Pendekatan Pengajaran

Pendekatan

Menurut Kamus Dewan (1998), pendekatan merupakan cara atau langkah-langkah  yang diambil bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas(cara sesuatu mata pelajaran  diajar berdasarkan objektif jangk apanjang). Terdapat  beberapa pendekatan seperti pendekatan induktif, deduktif, integratif, eklektik dan tematik.

 

Kaedah pengajaran

Kaedah pengajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengelolakan dan menggunakan  teknik, isi pelajaran, dan alat bantu mengajar bagi mencapai objektif pengajaran.

 

Teknik pengajaran

Teknik pengajaran ialah kemahiran atau cara melaksanakan penyampaian bahan pengajaran kepada murid melalui langkah-langkah dalam aktiviti.

 

Strategi pengajaran

Kamus Dewan (1998) mentafsirkan strategi sebagai rancangan yang teratur untuk mencapai matlamat atau kejayaan.Dalam pendidikan, strategi diertikan  sebagai kebijaksanaan memilih pendekatan dan kecekapan merancang teknik dan kaedah dalam pengajaran dan pembelajaran berdasarkan objektif pelajaran  yang telah ditentukan.

 

DEFINI, JENIS DAN PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN

1.Pendekatan Induktif

Pendkatan Induktif melibatakan aktiviti mengunpul dan mentafsir maklumat-maklumat serta membuat generalisasi dan kesimpulan. Mengikut B.Seaton. murid mengalami satu proses mentai ialtu mereka akan memerhati sesuatu peristiwa  tertentu untuk memperolehi satu generalisasi.Guru akan memulakan pengajaran dengan memberikan beberapa contoh yang khusus tetapi mengandungi satu prinsip yang sama. Murid dibimbing untuk berfikir, mengkaji, mengenal pasti dan mentafsir maklumat untuk membuat generalisasi atau kesimpulan. Matematik, bahasa dan sain banyak menggunakan pengajaran induktif.

 

Kaedah inkuiri merupakan penemuan diamalkan apabila mengajar subjek Sains. Hal ini dapat dilihat seperti berikut:

Contoh khusus; ikan emas, udang, sotong berudu.

Memerhati dan mengkaji: bernafas melalui insang

Mentafsir dan membuat generalisasi:  haiwan yang hidup di dalam air  mempunyai insnag untuk bernafas.

Dalam pendakatan ini, pada akhirnya murid dikehendaki untuk membuat rumusan dalam satu ayat tentang pemerhatian mereka. Dengan bimbingan guru murid akan membuat rumusan bahawa haiwan yang hidup di dalam air mempunyai insang untuk bernafas. Guru dapat mengakhiri pengajaran dengan  mengambarkan generalisasi n dalam bentuk pengurusan grafik  atau gambar visual/  Sekiranya murid belum menguasai apa-apa  yang diajar, guru seharusnya  meminta murid menyatakan peraturan  konsep dan perkaitan -perkaitan yang diperolehi  sepanjang tempuh pembelajaran  sehingga mereka berjaya menguasainya.

Peringkat Pelaksanaan Cara Pelaksanaan
Peringkat 1:

Perancangan

 • Menentukan objektif pelajaran
 • Menyediakan contoh-contoh
 • Menyediakan soalan
 • Menyediakan alat bantu mengajar
Peringkat 2:

Pendedahan

 • Set induksi
 • Mengemukakan contoh-contoh
 • Memerhati contoh-contoh
Peringkat 3

Pembentukan konsep mentafsir diri-ciri

 • Mengenal pasti ciri-ciri
 • Menganalisis ciri-ciri
Peringkat 4:

Pembentukan kesimpulan

 • Merumus ciri-ciri
 • Membuat generalisasi
 • Menerang fungsi kesimpulan, hukum, prinsip, teori
Peringkat 5:

Penutup

 • Membuat kesimpulan kognirif
 • Membuat kesimpulan sosial
 • Memberi aktiviti susulan

 

Kebaikan pendekatan  induktif

 1. Pelajaran diterima dengan cara yang lebih konkrit kerana disertai dengan contoh-contoh yang munasabah.
 2. Murid-murid mempelajari melalui lisan, bacaan, dan karangan yang tidak disampaikan  sebagai tajuk pelajaran yang berasingan.
 3. Bahan diterima secara tidak langsung dan dapat digunakan secara praktik.
 4. Murid-murid mempelajara  benda-benda yang berguna dan  biasa ditemui  dalam bacaan dan karangan.
 5. Guru mudah menyusun pelajaran  mengikut prinsip-prinsip  kaedah kanak-kanak belajar, iaitu daripada yang senang kepada kebih susah.
 6. Murid-murid tidak perlu menghafal kerana contoh-contoh yang diberi adalah jelas.
 7. Sesuai dengan kehendak  ilmu pengajaran dan pendidikan iaitu beberapa amatan menjadi  satu tanggapan.

2.Pendekatan Deduktif

Stratagi deduktif merupakan kaedah mengajar yang kompleks kerana murid-murid perlu memperolehi kefahaman yang mendalam dan mencukupi serta berupaya memilih rumus , hukum, teorem , dan peraturan yang telah dipelajari dengan tepat untuk diaplikasi kepada contoh-contoh khusus. Pendekatan ini selaras dengan  teori Pembelajaran Gestalt. Pengajaran dijalankan dengan guru mengemukakan generalisasi diikuti dengan contoh-contoh. Jenis-jenis pendekatan deduktif  bertujuan seperti berikut:

Menyelesaikan masalah: Contoh setelah murid mempelajari  imbuhan beR- mereka disuruh membuat beberapa ayat  dengan menggunakan imbuhan beR-

Membuat generalisasi baru: Contohnya setelah murid mempelajari rumus luas segi empat tapat, mereka dibimbing menggunakan rumus tersebut untuk mendapatkan rumus luas segi tiga bersudut tegak.

Membuat hipotesis melalui prinsip atau hukum yang telah dipelajari: Contohnya , setelah murid mempelajari teorem sudut-sudut bersebelahanatas garis lurus, mereka dibimbing menggunakan teorem ini untuk membuktikan hasil tambah  tiga sudut dalam sebuah segi tiga.

 

Peringkat Pelaksanaan Cara Pelaksanaan
Peringkat 1:

Pendedahan

Guru memulakan pelajaran dengan menyediakan murid terlebih dahulu , kemudian memperkenalkan tajuk, tujuan pengajaran dan isi pelajaran.
Peringkat 2:

Mengemukakan generalisasi

Guru menernagkan peraturan, rumus tata bahasa, menerangkan pengertian dan hukum yang tertentu.
Peringkat 3:

Menganalisis konsep

 • Pengajaran guru tertumpu kepada usaha menjelaskan generalisasi kepada murid.
 • Guru mewujudkan pelbagai aktiviti.
Peringkat 4:

Mencuba generalisasi

 • Dijalankan dalam bentuk kumpulan.
 • Melihat kembali kebolehan murid menguasai kemahiran tertentu.
Peringkat 5:

Penutup

 • Guru membuat kesimpulan berdasarkan  perkara-perkara yang telah dipelajari.
 • Guru memberikan aktiviti tambahan untuk meningkatkan kefahaman.

Kelebihan Pendekatan Deduktif

Cara yang mudah untuk menyampaikan  isi pelajaran.

Menjimatkan masa dan tenaga serta tidak perlu membuat banyak p[ersediaan

Pendekatan ini sesuai digunakan kerana secara tradisinya , guru patut memberikan penerangan sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran.

 

3. Pendekatan Eklektik

Eklektik bermaksud bercampur. Pendakatan hasil gabungan kedua-dua pendakatan induktif  dan deduktif digunakan dalam proses pengajaran Sains dan Matematik. Pendekatan ini menggunakan stratgei berpuisatkan guru , berpusatkan murid, berpusatkan bahan atau berpusatkan tugasan. Lazimnya digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan. Tujuan pendekatan  Eklektik adalah untuk menghasilkan satu strategi  pengajaran dan pembelajaran yang lebih seimbang. Menurut Kamarudin dan Siti Hajar (1999), ciri-ciri pendekatan eklektik adalah seperti berikut:

 • Menggunakan pelbagai kaedah.
 • Menggalakkan daya usaha dan kretaviti guru.
 • Banyak menggunakan latihan dalam pengajaran.
 • Menekankan penglibatan murid secara aktif.
 • Menekankan kemahiran kognitif.

 

Kelebihan pendekatan  eklektik

 1. Memudahkan guru mentadbir pengajaran, memberi banyak contoh dan penerangan sekali gus meningkatkan pemahaman murid.
 2. Murid dapat belajar dan mengikuti pengajaran mereka dengan lebih mudah dan meyakinkan.
 3. Secara tidak langsung dapat mengurangkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pendekatan tersebut.
 4. Sesuai digunakan untuk kelas yang terdiri daripada murid-murid yang mempunyai pelbagai kebolehan.
 5. Pengajaran disampaiakn dengan menggabungkan semua /sebahagian daripada ciri-ciri sesuatu kaedah ke dalam kaedah yang baharu.;

 

4, Pendekatan Tematik

Pendekatan tematik lazimnya digunakan dalam kebanyakan program pendidikan awal kanak-kanak. Pendekatan ini digunakan dengan merujuk kepada tema  yang terkandung dalam kurikulum mengikut minggu berkenaan.Tema akan disusun mengikut perkara atau isu yang biasa.

Pendekatan bertema merujuk kepada tema atau topik yang dipilih  bersesuaian dengan masa, tempat, minat, latar belakang dan tahap perkembangan murid. Ini meliputi penggunaan satu tema umum merentasi bidang pembelajaran.Pemilihan tema berdasarkan kesesuaian tahap murid, situasi tertentu atau peristiwa semasa.Saling berkaitan dengan pengalaman sedia ada dan pengalaman baru  yang diperolehi secara tersusun dan sistematik.

Contoh dalam pengajaran prasekolah,. tema akan disusun mengikut perkara atau isu biasa seperti keluarga saya kepada yang kurang biasa seperti adat resam kaum di Malaysia.Pengajaran menggunakan tema disampaikan melalui konsep yang lebih besar.Satu-satu tema dipecahkan kepada beberapa komponen kecil. Tema dipecahkan kep[ada sub topik untuk perbincangan sama ada dalam kumpulan pelbagai kebolehan atau kumpulan sama kebolehan.

Pendekatan secara bertema ini membolehkan murid menganalisis, membuat generalisasi dan mengaplikasikan pengetahuan. Penggabungan pelbagai idea  yang berkaitan dengan satu konsep yang lebih meluas atau tema membolehkan  murid menyatukan pelbagai fakta.

Prinsip pengajaran secara tematik

 1. Tema dipilih harus sesuai dengan minat dan kebolehan serta pengalaman murid.
 2. Tema harus berkait rapat dengan kehidupan harian murid.
 3. Tema mempunyai skop yang luas dan meliputi pelbagai bidang.
 4. Sekuen sesuatu tema amat penting agar murid dapat mengikuti perkembangan topik dengan lancar.
 5. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan tema harus merangkumi pelbagai bidang kurikulum. Pengabungan jalinan bertujuan menyumbang kepada aspek JERIS.
 6. Pengajaran dan pengembangan tematik memerlukan  pencetusan idea yang banyak dan pelbagai.

 

Peringkat Pelaksanaan Cara Pelaksanaan
Pilih satu tema
 • Tema perlu cukup luas untuk memuatkan maklumatdaripada banyak bidang bagi sesuatu mata pelajaran
Bina jaringan perancangan
 • Membuat sumbang saran untuk membina carta atau peta sistematik yang meneroka pelbagai contoh timbulnya tema.
 • Membuat jaringan bersama rakan untuk menghasilkan  pemikiran divergen.
Pilih bahan
 • Perancangan bertuuan menyediakan bahan yang banyak. Contoh bahan seni, sastera, masyarakat, dan teknologi.
Rancang aktiviti
 • Memilih dan mereka bentuk aktiviti yang sesuai dengan tema.
 • Menggunakan bahan-bahan yang anyak dan menggalakkan peningkatan prestasi murid ke arah pencapaian  matlamat pembelajaran.

 

Kebaikan pendekatan tematik

 1. Meningkatkan kecekapan taraf pemikiran murid.
 2. Motivasi murid dapat ditingkatkan dan diperbaiki.
 3. Seluruh kegiatan lebih bermakna bagi murid sehingga hasil pembelajaran dapat bertahan lebih lama.

 

5. Pendekatan Integratif

Pendakatan integratif bertujuan mewujudkan persekitaran pengajaran yang meransang murid-murid untuk menggunakan kemahiran asas, memahami hubungan antara disiplinakademik yang berbeza-besa, menghargai unsur kepelbagaian, dan berusaha secara produktif ke arah pencapaian satu matlamat yang sama. Pendakatan ini membolehkan guru memberi fokus kepada kandungan dan kemahiran berfikir. Langkah pengajaran dan pembelajaran integratif  berdasarkan langkah  Hilda Taba (1962).

Jika guru menggunakan pendekatan integrafif yang  mengabungjalinkan beberapa pendekatan, kaedah, strategi dan teknik, murid-murid akan l;ebih mudah memahami perkara yang disampaikan. Guru juga akan sentiasa berusaha mengintegrasi idea-idea baharu dalam unit-unit pengajaran sedia ada supaya pembelajaran murid-murid bertambah menjadi lebih berkesan dan berupaya mengaplikasikan perkara yang dipelajari dalam kehidupan seharian. Berbanding dengan kaedah pengajaran langsung seperti kuliah iaitu murid dikehendaki untuk duduk dan dengar, pendakatan integratif memerlukan  murid untuk berfikir, mensintesis, dan memberi gerak balas terhadap perkara yang diajar.

 

Prinsip-prinsip pendekatan integratif

 1. Tumpuan diberi kepada strategi pemudatan murid.
 2. Penggunaan pembelajaran aktif.
 3. Peranan guru sebagai fasilitator.
 4. Keutamman diberi kepada kemahiran asas.
 5. Peluang untuk kerja berpasukan.
 6. Penggunaan teknologi dalam menyiapkan tugasan/projek.
Fasa Cara Pelaksanaan
Fasa 1: Menghurai
 • Murid digalakkan untuk menghurai tentang ciri sesuatu aspek yang dikaji. Contohnya guru meminta murid menghuraikan ciri-ciri katak dan diikuti dengan kodok.
Fasa 2: Membandingkan
 • Apabila kedua-dua aspek diperhati dan dihuraikan, murid diminta untuk membuat perbandingan antara kedua-dua haiwan, iaitu katak dan kodok.
Fasa 3: Menerangkan
 • Setelah mengenal pasti persamaan  dan perbezaan katak dengan kodok, murid diminta menerangkan dengan lebih terperinci tentang  ciri-ciri katan dan kodok.
Fasa 4: Hipotesis
 • Selepas menerangkan persamaan dan perbezaan, murid diminta membuat hipotesis.
Fasa 5 : Membuat generalisasi
 • Murid diminta membuat rumusan tentang maklumat yang dikumpulkan dan membantuk  satu atau lebih generalisasi.

 

 

PnP BM

Pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan di Makmal 1.

Anizah Saidin, Erabiatul Adawiah Awiss Juharin, Ellise Vieann Alphonsos

Noor Syafikah Abd Rahman, Nik Najwani Nik Mohamed, Nadiana Jairin

Nur Syahira Abd Hamid. Nur Anisa Aznan@Baba, Nuramira Amir

Nabihah, Siti Norfhatihah Mohd Sobri, Nurhidayati Mohamed Nor

Siti Nur Adila Izal, Nurul Izzati Azlan, Wan Nur’afifah Wan Ahmad Azuan

Muhammad Buquhari Faudi, Muhammad Khairuddin Mohd Idris

Pelajar BM

Senarai Nama Pelajar S2T1-PISMP-JUN16-BM

Bil Foto Nama dan Alamat
1

Anizah Binti Saidin

Sandakan, Sabah

2

Ellsie Vieann Alphonsos

Keningau, Sabah

 

3

Erabiatul Adawiah Awiss Binti Juharin

Beaufort, Sabah

 

4

Muhammad Buqhari Bin Fauzi

Selandar, Melaka

 

5

Muhammad Khairuddin Bin Mohd Idris

Linggi,

Negeri Sembilan

 

6

Nadiana Binti Jairin

Tenom,

Sabah

7

Nik Najwani Binti Nik Mohamed

Kota Bahru, Kelantan

 

8

Noor Syafikah Binti Abd Rahman

Beaufort, Sabah

 

9

Noramira Binti Amir

Pontian, Johor

 

10

Nur Anisa Binti Aznan @ Baba

Pekan, Pahang

 

11

Nur Syahira Binti Abdul Hamid

Johor Bahru, Johor

 

12

Nurhidayati Binti Mohamed Nor

Sarikei, Sarawak

 

13

Siti Norfhatihah Binti Mohd Sobri

Pendang, Kedah

 

14

Wan Nur’afifah Binti Wan Ahmad Azuan

Marang, Terengganu

 

15

Syahidatul Nabihah Binti Abd Kamal

Batu Pahat, Johor

 

16

Nurul Izzati Binti Azlan

Tampin, Negeri Sembilan

 

17

Siti Nur Adila Binti Izal

Bota, Perak

 

 

 

 

 

Video Teori Kecerdasan

Video Teori Kecerdasan

Video 1

Kecerdasan Majemuk (Multiple Intelligence) Menurut Dr Howard Gardner, 17-7-16

 

Video 2

Apa itu Multiple intelligence?

 

 

Video 3

Discovering Multiple Intelligence Video -Cara Mengenali Kecerdasan Si Kecil

 

 

S2T1-PISMPJUN16-BM

 

SENARAI NAMA PELAJAR
S2T1-PISMPJUN16-BM
BIL NAMA NEGERI TEL
1 ANIZAH BINTI SAIDIN  Sandakan, Sabah  013-8708070
2 ELLSIE VIEANN ALPHONSOS (PKO)  Keningau, Sabah  019-5376467
3 ERABIATUL ADAWIAH AWISS BINTI JUHARIN  Beaufort, Sabah  014-5575427
4 MUHAMMAD BUQHARI BIN FAUZI  Selandar, Melaka  019-2939841
5 MUHAMMAD KHAIRUDDIN BIN MOHD IDRIS  Linggi, Negeri Sembilan  017-3537270
6 NADIANA BINTI JAIRIN  Tenom, Sabah  019-5302900
7 NIK NAJWANI BINTI NIK MOHAMED (KO)  Kota Bahru, Kelantan  019-9798989
8 NOOR SYAFIKAH BINTI ABD RAHMAN  Beaufort, Sabah  011-31666518
9 NORAMIRA BINTI AMIR  Pontian, Johor  011-17628440
10 NUR ANISA BINTI AZNAN @ BABA  Pekan, Pahang  019-9124972
11 NUR SYAHIRA BINTI ABDUL HAMID  Johor Bahru, Johor  011-12707091
12 NURHIDAYATI BINTI MOHAMED NOR  Sarikei, Sarawak  011-51345252
13 SITI NORFHATIHAH BINTI MOHD SOBRI  Pendang, Kedah  018-2186445
14 WAN NUR’AFIFAH BINTI WAN AHMAD AZUAN  Marang, Terengganu  019-9446953
15 SYAHIDATUL NABIHAH BINTI ABD KAMAL  Batu Pahat, Johor  017-8410920
16 NURUL IZZATI BINTI AZLAN  Tampin, Negeri Sembilan  013-3181949
17 SITI NUR ADILA BINTI IZAL  Bota, Perak  019-5201635

 

Klik di bawah untuk senarai penuh

S2T1-JUN16-BM

 

S2T1-PISMP-JUN16-PA

 

SENARAI NAMA PELAJAR
S2T1-PISMPJUN16-PA
BIL NAMA NEGERI TEL
1 AFIFAH BINTI ABDUL KADIR Lahat, Perak  019-4745906
2 ALIAA BT ABD GANI Butterworth,Pulau Pinang  017-4642341
3 MUHAMMAD AMIN ARIF BIN MOHD AMIN Ketereh, Kelantan 017-4693911
4 MUHAMMAD DAUD BIN NURDIN MUHAMMAD Rawang, Selangor  018-7783011
5 MUHAMMAD FARIS BIN ROSDI  Wakaf Bharu, Kelantan  016-7976033
6 MUHAMAD ‘IZWAN BIN ZAINUL ABIDIN Pantai Remis, Perak  017-5505399
7 NUR SUHADAH BINTI MOHAMAD  Jerteh, Terengganu  014-8487807
8 NURUL NAJWA IRDINA BINTI HAMSHAH  Sg. Petani, Kedah  016-5588209
9 NURUL NABILAH BINTI BINTI ABD RAZAK  Taiping, Perak  012-5148549
10 NURUL SYAZWANI BINTI AZHAR Jitrah, Kedah  014-7578490
11 SITI NURAZYYATI BINTI MAD ABAS Subang Jaya, Selangor  0111-1418412
12 UMMI NAZURAH BINTI AZAHA  Kuala Terengganu, Terengganu  019-9659854
13 ZAKIRAH BINTI MOHD SAUPI Kota Bahru, Kelantan  014-8397907
14 MOHAMMAD NAZMI BIN ISMAIL Sungai Siput, Perak  016-7991952
15 NURUL HUDA BINTI ABDUL GHANI Muar, Johor  014-2722459

 

Klik di bawah untuk senarai penuh

S2T1-JUN16-PA

 

 

 

Tugasan Kerja Kursus

 

   

TUGASAN  KERJA KURSUS – PROJEK

 TAHUN AKADEMIK : 2017

 

 

Program: Nama Pelajar:
Kod: EDUP3033 Semester 2 Tahun 1

Ambilan : Jun 2016

Kumpulan : BC, BM, PAKK,PJ, PI, RBT1, RBT2, RBT3

 

Nama Kursus: Murid dan Pembelajaran
Tugasan Tarikh Mula Tarikh Hantar
1. Penulisan Laporan PBS (10%) 26/02/2017 26/03/2017
2. Penulisan Akademik( 25%) 26/02/2017 26/03/2017
3. Pembentangan (15%) 26/02/2017 26/03/2017

 

Hasil  Pembelajaran Kursus

 

 1. Menjelaskan konsep pengajaran dan pembelajaran; dan proses pembelajaran dalam pendidikan. ((C2,LO1)
 2. Menghuraikan kepentingan perbezaan individu dan implikasi terhadap pengajaran dan pembelajran dalam bilik darjah berdasarkan sumber yang relevan. (C4,LO3, LO6, LL1, CTPS3)
 3. Menganalisis teori-teori pembelajaran dan implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. (C4,LO3, CTPS3)
 4. Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan, strategi,  dan kaedah pengajaran masa kini dan membuat pembentangan. (C6,LO3, LO4, CS3, CTPS3)
 5. Mencadangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. (C6,LO3, CTPS3)

 

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 2, 3, 4 dan 5.

 

Objektif Kerja Kursus

 1. Menjelas dan menghuraikan konsep pengajaran  dan pembelajaran  dan proses pembelajaran
 2. Menjelaskan kepentingan perbezaan individu dan implikasi  terhadap pengajaran dan pembelajaran  dalam bilik darjah  berdasarkan sumber rujukan yang relevan.
 3. Mengenalpasti, menganalisis teori-teori pembelajaran dan menghuraikan implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran  dalam bilik darjah.
 4. Membuat perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan, strategi dan kaedah  pengajaran masa kini dan membuat pembentangan.
 5. Mengenalpasti aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar.

 

TUGASAN 1 : PENULISAN LAPORAN PBS (10 %)

Setiap individu adalah unik dan berbeza. Perbezaan individu dalam aspek fizikal, kognitif, emosi dan latar belakang murid secara tidak langsung mempengaruhi Gaya Pembelajaran.

1.  Berdasarkan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) ,pilih dua orang murid dan buatkan satu jadual yang menunjukkan perbezaan individu murid tersebut melalui Profail Pelajar

2.  Berdasarkan profail dua orang murid yang dipilih, jelaskan kepentingan dan implikasi  gaya pembelajaran terhadap proses pengajaran dan pembelajaran  agar lebih efektif dan efisien.

 

TUGASAN 2 : PENULISAN AKADEMIK (25 %)

Aminah ialah murid  Tahun 5. Dia sering kali mengganggu murid-murid lain di dalam kelas.Ini menyebabkan murid-murid lain tidak dapat  menumpukan perhatian kepada pengajaran guru.

Anda dikehendaki memilih teori-teori pembelajaran yang sesuai dan analisis  sejauh manakah teori tersebut dapat membantu guru untuk menyelesaikan masalah tersebut serta huraikan implikasi teori yang dipilih  terhadap pengajaran dan pembelajaran.

.

TUGASAN 3 : PEMBENTANGAN (15 %)

 

Mengikut  Teori Kecerdasan Pelbagai Howard Gardner, potensi manusia boleh dianalisis dan dikategorikan kepada  lapan  jenis kecerdasan. Teori ini juga menerangkan perbezaan individu dari aspek gaya berfikir.

Jelaskan bagaimana anda dapat merancang aktiviti  menggunakan pendekatan, strategi dan kadedah melalui Teori Pelbagai Kecerdasan bagi menghasilkan  satu kaedah pengajaran masa kini.

 

ARAHAN PELAKSANAAN TUGASAN

Tugasan 1

 1. Tugasan ini adalah tugasan individu.
 2. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut :

2.1  Fon Arial

2.2  Saiz huruf –11

2.3  Langkau 1.5 baris

2.4  Rujukan mengikut format APA (American Psychology Association)

 1. Jadual Profail Pelajar tidak melebihi 1 muka surat dan esei untuk Tugasan 1 ini tidak melebihi 500 patah perkataan.
 2. Jumlah muka surat ialah 2-3 mukasurat (tidak termasuk lampiran).
 3. Rujukan tidak termasuk dalam jumlah pengiraan perkataan.
 4. Amalan plagiat adalah dilarang sama sekali.

 

Tugasan 2

 1. Tugasan ini adalah tugasan individu.
 2. Panjang penulisan akademik tidak melebihi 800 patah perkataan.
 3. Tugasan perlu bertaip.
 4. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut :

4.1  Fon Arial

4.2  Saiz huruf – 11

4.3  Langkau 1.5 baris

4.4  Rujukan mengikut format APA (American Psychology Association)

 1. Rujukan tidak termasuk dalam jumlah pengiraan perkataan.
 2. Penulisan akademk harus menunjukkan keaslian, kematangan dan bermutu ilmiah.

 

 

Tugasan 3

 1. Tugasan ini adalah tugasan individu.
 2. Setiap individu dikehendaki membentang hasil Tugasan 3, dengan menggunakan Microsoft Power Point.
 3. Masa pembentangan tidak melebihi 30 minit.
 4. Pembentangan dinilai mengikut kriteria yang telah ditetapkan.
 5. Hasil pembentangan perlu dihantar mengikut tarikh yang telah ditetapkan..

 

Prosedur

 1. Rujukan harus merangkumi jurnal, buku rujukan, dan sumber internet.
 2. Rujukan mengikut format American Psychological Association (APA) yang terkini.
 3. Muka keseluruhan tugasan merangkumi
 4. Nama Pelajar
 5. Angka Giliran.
 6. Kad Pengenalan
 7. Kumpulan/Unit
 8. Kod dan Nama Kursus
 9. Tajuk tugasan
 10. Nama Pensyarah Akademik
 11. Tarikh hantar

 

Klikdi bawah untuk Soalan Tugasan

Soalan Tugasan EDUP3033

 

 

Pengenalan

Murid dan Pembelajaran

Murid dan Pembelajaran  ialah mata pelajaran yang wajib diambil oleh semua pelajar Progeam Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (PISMP) yang sedang menuntut di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) seluruh  negara berdasarkan kehendak  RMK terkini.

Tajuk-tajuk disusun merangkumi aspek pengurusan murid, pengurusan bilik darjah, dan persekitaran pembelajaran serta pengurusan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan pedagogi masa kini. Semua tajuk merangkumi kehendak RMK termasuk teori-teori pembelajaran, pendekatan, strategi, kaedah, teknik dan aktiviti masa kini.  Penekanan juga kepada  aktiviti pedagogi masa kini.

Berikut adalah antar atajuk-tajuk yang dipelajari dalam subjek ini.

 

1. Konsep Pengajaran dan Pembelajaran

 • Konsep Pengajaran
 • Konsep Pembelajaran

2. Proses Pembelajaran

 • Kesediaan belajar
 • Persepsi dan Penanggapan
 • Ingatan dan Lupaan
 • Pemindahan Pembelajaran
 • Implikasi proses pembelajaran terhadap pengajaran dan pembelajaran

3. Perbezaan Individu dan Pembelajaran

 • Definisi perbezaan individu
 • Teori kecerdasan
 • Perbezaan Individu dan Pembelajaran
 • Gaya pembelajaran
 • Implikasi perbezaan individu terhadap pengajaran dan pembelajaran

 

4. Teori-Teori Pembelajaran

 • Teori-Teori Pembelajaran
 • Teori Pembelajaran Behavioris
 • Teori Pembelajaran Kognitif
 • Teori Pembelajaran Konstruktivisme
 • Teori Pembelajaran Sosial
 • Teori Pembelajaran Humanistik

 

5. Aplikasi Teori-teori Pembelajaran

 • Aplikasi  Teori Pembelajaran  Behavioris terhadap Pengajaran dan Pembelajaran
 • Aplikasi  Teori Pembelajaran  Kognitif terhadap Pengajaran dan Pembelajaran
 • Aplikasi  Teori Pembelajaran  Konstruktivisme  terhadap Pengajaran dan Pembelajaran
 • Aplikasi  Teori Pembelajaran  Sosial  terhadap Pengajaran dan Pembelajaran
 • Aplikasi  Teori Pembelajaran  Humanistik  terhadap Pengajaran dan Pembelajaran
 • Murid Berkeperluan Khas

6. Model-Model Pengajaran

 • Model-model pengajaran
 • Model Pengurusan Maklumat
 • Model Behavioral
 • Model Personal
 • Implikasi Model-model Penghajaran terhadap Pengajaran dan Pembelajaran

 

7. Pendekatan,  Kaedah, Teknik, dan Strategi Pengajaran

 • Pendekatam. Kaedah, Teknik, dan Strategi
 • Definisi, Jenis , dan Prinsip-prinsip Pendekatan
 • Strategi Pengajaran
 • Kaedan, dan Teknik Pengajaran
 • Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemilihan Kaedah dan Teknik Pengajaran
 • Modifikasi Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran untuk Kanak-kanak Berkeperluan Khas

 

8. Pedagogi Masa Kini

 • Kerangka Kemahiran Pedagogi
 • Ciri-Ciri Pedagogi Masa Kini
 • Kaedah dan Teknik Pengajaran Masa Kini
 • Implikasi Pedagogi Masa Kini Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran

 

9. Motivasi dan Pembelajaran

 • Jenis-jenis  Motivasi
 • Motivasi Pembelajaran  dalam Pelbagai Perspektif