat percubaan atau latihan bagi memastikan kel;icinan pelaksanaan demonterasi. Semasa menunjuk cara, guru memastikan semua murid dapat menumpukan  perhatian dan mengajukan soalan-soalan kepada murid. Selain daripada itu, murid diberi peluang untuk mempraktikan apa-apa yang telah dipelajari.Selepas sesi praktis, sesi perbincangan tentang perkara-perkara demonterasi yang penting dilakukan. Kemudian, guru membantu murid membuat rumusan tentang demonterasi yang dijalankan. Guru menyediakan aktiviti susulan untuk memperkukuhkan pemahaman murid (Norati, Boon, Sharifah Fakriah, 2012). Guru meminta murid mengulangi langkah-langkah dan murid akan mempraktikan perkara yang dipelajari.

Kelebihan penggunaan demonterasi

Terdapat beberapa kelebihan penggunaan kelebihan penggunaan demonterasi dalam pengajaran dan pembelajaran:

 1. Memperkenalkan bahan pengajaran barukepada murid melalui pengelihatan dan pendengaran.
 2. Murid dapat menguasai kemahiran baru.
 3. Memotivasikan murid kerana konsep dan prinsip yang ditunjukkan secara illustrasi.

 

5. Simulasi

Simulasi ialag satu situasi pembelajaran dalam keadaan terkawal yanmg sengaja diwujudkan dalam situasi yang sebenar.Melalui teknik ini murid dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpul maklumat, menjalankan temu ramah dengan individu tertentu, dan mencatat isi -isi penting. Dalam proses ini murid-murid digalakkan  untuk memberi pendapat, cadangan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. Kaedah ini memberi peluang kepada murid-murid mengalami sendiri situasi dan masalah. Melalui tekni ini pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya  dalam kemahiran lisan, membaca dan menulis. Di samping itu, teknik ini dapat mewujudkan pelbagai aktiviti yang menarik yang menjadi sumber motivasi kepada murid untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran.

Simulasi dibahagikan kepada dua jenis  iaitu sosiadrama dan main peranan.

Jenis-Jenis Simulasi Langkah-langkah Pelaksanaan
Sosiodrama Berdasarkan suatu cerita yang menggambarkan satu situasi atau isu konflik.

Guru akan menyediakan skrip berdasarkan topik yang dipilih.

Kaedah ini membolehkan murid-murid menyatakan sikap dan peranan, menyusun idea, dan melatih mereka bertindak balas secara spontan.

Watak-watak dalam lakonan akan dianalisis dan rumusan akan dibuat  selepas sesi lakonan.

 

Main peranan Satu lakonan spontan yang melibatkan sekumpulan murid tanpa menggunakan sebarang skrip.

Murid-murid membayangkan situasi yang timbul, kemudian melakonkan situasi tersebut secar spontan.Masa diambil diantara 5-6 minit6. Penilaian prestasi peakon dan rumusan cara penyelesaian dibuat selepas sesi lakonan.

 

6. Penyelesaian Masalah

Strategi penyelesaian masalah sebenarnya merupakan cara pengajaran yang berdasarkan penyiasatan yang saintifik. Strategi penyelesaian maslaah ini ialah suatu proses inkuiri iaitu murid mencari jawapan untuk soalan yang relevan kepada mereka. Teknik ini berasaskan  falsafah konstruktivisme  iaitu murid melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran. Kaedah dan teknik penyelesaian masalah ini memerlukan murid menggunakan kemahiran, prinsip atau teori yang telah mereka pelajari serta proses pemikiran untuk menyelesaikan masalah.Aktiviti seperti membimbing murid memahami masalah mengingat semulapengalaman lalu seterusnya memilih strategi yang sesuai untuk menyelesaikannya. Peranan guru dalam teknik ini adalah mewujudkan persekitaran yang membolehkan murid mengambil bahagian dalam aktiviti kelas atau penerokaan  internet (Orlich, et. al., 2007 dalam Norati , et. al.2012). Antara jenis kaedah penyelesaian masalah sendiri, kaedah inkuiri, kaedah dapatan, sumbang saran , dan Teknik  Theory of Constraint (TOC).

7. Belajar Sambil Bermain

Konsep main dapat dijelaskan sebagai “tingkah laku dinamik, aktif,dan konstruktif telah disebatikan  dalam diri kanak-kanak.Konsep  main merupakan satu keperluan dalam alam kanak-kanak  dari peringkat bayi hingga peringkat remaja” (Brewer, 2001:144).

Kebanyakan individu masih mengingati pengalaman bermain semasa dibangku sekolah . Pengalaman tersebut masih meninggalkan perasaan kegembiraan, kebebasan, dan emosi yang menenangkan jiwa. Sebenarnya dari segi perspektif psikologi, kesemua perasaan ini menimbulkan kesediaan kognitif kepada individu tersebut untuk belajar pada tahap optimum. Oleh itu pendidik seharusnya membawa keseronokan ini ke dalam bilik darjah.

 

 

Strategi Pengajaran

Strategi pengajaran dan pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kebijaksanaan memilih, merancang, dan menguruskan kaedah serta teknik pengajaran  untuk menghasilkan pencapaian yang optimum.

Klasifikasi  bagi strategi pengajaran dan pembelajaran adalah seperti berikut:

 1. Strategi Pemusatan Guru
 2. Strategi Pemusatan Murid
 3. Strategi Pemusatan Bahan/Sumber
 4. Strategi Berasaskan Tugasan/Aktiviti

 

1. Strategi Pemusatan Guru

Dalam strategi ini guru bertindak mengawal  keadaan dan berperanan sebagai ketua. Fokus pengajaran dimonopoli oleh guru. Mengikut Brophy (1978), pendekatan ini merupakan satu pendekatan yang mudah dirancang dan diurus. Kepimpinan guru bersifat autokratik iaitu komunikasi dan interaksi  antara guru dan murid adalah sehala. Contoh strategi pemusatan guru adalah seperti syarahan, demontrasi dan bercerita.

Ciri ciri strategi pemusatan guru

 1. Guru berperanan utama dalam pengajaran dan pembelajaran.
 2. Komunikasi sehala.
 3. Murid pasif dan mendengar sahaja.
 4. Murid kurang kreatif dan tidak berinisiatif.
 5. Guru berkuliah.
 6. Mementingkan pencapaian objektif pendidikan gurua.
 7. Kepimpinan bercorak autokratik.
 8. Murid kurang berminat terhadap penerangan guru.
 9. Menekankan ujian sumatif untuk penggredan.
 10. Sifat sosial kurang dipupuk.

Kelebihan strategi pemusatan guru

 1. Menyampaikan maklumat dan ilmu pengetahuan  yang kompleks mengikut tahap keupayaan murid,
 2. Menyampaikan maklumat yang tidak dapat dicapai oleh murid. Contohnya pengalaman guru.
 3. Meningkatkan kemahiran dan minat murid untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai sesuatu topik.Strategi ini digunakan secara langsung untuk membolehkan murid menumpukan perhatian kepada kandungan pelajaran yang releban agar murid dapat mengaitkan pengatahuan baru dengan maklumat sedia ada dan pengalaman lalu.

Kelemahan strategi pemusatan guru

 1. Penyalahgunaan strategi iaitu ramai guru gagal untuk menyedari sepenuhnya tentang batasan guru.
 2. Guru perlu mengakui bahawa keupayaan pengajaran secara terus sebenarnya terbatas dalam membolehkanmurid mengembangkan sepenuhnya keupayaan mereka untuk berfikit secara kritikal sekali gus membataskan keupayaan murid untuk belajar atau bekerja dalam kumpulan.
 3. Pengajaran kaedah ini hanya dapat dilihat dan diterima sebagai salah satu strategi  yang digunakan oleh guru ketika mengajar.

 

 

2. Strategi Pemusatan Murid

Strategi pemusatan murid bermaksud murid mengambil ahli sedikit tanggungjawab tentang perkara yang diajar dan kaedah untuk belajar. Strategi pemusatan murid dapat menggalakkan murid bertanggungjawab dan melibatkan diri bagi membantu mereka memahami kaedah untuk belajar. Kajian menunjukkan bahawa strategi pemusatan murid mempunyai kelebihan untuk memperkembangkanm kebolehan murid dalam mengaplikasikan konsep sikap  yang positif, mewujudkan motivasi dan memperkembangkan peribadi dalam menggalakkan kemahiran sosialkumpulan.Kaedah ini dapat dilakukan untuk mewujudkan iklim bilik darjah yang dapat memperkembang kreativiti murid (Noriati, et. al.,2012). Bilik darjah yang berpusatkan murid juga menunjukkan perkembangan kognitif pada peringkat ting  dalam kalangan murid.

Pembelajaran menekankan kepada pembelajaran kendiri, arah kendiri dan inkuiri penemuan. Contoh kaedah dan teknik pengajaran dalam stretegi pemusatan murid adalah seperti projek, inkuiri penemuan, perbincangan, penyoalan, penyelesaian masalah, simulasi, main peranan, sumbangsaran, dan kumpulan kecil. Aktiviti Know-Want-Learn (K-W-L) adalah satu teknik yang dapat digunakan. K-W-L adalah proses murid untuk mengingat kembali pekara yang mereka ketahui tentang satu-satu tajuk, kemudian menyatakan perkara yang ingin diketahui dan seterusnyai perkara yang telah dipelajari. K-W-L adalah seperti berikut:

 1. K (Know) :  Apa yang saya tahu tentang tajuk ini?
 2. W(Want) : Apa yang saya ingin tahu tentang tajuk ini?
 3. L (Learn) : Apa yang saya belajar daripada tajuk ini?

Prinsip pendekatan strategi  pemusatan murid

 1. Dedahkan murid membuat aktiviti pemerhatian. Contoh Sains dan Matematik.
 2. Tunjukan gambar-gambar atau rakaman video untuk memulakan sesuatu unit.
 3. Guru bertindak sebagai fasilitator.
 4. Murid bukan diibaratkan sebagai bekas kosong.
 5. Murid ada gauya pembelajaran tersendiri dan pembelajaran ialah proses aktif dan dinamik.
 6. Murid membina makna masing-masing.

Kebaikan stratagi pemusatan murid

 1. Murid terlibat secara aktif dalam pelajaran.
 2. Proses dan aktiviti pembelajaran dilaksanakan oleh murid dan bukan dipaksa oleh guru.
 3. Guru berperanan sebagai pemudah cara.
 4. Menggalakkan daya kreatyiviti murid dan seterusnya membantu murid membina kemahiran menyelesaikan masalah.
 5. Pembelajaran berpusatkan murid membolehkan berlakunya pengalaman pembelajaran secara lebih mendalam  dan luas.

Kelemahan strategi pemusatan murid

 1. Lebih bersifat tumpuan pembelajaran.
 2. Tempuh pembelajaran mengambil masa yang lama.
 3. Sebagai fasilitator, guru berupaya untuk mengawal pembelajaran murid-muridnya dan kemungkinan menimbulkan ketidakselesaan  dalam kalangan murid-murid.
 4. Lebih banyak cabaran akan dihadapi  semasa pelaksanaan untuk membolehkan murid  mencapai objektif  pembelajaran yang telah ditetapkan.

 

3. Strategi Pemusatan Bahan/Sumber

Strategi pemusatan bahan bermaksud guru menggunakan banyak bahan seperti buku, blok-blok binaan, bahan lukisan, peralatan saintifik, komputer, pusat sumber, pusat akses kendiri dan lain-lain untuk melaksanakan pengajarannya. Penekanan diberi kepada penggunaan bahan-bahan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran.

Strategi pemusatan bahan meliputi cara yang meluas bagi murid yang dibimbing oleh guru sehingga murid belajar secara individu dapat belajar. Penggunaan bahan-bahan harus berasaskan kepada beberapa faktor seperti objektif pengajaran, keperluan murid, strategi pengajaran. dan kebolehan murid. Kepelbagaian media kaan meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran serta meningkatkan pemikiran kritikal dan kemahiran mental.

Sumber pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan untuk strategi pemusatan bahan adalah seperti berikut:

 • Slaid dan filem jalur
 • Projektor lutsinar
 • Pita rakaman dan televisyen
 • Model-model  3 D seperti glob, rangka manusia
 • Modul terancang
 • Pakej pembelajaran  dengan penggunaan komputer

 

Contoh penggunaan  bahan /sumber sebagai strategi pengajaran adalah seperti berikut6:

 • Komputer: digunakan untuk latih tubi, latihan dan permainan pendidikan
 • Internet; membolehkan murid memfokus kepada isu-isu global.
 • Slaid dan transperansi : memahami sesuatu dengan lebih mudah , cepat dan penanggapan.
 • Gambar, peta, dan carta : menarik minat dan memahami sesuatu dengan lebih jelas.

Ciri-ciri  bagi strategi pemusatan  bahan sumber pembelajaran

 1. Bahan pembelajaran memainkan peranan penting.Pengantungan kepada bahan untuk mencapai objektif pengajaran.
 2. Komunikasi/interaksi berlaku  antara guru/bahan atau murid / bahan pembelajaran.
 3. Kece3kapan , kemahiran penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran diutamakan.
 4. Penekanan kepada jasmani, rohani, dan kognitif. Murid dilatih tentang kemahiran , kefahaman dan berdikari.
 5. Pengajaran bermakna, menarik dan berkesan.
 6. Peluiang interaksi antara murid. Sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil.Contohnya uji kaji, projek, perbincangan dan sebagainya.
 7. Pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit dengan adanya bahan-bahan pelajaran.
 8. Kaedah dan teknik: komputer, bahan cetak, buku, mudul, buku teksbuku rujukan, kamus, pita perakam, carta, peta, graf, spesimen,slaid, video, televisyen, projektor, dan sebagainya.
 9. Demontrasi: murid-murid membuat pemerhatian ke atas demontrasi yang ditunjukkan oleh guru.
 10. Aplikasi: murid-murid mengaplikasikan pengetahuan baharu.
 11. Pengaktifan: murid-murid mengaktifkan pengatahuan/pengalaman baharu.
 12. Integrasi: murid-murid menyepadukan pengetahuan baharu dalam kehidupan.
 13. Pemusatan tugasan: murid-murid mengambil bahagian dalam strategi pengajaran pemusatan tugasan.

 

4. Strategi Berasaskan Tugasan/Aktiviti

Strategi berpusatkan tugasan/aktiviti bermaksud guru melibatkan murid dalam aktiviti/tugasan  yang memberi peluang kepada murid untuk memilih atau mengaplikasikan apa-apa  yang dipelajari ( dalam proses memberi bimbingan dan strategi-strategi  mempermudahkan tugasan atau bantuan atau scaffolding  yang membolehkan mereka menyempurnakan  aktiviti dengan jayanya).Aktiviti bermaksud gerak kerja atau tindakan. Menurut J. Dewey (1910), melalui aktiviti murid, intelek, rohani, sosial, dan jasmani mereka dapat dikembangkan dan murid akan belajar dengan lebih  berkesan melalui cara yang praktik. Contohnya aktiviti membaca, menulis, bermain, berbincang, dan lain-lain.

 • Antara kriteria yang dipilih dalam pemilihan atau membentu aktiviti adalah seperti berikut:
 • Aktiviti yang dipilih harus berfokus kepada maklumat utama topik yang ingin diajar.
 • Berdasarkan matlamat pengajaran, pelbagai aktiviti dapat disediakan.
 • Aktiviti akan menyediakan peluang untuk berinteraksi dan membuat refleksi , bukan aktiviti yang dilaksanakan secara individu.
 • Aktiviti juga harus berkait dengan peristiwa atau isu semasa.
 • Aktiviti perlu dipersembahkan dan dipantau  serta disusuli  jika menginginkan  impak yang berkesan.

Semasa memperkenalkan aktiviti, guru perlu menegaskan tujuan-tujuannya agar murid dapat melibatkan diri dalam aktiviti. Murid hendaklah jelas tentang matlamat  yang ingin dicapai.Apabila murid ingin melaksanakan aktiviti, guru memantau kemajuan dan menyediakanbantuan jika perlu. Kesemua tugasan perlu disusuli dengan refleksi atau perbincangan. Guru menyemak dan memberi maklum balas umum tentang prestasidan mengukukuhkan idea-idea utama.

 

Dalam usaha meningkatkan keberkesanan tugasan aktiviti pengajaran dan pembelajaranberdasarkan tugasan aktiviti yang berikut:

 1. Proses penggunaan bahan pengajaran di dalam bilik darjah hendaklah dirancang mengikut langkah-langkah yang akan disampaikan.
 2. Proses tersebut termasuk set induksiseperti menerangkan cara dan tujuan penggunaan bahan pengajaran.Aktiviti menilai keberkesanan penggunaan bahan-bahan pengajaran hendaklah diadakan.
 3. Aktiviti mengandungi aktiviti memerhati, soal jawab atau ujian.
 4. Aktiviti juga bertujuan  mengukukuhkan pelajaran yang baharu disampaikan dan membolehkan guru mengenal pasti kebaikan dan kelemahan penggunaan bahan pengajaran.Bahan-bahan hendaklah dipilih  berdasarkan oljektifyang ditentukan terlebih dahulu.
 5. Kandungan hendaklah mengandungi  fakta yang tepat dan sesuai digunakan mengikut kebolehan pelajar.
 6. Sekiranya buku teks digunakan sebagai bahan pelajaran, kandungan hendaklah dibaca oleh guru terlebih dahulusupaya kelemahan dalam kandungannya dapat dikenal pasti, kemudian mengubahsuai mengikut objektif dan topik pelajaran yang diajar.

 

 

 

Pendekatan Pengajaran

Pendekatan

Menurut Kamus Dewan (1998), pendekatan merupakan cara atau langkah-langkah  yang diambil bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas(cara sesuatu mata pelajaran  diajar berdasarkan objektif jangk apanjang). Terdapat  beberapa pendekatan seperti pendekatan induktif, deduktif, integratif, eklektik dan tematik.

 

Kaedah pengajaran

Kaedah pengajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengelolakan dan menggunakan  teknik, isi pelajaran, dan alat bantu mengajar bagi mencapai objektif pengajaran.

 

Teknik pengajaran

Teknik pengajaran ialah kemahiran atau cara melaksanakan penyampaian bahan pengajaran kepada murid melalui langkah-langkah dalam aktiviti.

 

Strategi pengajaran

Kamus Dewan (1998) mentafsirkan strategi sebagai rancangan yang teratur untuk mencapai matlamat atau kejayaan.Dalam pendidikan, strategi diertikan  sebagai kebijaksanaan memilih pendekatan dan kecekapan merancang teknik dan kaedah dalam pengajaran dan pembelajaran berdasarkan objektif pelajaran  yang telah ditentukan.

 

DEFINI, JENIS DAN PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN

1.Pendekatan Induktif

Pendkatan Induktif melibatakan aktiviti mengunpul dan mentafsir maklumat-maklumat serta membuat generalisasi dan kesimpulan. Mengikut B.Seaton. murid mengalami satu proses mentai ialtu mereka akan memerhati sesuatu peristiwa  tertentu untuk memperolehi satu generalisasi.Guru akan memulakan pengajaran dengan memberikan beberapa contoh yang khusus tetapi mengandungi satu prinsip yang sama. Murid dibimbing untuk berfikir, mengkaji, mengenal pasti dan mentafsir maklumat untuk membuat generalisasi atau kesimpulan. Matematik, bahasa dan sain banyak menggunakan pengajaran induktif.

 

Kaedah inkuiri merupakan penemuan diamalkan apabila mengajar subjek Sains. Hal ini dapat dilihat seperti berikut:

Contoh khusus; ikan emas, udang, sotong berudu.

Memerhati dan mengkaji: bernafas melalui insang

Mentafsir dan membuat generalisasi:  haiwan yang hidup di dalam air  mempunyai insnag untuk bernafas.

Dalam pendakatan ini, pada akhirnya murid dikehendaki untuk membuat rumusan dalam satu ayat tentang pemerhatian mereka. Dengan bimbingan guru murid akan membuat rumusan bahawa haiwan yang hidup di dalam air mempunyai insang untuk bernafas. Guru dapat mengakhiri pengajaran dengan  mengambarkan generalisasi n dalam bentuk pengurusan grafik  atau gambar visual/  Sekiranya murid belum menguasai apa-apa  yang diajar, guru seharusnya  meminta murid menyatakan peraturan  konsep dan perkaitan -perkaitan yang diperolehi  sepanjang tempuh pembelajaran  sehingga mereka berjaya menguasainya.

Peringkat Pelaksanaan Cara Pelaksanaan
Peringkat 1:

Perancangan

 • Menentukan objektif pelajaran
 • Menyediakan contoh-contoh
 • Menyediakan soalan
 • Menyediakan alat bantu mengajar
Peringkat 2:

Pendedahan

 • Set induksi
 • Mengemukakan contoh-contoh
 • Memerhati contoh-contoh
Peringkat 3

Pembentukan konsep mentafsir diri-ciri

 • Mengenal pasti ciri-ciri
 • Menganalisis ciri-ciri
Peringkat 4:

Pembentukan kesimpulan

 • Merumus ciri-ciri
 • Membuat generalisasi
 • Menerang fungsi kesimpulan, hukum, prinsip, teori
Peringkat 5:

Penutup

 • Membuat kesimpulan kognirif
 • Membuat kesimpulan sosial
 • Memberi aktiviti susulan

 

Kebaikan pendekatan  induktif

 1. Pelajaran diterima dengan cara yang lebih konkrit kerana disertai dengan contoh-contoh yang munasabah.
 2. Murid-murid mempelajari melalui lisan, bacaan, dan karangan yang tidak disampaikan  sebagai tajuk pelajaran yang berasingan.
 3. Bahan diterima secara tidak langsung dan dapat digunakan secara praktik.
 4. Murid-murid mempelajara  benda-benda yang berguna dan  biasa ditemui  dalam bacaan dan karangan.
 5. Guru mudah menyusun pelajaran  mengikut prinsip-prinsip  kaedah kanak-kanak belajar, iaitu daripada yang senang kepada kebih susah.
 6. Murid-murid tidak perlu menghafal kerana contoh-contoh yang diberi adalah jelas.
 7. Sesuai dengan kehendak  ilmu pengajaran dan pendidikan iaitu beberapa amatan menjadi  satu tanggapan.

2.Pendekatan Deduktif

Stratagi deduktif merupakan kaedah mengajar yang kompleks kerana murid-murid perlu memperolehi kefahaman yang mendalam dan mencukupi serta berupaya memilih rumus , hukum, teorem , dan peraturan yang telah dipelajari dengan tepat untuk diaplikasi kepada contoh-contoh khusus. Pendekatan ini selaras dengan  teori Pembelajaran Gestalt. Pengajaran dijalankan dengan guru mengemukakan generalisasi diikuti dengan contoh-contoh. Jenis-jenis pendekatan deduktif  bertujuan seperti berikut:

Menyelesaikan masalah: Contoh setelah murid mempelajari  imbuhan beR- mereka disuruh membuat beberapa ayat  dengan menggunakan imbuhan beR-

Membuat generalisasi baru: Contohnya setelah murid mempelajari rumus luas segi empat tapat, mereka dibimbing menggunakan rumus tersebut untuk mendapatkan rumus luas segi tiga bersudut tegak.

Membuat hipotesis melalui prinsip atau hukum yang telah dipelajari: Contohnya , setelah murid mempelajari teorem sudut-sudut bersebelahanatas garis lurus, mereka dibimbing menggunakan teorem ini untuk membuktikan hasil tambah  tiga sudut dalam sebuah segi tiga.

 

Peringkat Pelaksanaan Cara Pelaksanaan
Peringkat 1:

Pendedahan

Guru memulakan pelajaran dengan menyediakan murid terlebih dahulu , kemudian memperkenalkan tajuk, tujuan pengajaran dan isi pelajaran.
Peringkat 2:

Mengemukakan generalisasi

Guru menernagkan peraturan, rumus tata bahasa, menerangkan pengertian dan hukum yang tertentu.
Peringkat 3:

Menganalisis konsep

 • Pengajaran guru tertumpu kepada usaha menjelaskan generalisasi kepada murid.
 • Guru mewujudkan pelbagai aktiviti.
Peringkat 4:

Mencuba generalisasi

 • Dijalankan dalam bentuk kumpulan.
 • Melihat kembali kebolehan murid menguasai kemahiran tertentu.
Peringkat 5:

Penutup

 • Guru membuat kesimpulan berdasarkan  perkara-perkara yang telah dipelajari.
 • Guru memberikan aktiviti tambahan untuk meningkatkan kefahaman.

Kelebihan Pendekatan Deduktif

Cara yang mudah untuk menyampaikan  isi pelajaran.

Menjimatkan masa dan tenaga serta tidak perlu membuat banyak p[ersediaan

Pendekatan ini sesuai digunakan kerana secara tradisinya , guru patut memberikan penerangan sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran.

 

3. Pendekatan Eklektik

Eklektik bermaksud bercampur. Pendakatan hasil gabungan kedua-dua pendakatan induktif  dan deduktif digunakan dalam proses pengajaran Sains dan Matematik. Pendekatan ini menggunakan stratgei berpuisatkan guru , berpusatkan murid, berpusatkan bahan atau berpusatkan tugasan. Lazimnya digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan. Tujuan pendekatan  Eklektik adalah untuk menghasilkan satu strategi  pengajaran dan pembelajaran yang lebih seimbang. Menurut Kamarudin dan Siti Hajar (1999), ciri-ciri pendekatan eklektik adalah seperti berikut:

 • Menggunakan pelbagai kaedah.
 • Menggalakkan daya usaha dan kretaviti guru.
 • Banyak menggunakan latihan dalam pengajaran.
 • Menekankan penglibatan murid secara aktif.
 • Menekankan kemahiran kognitif.

 

Kelebihan pendekatan  eklektik

 1. Memudahkan guru mentadbir pengajaran, memberi banyak contoh dan penerangan sekali gus meningkatkan pemahaman murid.
 2. Murid dapat belajar dan mengikuti pengajaran mereka dengan lebih mudah dan meyakinkan.
 3. Secara tidak langsung dapat mengurangkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pendekatan tersebut.
 4. Sesuai digunakan untuk kelas yang terdiri daripada murid-murid yang mempunyai pelbagai kebolehan.
 5. Pengajaran disampaiakn dengan menggabungkan semua /sebahagian daripada ciri-ciri sesuatu kaedah ke dalam kaedah yang baharu.;

 

4, Pendekatan Tematik

Pendekatan tematik lazimnya digunakan dalam kebanyakan program pendidikan awal kanak-kanak. Pendekatan ini digunakan dengan merujuk kepada tema  yang terkandung dalam kurikulum mengikut minggu berkenaan.Tema akan disusun mengikut perkara atau isu yang biasa.

Pendekatan bertema merujuk kepada tema atau topik yang dipilih  bersesuaian dengan masa, tempat, minat, latar belakang dan tahap perkembangan murid. Ini meliputi penggunaan satu tema umum merentasi bidang pembelajaran.Pemilihan tema berdasarkan kesesuaian tahap murid, situasi tertentu atau peristiwa semasa.Saling berkaitan dengan pengalaman sedia ada dan pengalaman baru  yang diperolehi secara tersusun dan sistematik.

Contoh dalam pengajaran prasekolah,. tema akan disusun mengikut perkara atau isu biasa seperti keluarga saya kepada yang kurang biasa seperti adat resam kaum di Malaysia.Pengajaran menggunakan tema disampaikan melalui konsep yang lebih besar.Satu-satu tema dipecahkan kepada beberapa komponen kecil. Tema dipecahkan kep[ada sub topik untuk perbincangan sama ada dalam kumpulan pelbagai kebolehan atau kumpulan sama kebolehan.

Pendekatan secara bertema ini membolehkan murid menganalisis, membuat generalisasi dan mengaplikasikan pengetahuan. Penggabungan pelbagai idea  yang berkaitan dengan satu konsep yang lebih meluas atau tema membolehkan  murid menyatukan pelbagai fakta.

Prinsip pengajaran secara tematik

 1. Tema dipilih harus sesuai dengan minat dan kebolehan serta pengalaman murid.
 2. Tema harus berkait rapat dengan kehidupan harian murid.
 3. Tema mempunyai skop yang luas dan meliputi pelbagai bidang.
 4. Sekuen sesuatu tema amat penting agar murid dapat mengikuti perkembangan topik dengan lancar.
 5. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan tema harus merangkumi pelbagai bidang kurikulum. Pengabungan jalinan bertujuan menyumbang kepada aspek JERIS.
 6. Pengajaran dan pengembangan tematik memerlukan  pencetusan idea yang banyak dan pelbagai.

 

Peringkat Pelaksanaan Cara Pelaksanaan
Pilih satu tema
 • Tema perlu cukup luas untuk memuatkan maklumatdaripada banyak bidang bagi sesuatu mata pelajaran
Bina jaringan perancangan
 • Membuat sumbang saran untuk membina carta atau peta sistematik yang meneroka pelbagai contoh timbulnya tema.
 • Membuat jaringan bersama rakan untuk menghasilkan  pemikiran divergen.
Pilih bahan
 • Perancangan bertuuan menyediakan bahan yang banyak. Contoh bahan seni, sastera, masyarakat, dan teknologi.
Rancang aktiviti
 • Memilih dan mereka bentuk aktiviti yang sesuai dengan tema.
 • Menggunakan bahan-bahan yang anyak dan menggalakkan peningkatan prestasi murid ke arah pencapaian  matlamat pembelajaran.

 

Kebaikan pendekatan tematik

 1. Meningkatkan kecekapan taraf pemikiran murid.
 2. Motivasi murid dapat ditingkatkan dan diperbaiki.
 3. Seluruh kegiatan lebih bermakna bagi murid sehingga hasil pembelajaran dapat bertahan lebih lama.

 

5. Pendekatan Integratif

Pendakatan integratif bertujuan mewujudkan persekitaran pengajaran yang meransang murid-murid untuk menggunakan kemahiran asas, memahami hubungan antara disiplinakademik yang berbeza-besa, menghargai unsur kepelbagaian, dan berusaha secara produktif ke arah pencapaian satu matlamat yang sama. Pendakatan ini membolehkan guru memberi fokus kepada kandungan dan kemahiran berfikir. Langkah pengajaran dan pembelajaran integratif  berdasarkan langkah  Hilda Taba (1962).

Jika guru menggunakan pendekatan integrafif yang  mengabungjalinkan beberapa pendekatan, kaedah, strategi dan teknik, murid-murid akan l;ebih mudah memahami perkara yang disampaikan. Guru juga akan sentiasa berusaha mengintegrasi idea-idea baharu dalam unit-unit pengajaran sedia ada supaya pembelajaran murid-murid bertambah menjadi lebih berkesan dan berupaya mengaplikasikan perkara yang dipelajari dalam kehidupan seharian. Berbanding dengan kaedah pengajaran langsung seperti kuliah iaitu murid dikehendaki untuk duduk dan dengar, pendakatan integratif memerlukan  murid untuk berfikir, mensintesis, dan memberi gerak balas terhadap perkara yang diajar.

 

Prinsip-prinsip pendekatan integratif

 1. Tumpuan diberi kepada strategi pemudatan murid.
 2. Penggunaan pembelajaran aktif.
 3. Peranan guru sebagai fasilitator.
 4. Keutamman diberi kepada kemahiran asas.
 5. Peluang untuk kerja berpasukan.
 6. Penggunaan teknologi dalam menyiapkan tugasan/projek.
Fasa Cara Pelaksanaan
Fasa 1: Menghurai
 • Murid digalakkan untuk menghurai tentang ciri sesuatu aspek yang dikaji. Contohnya guru meminta murid menghuraikan ciri-ciri katak dan diikuti dengan kodok.
Fasa 2: Membandingkan
 • Apabila kedua-dua aspek diperhati dan dihuraikan, murid diminta untuk membuat perbandingan antara kedua-dua haiwan, iaitu katak dan kodok.
Fasa 3: Menerangkan
 • Setelah mengenal pasti persamaan  dan perbezaan katak dengan kodok, murid diminta menerangkan dengan lebih terperinci tentang  ciri-ciri katan dan kodok.
Fasa 4: Hipotesis
 • Selepas menerangkan persamaan dan perbezaan, murid diminta membuat hipotesis.
Fasa 5 : Membuat generalisasi
 • Murid diminta membuat rumusan tentang maklumat yang dikumpulkan dan membantuk  satu atau lebih generalisasi.

 

 

PnP BM

Pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan di Makmal 1.

Anizah Saidin, Erabiatul Adawiah Awiss Juharin, Ellise Vieann Alphonsos

Noor Syafikah Abd Rahman, Nik Najwani Nik Mohamed, Nadiana Jairin

Nur Syahira Abd Hamid. Nur Anisa Aznan@Baba, Nuramira Amir

Nabihah, Siti Norfhatihah Mohd Sobri, Nurhidayati Mohamed Nor

Siti Nur Adila Izal, Nurul Izzati Azlan, Wan Nur’afifah Wan Ahmad Azuan

Muhammad Buquhari Faudi, Muhammad Khairuddin Mohd Idris

Pelajar BM

Senarai Nama Pelajar S2T1-PISMP-JUN16-BM

Bil Foto Nama dan Alamat
1

Anizah Binti Saidin

Sandakan, Sabah

2

Ellsie Vieann Alphonsos

Keningau, Sabah

 

3

Erabiatul Adawiah Awiss Binti Juharin

Beaufort, Sabah

 

4

Muhammad Buqhari Bin Fauzi

Selandar, Melaka

 

5

Muhammad Khairuddin Bin Mohd Idris

Linggi,

Negeri Sembilan

 

6

Nadiana Binti Jairin

Tenom,

Sabah

7

Nik Najwani Binti Nik Mohamed

Kota Bahru, Kelantan

 

8

Noor Syafikah Binti Abd Rahman

Beaufort, Sabah

 

9

Noramira Binti Amir

Pontian, Johor

 

10

Nur Anisa Binti Aznan @ Baba

Pekan, Pahang

 

11

Nur Syahira Binti Abdul Hamid

Johor Bahru, Johor

 

12

Nurhidayati Binti Mohamed Nor

Sarikei, Sarawak

 

13

Siti Norfhatihah Binti Mohd Sobri

Pendang, Kedah

 

14

Wan Nur’afifah Binti Wan Ahmad Azuan

Marang, Terengganu

 

15

Syahidatul Nabihah Binti Abd Kamal

Batu Pahat, Johor

 

16

Nurul Izzati Binti Azlan

Tampin, Negeri Sembilan

 

17

Siti Nur Adila Binti Izal

Bota, Perak

 

 

 

 

 

Video Teori Kecerdasan

Video Teori Kecerdasan

Video 1

Kecerdasan Majemuk (Multiple Intelligence) Menurut Dr Howard Gardner, 17-7-16

 

Video 2

Apa itu Multiple intelligence?

 

 

Video 3

Discovering Multiple Intelligence Video -Cara Mengenali Kecerdasan Si Kecil

 

 

S2T1-PISMPJUN16-BM

 

SENARAI NAMA PELAJAR
S2T1-PISMPJUN16-BM
BIL NAMA NEGERI TEL
1 ANIZAH BINTI SAIDIN  Sandakan, Sabah  013-8708070
2 ELLSIE VIEANN ALPHONSOS (PKO)  Keningau, Sabah  019-5376467
3 ERABIATUL ADAWIAH AWISS BINTI JUHARIN  Beaufort, Sabah  014-5575427
4 MUHAMMAD BUQHARI BIN FAUZI  Selandar, Melaka  019-2939841
5 MUHAMMAD KHAIRUDDIN BIN MOHD IDRIS  Linggi, Negeri Sembilan  017-3537270
6 NADIANA BINTI JAIRIN  Tenom, Sabah  019-5302900
7 NIK NAJWANI BINTI NIK MOHAMED (KO)  Kota Bahru, Kelantan  019-9798989
8 NOOR SYAFIKAH BINTI ABD RAHMAN  Beaufort, Sabah  011-31666518
9 NORAMIRA BINTI AMIR  Pontian, Johor  011-17628440
10 NUR ANISA BINTI AZNAN @ BABA  Pekan, Pahang  019-9124972
11 NUR SYAHIRA BINTI ABDUL HAMID  Johor Bahru, Johor  011-12707091
12 NURHIDAYATI BINTI MOHAMED NOR  Sarikei, Sarawak  011-51345252
13 SITI NORFHATIHAH BINTI MOHD SOBRI  Pendang, Kedah  018-2186445
14 WAN NUR’AFIFAH BINTI WAN AHMAD AZUAN  Marang, Terengganu  019-9446953
15 SYAHIDATUL NABIHAH BINTI ABD KAMAL  Batu Pahat, Johor  017-8410920
16 NURUL IZZATI BINTI AZLAN  Tampin, Negeri Sembilan  013-3181949
17 SITI NUR ADILA BINTI IZAL  Bota, Perak  019-5201635

 

Klik di bawah untuk senarai penuh

S2T1-JUN16-BM

 

S2T1-PISMP-JUN16-PA

 

SENARAI NAMA PELAJAR
S2T1-PISMPJUN16-PA
BIL NAMA NEGERI TEL
1 AFIFAH BINTI ABDUL KADIR Lahat, Perak  019-4745906
2 ALIAA BT ABD GANI Butterworth,Pulau Pinang  017-4642341
3 MUHAMMAD AMIN ARIF BIN MOHD AMIN Ketereh, Kelantan 017-4693911
4 MUHAMMAD DAUD BIN NURDIN MUHAMMAD Rawang, Selangor  018-7783011
5 MUHAMMAD FARIS BIN ROSDI  Wakaf Bharu, Kelantan  016-7976033
6 MUHAMAD ‘IZWAN BIN ZAINUL ABIDIN Pantai Remis, Perak  017-5505399
7 NUR SUHADAH BINTI MOHAMAD  Jerteh, Terengganu  014-8487807
8 NURUL NAJWA IRDINA BINTI HAMSHAH  Sg. Petani, Kedah  016-5588209
9 NURUL NABILAH BINTI BINTI ABD RAZAK  Taiping, Perak  012-5148549
10 NURUL SYAZWANI BINTI AZHAR Jitrah, Kedah  014-7578490
11 SITI NURAZYYATI BINTI MAD ABAS Subang Jaya, Selangor  0111-1418412
12 UMMI NAZURAH BINTI AZAHA  Kuala Terengganu, Terengganu  019-9659854
13 ZAKIRAH BINTI MOHD SAUPI Kota Bahru, Kelantan  014-8397907
14 MOHAMMAD NAZMI BIN ISMAIL Sungai Siput, Perak  016-7991952
15 NURUL HUDA BINTI ABDUL GHANI Muar, Johor  014-2722459

 

Klik di bawah untuk senarai penuh

S2T1-JUN16-PA