Strategi Pengajaran

Strategi pengajaran dan pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kebijaksanaan memilih, merancang, dan menguruskan kaedah serta teknik pengajaran  untuk menghasilkan pencapaian yang optimum.

Klasifikasi  bagi strategi pengajaran dan pembelajaran adalah seperti berikut:

 1. Strategi Pemusatan Guru
 2. Strategi Pemusatan Murid
 3. Strategi Pemusatan Bahan/Sumber
 4. Strategi Berasaskan Tugasan/Aktiviti

 

1. Strategi Pemusatan Guru

Dalam strategi ini guru bertindak mengawal  keadaan dan berperanan sebagai ketua. Fokus pengajaran dimonopoli oleh guru. Mengikut Brophy (1978), pendekatan ini merupakan satu pendekatan yang mudah dirancang dan diurus. Kepimpinan guru bersifat autokratik iaitu komunikasi dan interaksi  antara guru dan murid adalah sehala. Contoh strategi pemusatan guru adalah seperti syarahan, demontrasi dan bercerita.

Ciri ciri strategi pemusatan guru

 1. Guru berperanan utama dalam pengajaran dan pembelajaran.
 2. Komunikasi sehala.
 3. Murid pasif dan mendengar sahaja.
 4. Murid kurang kreatif dan tidak berinisiatif.
 5. Guru berkuliah.
 6. Mementingkan pencapaian objektif pendidikan gurua.
 7. Kepimpinan bercorak autokratik.
 8. Murid kurang berminat terhadap penerangan guru.
 9. Menekankan ujian sumatif untuk penggredan.
 10. Sifat sosial kurang dipupuk.

Kelebihan strategi pemusatan guru

 1. Menyampaikan maklumat dan ilmu pengetahuan  yang kompleks mengikut tahap keupayaan murid,
 2. Menyampaikan maklumat yang tidak dapat dicapai oleh murid. Contohnya pengalaman guru.
 3. Meningkatkan kemahiran dan minat murid untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai sesuatu topik.Strategi ini digunakan secara langsung untuk membolehkan murid menumpukan perhatian kepada kandungan pelajaran yang releban agar murid dapat mengaitkan pengatahuan baru dengan maklumat sedia ada dan pengalaman lalu.

Kelemahan strategi pemusatan guru

 1. Penyalahgunaan strategi iaitu ramai guru gagal untuk menyedari sepenuhnya tentang batasan guru.
 2. Guru perlu mengakui bahawa keupayaan pengajaran secara terus sebenarnya terbatas dalam membolehkanmurid mengembangkan sepenuhnya keupayaan mereka untuk berfikit secara kritikal sekali gus membataskan keupayaan murid untuk belajar atau bekerja dalam kumpulan.
 3. Pengajaran kaedah ini hanya dapat dilihat dan diterima sebagai salah satu strategi  yang digunakan oleh guru ketika mengajar.

 

 

2. Strategi Pemusatan Murid

Strategi pemusatan murid bermaksud murid mengambil ahli sedikit tanggungjawab tentang perkara yang diajar dan kaedah untuk belajar. Strategi pemusatan murid dapat menggalakkan murid bertanggungjawab dan melibatkan diri bagi membantu mereka memahami kaedah untuk belajar. Kajian menunjukkan bahawa strategi pemusatan murid mempunyai kelebihan untuk memperkembangkanm kebolehan murid dalam mengaplikasikan konsep sikap  yang positif, mewujudkan motivasi dan memperkembangkan peribadi dalam menggalakkan kemahiran sosialkumpulan.Kaedah ini dapat dilakukan untuk mewujudkan iklim bilik darjah yang dapat memperkembang kreativiti murid (Noriati, et. al.,2012). Bilik darjah yang berpusatkan murid juga menunjukkan perkembangan kognitif pada peringkat ting  dalam kalangan murid.

Pembelajaran menekankan kepada pembelajaran kendiri, arah kendiri dan inkuiri penemuan. Contoh kaedah dan teknik pengajaran dalam stretegi pemusatan murid adalah seperti projek, inkuiri penemuan, perbincangan, penyoalan, penyelesaian masalah, simulasi, main peranan, sumbangsaran, dan kumpulan kecil. Aktiviti Know-Want-Learn (K-W-L) adalah satu teknik yang dapat digunakan. K-W-L adalah proses murid untuk mengingat kembali pekara yang mereka ketahui tentang satu-satu tajuk, kemudian menyatakan perkara yang ingin diketahui dan seterusnyai perkara yang telah dipelajari. K-W-L adalah seperti berikut:

 1. K (Know) :  Apa yang saya tahu tentang tajuk ini?
 2. W(Want) : Apa yang saya ingin tahu tentang tajuk ini?
 3. L (Learn) : Apa yang saya belajar daripada tajuk ini?

Prinsip pendekatan strategi  pemusatan murid

 1. Dedahkan murid membuat aktiviti pemerhatian. Contoh Sains dan Matematik.
 2. Tunjukan gambar-gambar atau rakaman video untuk memulakan sesuatu unit.
 3. Guru bertindak sebagai fasilitator.
 4. Murid bukan diibaratkan sebagai bekas kosong.
 5. Murid ada gauya pembelajaran tersendiri dan pembelajaran ialah proses aktif dan dinamik.
 6. Murid membina makna masing-masing.

Kebaikan stratagi pemusatan murid

 1. Murid terlibat secara aktif dalam pelajaran.
 2. Proses dan aktiviti pembelajaran dilaksanakan oleh murid dan bukan dipaksa oleh guru.
 3. Guru berperanan sebagai pemudah cara.
 4. Menggalakkan daya kreatyiviti murid dan seterusnya membantu murid membina kemahiran menyelesaikan masalah.
 5. Pembelajaran berpusatkan murid membolehkan berlakunya pengalaman pembelajaran secara lebih mendalam  dan luas.

Kelemahan strategi pemusatan murid

 1. Lebih bersifat tumpuan pembelajaran.
 2. Tempuh pembelajaran mengambil masa yang lama.
 3. Sebagai fasilitator, guru berupaya untuk mengawal pembelajaran murid-muridnya dan kemungkinan menimbulkan ketidakselesaan  dalam kalangan murid-murid.
 4. Lebih banyak cabaran akan dihadapi  semasa pelaksanaan untuk membolehkan murid  mencapai objektif  pembelajaran yang telah ditetapkan.

 

3. Strategi Pemusatan Bahan/Sumber

Strategi pemusatan bahan bermaksud guru menggunakan banyak bahan seperti buku, blok-blok binaan, bahan lukisan, peralatan saintifik, komputer, pusat sumber, pusat akses kendiri dan lain-lain untuk melaksanakan pengajarannya. Penekanan diberi kepada penggunaan bahan-bahan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran.

Strategi pemusatan bahan meliputi cara yang meluas bagi murid yang dibimbing oleh guru sehingga murid belajar secara individu dapat belajar. Penggunaan bahan-bahan harus berasaskan kepada beberapa faktor seperti objektif pengajaran, keperluan murid, strategi pengajaran. dan kebolehan murid. Kepelbagaian media kaan meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran serta meningkatkan pemikiran kritikal dan kemahiran mental.

Sumber pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan untuk strategi pemusatan bahan adalah seperti berikut:

 • Slaid dan filem jalur
 • Projektor lutsinar
 • Pita rakaman dan televisyen
 • Model-model  3 D seperti glob, rangka manusia
 • Modul terancang
 • Pakej pembelajaran  dengan penggunaan komputer

 

Contoh penggunaan  bahan /sumber sebagai strategi pengajaran adalah seperti berikut6:

 • Komputer: digunakan untuk latih tubi, latihan dan permainan pendidikan
 • Internet; membolehkan murid memfokus kepada isu-isu global.
 • Slaid dan transperansi : memahami sesuatu dengan lebih mudah , cepat dan penanggapan.
 • Gambar, peta, dan carta : menarik minat dan memahami sesuatu dengan lebih jelas.

Ciri-ciri  bagi strategi pemusatan  bahan sumber pembelajaran

 1. Bahan pembelajaran memainkan peranan penting.Pengantungan kepada bahan untuk mencapai objektif pengajaran.
 2. Komunikasi/interaksi berlaku  antara guru/bahan atau murid / bahan pembelajaran.
 3. Kece3kapan , kemahiran penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran diutamakan.
 4. Penekanan kepada jasmani, rohani, dan kognitif. Murid dilatih tentang kemahiran , kefahaman dan berdikari.
 5. Pengajaran bermakna, menarik dan berkesan.
 6. Peluiang interaksi antara murid. Sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil.Contohnya uji kaji, projek, perbincangan dan sebagainya.
 7. Pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit dengan adanya bahan-bahan pelajaran.
 8. Kaedah dan teknik: komputer, bahan cetak, buku, mudul, buku teksbuku rujukan, kamus, pita perakam, carta, peta, graf, spesimen,slaid, video, televisyen, projektor, dan sebagainya.
 9. Demontrasi: murid-murid membuat pemerhatian ke atas demontrasi yang ditunjukkan oleh guru.
 10. Aplikasi: murid-murid mengaplikasikan pengetahuan baharu.
 11. Pengaktifan: murid-murid mengaktifkan pengatahuan/pengalaman baharu.
 12. Integrasi: murid-murid menyepadukan pengetahuan baharu dalam kehidupan.
 13. Pemusatan tugasan: murid-murid mengambil bahagian dalam strategi pengajaran pemusatan tugasan.

 

4. Strategi Berasaskan Tugasan/Aktiviti

Strategi berpusatkan tugasan/aktiviti bermaksud guru melibatkan murid dalam aktiviti/tugasan  yang memberi peluang kepada murid untuk memilih atau mengaplikasikan apa-apa  yang dipelajari ( dalam proses memberi bimbingan dan strategi-strategi  mempermudahkan tugasan atau bantuan atau scaffolding  yang membolehkan mereka menyempurnakan  aktiviti dengan jayanya).Aktiviti bermaksud gerak kerja atau tindakan. Menurut J. Dewey (1910), melalui aktiviti murid, intelek, rohani, sosial, dan jasmani mereka dapat dikembangkan dan murid akan belajar dengan lebih  berkesan melalui cara yang praktik. Contohnya aktiviti membaca, menulis, bermain, berbincang, dan lain-lain.

 • Antara kriteria yang dipilih dalam pemilihan atau membentu aktiviti adalah seperti berikut:
 • Aktiviti yang dipilih harus berfokus kepada maklumat utama topik yang ingin diajar.
 • Berdasarkan matlamat pengajaran, pelbagai aktiviti dapat disediakan.
 • Aktiviti akan menyediakan peluang untuk berinteraksi dan membuat refleksi , bukan aktiviti yang dilaksanakan secara individu.
 • Aktiviti juga harus berkait dengan peristiwa atau isu semasa.
 • Aktiviti perlu dipersembahkan dan dipantau  serta disusuli  jika menginginkan  impak yang berkesan.

Semasa memperkenalkan aktiviti, guru perlu menegaskan tujuan-tujuannya agar murid dapat melibatkan diri dalam aktiviti. Murid hendaklah jelas tentang matlamat  yang ingin dicapai.Apabila murid ingin melaksanakan aktiviti, guru memantau kemajuan dan menyediakanbantuan jika perlu. Kesemua tugasan perlu disusuli dengan refleksi atau perbincangan. Guru menyemak dan memberi maklum balas umum tentang prestasidan mengukukuhkan idea-idea utama.

 

Dalam usaha meningkatkan keberkesanan tugasan aktiviti pengajaran dan pembelajaranberdasarkan tugasan aktiviti yang berikut:

 1. Proses penggunaan bahan pengajaran di dalam bilik darjah hendaklah dirancang mengikut langkah-langkah yang akan disampaikan.
 2. Proses tersebut termasuk set induksiseperti menerangkan cara dan tujuan penggunaan bahan pengajaran.Aktiviti menilai keberkesanan penggunaan bahan-bahan pengajaran hendaklah diadakan.
 3. Aktiviti mengandungi aktiviti memerhati, soal jawab atau ujian.
 4. Aktiviti juga bertujuan  mengukukuhkan pelajaran yang baharu disampaikan dan membolehkan guru mengenal pasti kebaikan dan kelemahan penggunaan bahan pengajaran.Bahan-bahan hendaklah dipilih  berdasarkan oljektifyang ditentukan terlebih dahulu.
 5. Kandungan hendaklah mengandungi  fakta yang tepat dan sesuai digunakan mengikut kebolehan pelajar.
 6. Sekiranya buku teks digunakan sebagai bahan pelajaran, kandungan hendaklah dibaca oleh guru terlebih dahulusupaya kelemahan dalam kandungannya dapat dikenal pasti, kemudian mengubahsuai mengikut objektif dan topik pelajaran yang diajar.

 

 

 

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *