Pembelajaran Berasaskan masalah (Problem Based Learning)

Pembelajaran berasaskan masalah adalah merupakan satu pendekatan pembelajaran yang digunakan bersandarkan kepada penyelesaian masalah yang akan diberikan oleh pensuarah kepada pelajar. Permasalahan yang akan diberi kepada pelajar akan dirangka dan dirancang terlebih dahulu agar setiap strategi yang diambil oleh pelajar untuk menyelesaikan masalah tersebut akan dapat meliputi keseluruhan kurikulum yang ada. Pembelajaran berasaskan masalah adalah disokong oleh konsep pembelajaran secara kendiri bagi memudahkan para pensyarah dan pelajar melalui proses pembelajaran yang lebih berkesan dan efaktif. Pembelajaran berasaskan masalah adalah merangkumi cabaran kepada keadaan penyelesaian masalah sebenar berkaitan topik yang dibincangkan, melibatkan peggunaan akal dan fikiran yang kritikal dan sepenuhnya, kemahiran meyelesaikan pemasalahan yang berkaitan, memenuhi keperluan dan disiplin kerja atau tugasan, pembelajaran yang kendiri, gerak kerja berpasukan dan menguasai kemahiran komunikasi, serta bertanggungjawab dan gigih dalam menyelesaikan sebarang masalah yang berkaitan.

 

Problem Based Learning (PBL)

Seperti yang diketahui umum, sistem pendidikan di Malaysia adalah berorentasikan peperiksaan iaitu pelajar wajib menduduki peperiksaan awam seperti UPSR, PMR, SPM dan STPM. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lazimnya digunakan ialah kaedah kuliah iaitu pembelajaran berpusatkan guru. Hasil dari pembelajaran kaedah pengajaran secara kuliah didapati masih terdapat kelemahan dalam melahirkan graduan yang menguasai kemahiran generik walaupun pencapaian akademik yang terbaik (Hasyamudin dan Rahifa, 2005).

Menurut Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Mustapa Mohamed dalam kenyataan akhbar, menyatakan bahawa beliau mahu melihat perubahan dalam corak pendidikan agar melahirkan pelajar yang berani, mempunyai kemahiran dan berpengetahuan (Hasyamudin dan Rahifa, 2005).

Oleh hal yang demikian, para pendidik perlu mengorak langkah bagi membaiki dan meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) supaya ianya seiring dengan teknologi terkini dan perkembangan semasa. Menjadi tanggungjawab pendidik untuk menggunakan dan mempelbagaikan kaedah P&P bagi melahirkan pelajar yang berkualiti. Antara kaedah P&P yang digunapakai ialah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL) yang merupakan salah satu contoh yang baik untuk proses pembelajaran secara pengalaman dan pendekatan berpusatkan pelajar. Di mana dalam kaedah PBL, pelajar akan berusaha untuk mencari maklumat dan menyelesaikan masalah dengan usaha sendiri. Proses tersebut akan menggalakan pelajar berfikir secara kritis dan kreatif (KUiTTHO, 2005).

Diperkukuhkan lagi apabila Lynda Wee (2004) menyatakan bahawa PBL adalah satu pendekatan pemusatan pelajar yang merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kualiti pembelajaran, menggalakan penglibatan aktif, bekerjasama, maklum balas yang cepat terhadap proses pembelajaran, pemahaman yang mendalam terhadap subjek dan merujuk kesesuaian pembelajaran pelajar melalui pembelajaran kendiri.

Sejarah Problem Based Learning (PBL)

Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL) mula diperkenalkan dalam pembelajaran tradisional sekitar tahun 1960-an di McMaster University, Canada (Barrow & Tamblyn, 1980). Merujuk kepada buletin KUiTTHO (2005), kaedah ini diperkenalkan oleh Professor Howard Barrow. Pada mulanya, kaedah ini ditolak oleh semua orang. Namun begitu, beliau menggunakan kaedah ini kepada pelajar perubatan di bawah seliaannya dan mendapat reaksi yang positif di kalangan pelajar tersebut. Pendekatan ini telah membuka mata dan menarik minat para pendidik yang lain untuk menggunakannya. Kesannya, pendekatan ini telah digunapakai dalam pelbagai bidang terutamanya dalam bilang kejuruteraan. Kini, Professor Barrow menjadi role model bagi PBL dan Universiti McMaster menjadi perintis kepada PBL. Selain itu, Don Wood merupakan bapa kepada PBL dalam bidang kimia. Beliau juga dari Universiti McMaster.

Objektif Problem Based Learning (PBL)

Menurut Barrow & Tamblyn (1980), antara objekif pendidikan kaedah ini diperkenalkan ialah:
a) Mengukuhkan kemahiran pelajar untuk mempelajari sesuatu prinsip, konsep dan belajar menggunakan maklumat dalam pelbagai situasi.
b) Memperkembangkan kemahiran pelajar memberi hujah dan pendapat, berfikiran kritis, serta kemahiran membuat keputusan.
c) Memperkembangkan kemahiran pelajar mengintegrasikan pengetahuan dalam pelbagai disiplin ilmu dan kefahaman yang baik tentang peranan sikap kemanusian terhadap kemajuan profesionalisme.
d) Menyediakan pelajar kepada konsep pembelajaran sepanjang hayat.
e) Menggalakkan pembelajaran kumpulan kecil, keperluan kepada keberkesanan kerja berpasukan dan pembelajaran secara kolaboratif
(Barrow & Tamblyn dipetik daripada Suhaimi Makminin, 2005)

Ciri-ciri Problem Based Learning(PBL)

Definisi awal PBL memperkenalkan Model Klasik oleh Barrow dan Tamblyn, 1980 yang dinyatakan dalam penulisan Baden dan Mojor (2004) yang mempunyai ciri-ciri seperti:
a) Situasi masalah sebenar yang kompleks iaitu tidak mempunyai jawapan yang betul atau salah,
b) Pelajar bekerja dalam kumpulan untuk menangani masalah, mengenalpasti jurang pembelajaran dan mengembangkan pelbagai penyelesaian,
c) Pelajar memperolehi informasi baru melalui pembelajaran kendiri,
d) Pensyarah sebagai pembimbing,
e) Masalah akan memandu ke arah perkembangan keupayaan penyelesaian masalah ilmu perubatan.

Perlaksanaan Problem Based Learning (PBL)

Menurut Lynda Wee (2004), terdapat tujuh langkah dalam menerangkan proses PBL. Langkah-langkah tersebut ialah seperti berikut:

a) Pembahagian Kumpulan

Pada peringkat ini, pelajar akan mengenali di antara satu sama lain dan pelajar akan membentuk kumpulan masing-masing. Seterusnya, ketua kumpulan dan pencatat akan dilantik dan peraturan-peraturan kumpulan akan dibentuk.

b) Mengenalpasti Masalah

Pelajar akan dikemukakan dengan masalah untuk diselesaikan. Pelajar perlu mengenalpasti dan mengesahkan masalah tersebut dan menyatakan masalah tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperolehi. Proses mengenalpasti masalah melibatkan elemen-elemen pencetus idea terhadap masalah yang ingin dikaji, juga dikenali sebagai trigger. Trigger boleh didapati dalam bentuk gambar, petikan surat khabar, klip video, petikan jurnal dan juga kejadian sebenar yang berlaku. Trigger ini akan menyebabkan sesuatu isu dipersoalkan, diperdebatkan dan memberi petunjuk kepada penyelesaian masalah tersebut.

c) Menjana Idea

Pada peringkat ini, pelajar akan mengeluarkan idea-idea yang dapat membantu dalam proses penyelesaian masalah tersebut.

d) Isu Pelajaran

Pelajar perlu mengenalpasti apakah yang perlu dipelajari dan mencari isu-isu yang dapat membantu mereka untuk menyelesaikan masalah serta mengetahui apakah langkah-langkah yang perlu diambil bagi menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya, pelajar akan mengenalpasti tindakan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang diberikan.

e) Pembelajaran Kendiri

Pada peringkat ini, pelajar akan mencari dan merumuskan informasi-informasi yang relevan dan logik dengan masalah yang diberikan.

f) Sintesis dan Aplikasi

Punca-punca informasi perlu disahkan kesahihannya terutamanya daripada Internet. Pelajar akan mula berkongsi maklumat dengan pelajar yang lain dan mengaplikasikan maklumat yang diperolehi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya, pelajar akan berbincang, membangunkan penyelesaian dan membuat penerangan terhadap penyelesaian yang diambil.

g) Refleksi dan Tindak Balas

Pada peringkat ini, pelajar akan memberi tindak balas terhadap kerja kumpulan, kerja individu, penjanaan pengetahuan, penyelesaian masalah dan juga peranan fasilitator. Seterusnya, perbincangan akan dilakukan dalam kumpulan masing-masing.

Ini jelas menunjukkan bahawa kemahiran yang paling diperlukan ialah kemahiran menyelesaikan masalah. Diperkukuhkan lagi apabila Nor Ratna Masrom (2006) telah membuat kajian yang bertajuk “Problem Solving Skill in ICT and Multimedia Application” mendapati bahawa tanpa pengetahuan dan kemahiran penyelesaian masalah, pelajar tidak mampu untuk melaksanakan dan mengaplikasikan kaedah PBL dengan sempurna dan cekap.

Proses Menyelesaikan Masalah

Menurut George Polya (1957), sesuatu masalah boleh diselesaikan melalui empat langkah penyelesaian iaitu:
a) Memahami masalah iaitu menentukan apa yang hendak diselesaikan dan maklumat yang berkaitan dengannya;
b) Menyediakan rancangan penyelesaian iaitu mencari perkaitan antara maklumat yang diberi dengan penyelesaian;
c) Melaksanakan rancangan iaitu melaksanakan apa yang dirancang dengan teliti, langkah demi langkah; dan
d) Menyemak jawapan iaitu menyemak ketepatan dan kesesuian hasil penyelesaian dengan apa yang hendak diselesaikan.
(Widad Othman, et al, 2003)

Menurut Razihan Abdul Jalil (2001) kaedah penyelesaian masalah merupakan salah satu kaedah yang dapat melibatkan aktiviti pelajar mencari maklumat untuk menyelesaikan masalah yang diberikan kepada mereka di samping memberi peluang kepada pelajar untuk merasai pengalaman dan kemahiran (Mohd Khairuddin Abdul Karim, 2005). Berdasarkan Smith (1997) dan Edward dan Monika (1995) terdapat lima proses untuk menyelesaikan masalah. Proses-proses tersebut ialah:

a) Mengenalpasti Masalah

Pada peringkat ini, pelajar akan diberikan masalah untuk diselesaikan. Tugas pelajar adalah untuk mengenalpasti masalah yang diberi dan menjadikan masalah tersebut sebagai persoalan yang perlu diselesaikan. Kemudian, pelajar perlu membuat rumusan berdasarkan objektif masalah dan mengenalpasti sumber-sumber yang perlu digunakan untuk memperolehi maklumat yang benar, relevan dan penting untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, pelajar perlu merancangan kaedah penyelesaian dari peringkat awal sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan sempurna. Menurut Mohd Azhar Abdul Hamid (2003) menyatakan, pada mulanya masalah dikenalpasti daripada segi struktur masalah dan dibuat definisi. Definisi yang tepat membantu pemahaman bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi dan memilih alternatif penyelesaian masalah yang tepat.

b) Menganalisis Masalah dan Mengumpulkan data

Pelajar perlu mengumpul data dan membuat penganalisian terhadap maklumat yang diperolehi. Azhar Abdul Hamid (2003) menyatakan terdapat pelbagai teknik pengumpulan data. Contohnya, gambar rajah tulang (analysis: couse dan effect), carta pareto, carta pai, carta aliran dan lain-lain.

Proses menganalisis masalah ini diperlukan bagi mengembangkan pemikiran dan mempertimbangkan semua kemungkinan. Objektif bagi peringkat ini adalah mencari punca masalah tersebut berlaku. Menurut Kirby, Gary R, dan Goodpaster, Jeffery. R (2002), sesuatu masalah itu tidak dapat diselesaikan sehinggalah punca masalah tersebut ditemui. Beberapa persoalan perlu ditanya sama ada apa, di mana, bila, siapa dan bagaimana masalah itu berlaku. Masalah dianalisis daripada pelbagai sudut seperti ataupun kepentingan masalah, pengalaman diri, tindak balas pihak lain, kos masalah, lokasi berlaku masalah, perbandingan dengan masalah lain dan sebagainya ( Mohd Azhar Abdul Hamid, 2003).

Pada peringkat ini, pelajar boleh mengsahkan kesahihan maklumat yang diperolehi dan mampu mengenalpasti penyarah yang boleh dirujuk untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, pelajar mampu mencari punca utama masalah tersebut. Pelajar juga perlu berbincang dan berkongsi maklumat dangan ahli kumpulan yang lain serta perlu mamastikan sama ada maklumat yang dikumpulkan mencukupi ataupun tidak.

c) Membuat Keputusan

Pelajar perlu membuat pemilihan penyelesaian masalah dengan tepat dan pastikan penyelesaian yang dibuat merupakan penyelesaian yang terbaik. Disamping itu, pelajar perlu mempunyai alasan yang kukuh untuk menyokong penyelesaian yang diambil. Pemilihan penyelesaian ini dijana dengan menggunakan pelbagai kaedah bagi memastikan idea yang diperolehi berkualiti. Menurut Mohd Azhar Abdul Hamid (2003) menyatakan bahawa salah satu kaedah mencari penyelesaian adalah brainstorming. De Janasz, et al (2002), kaedah ini mengundang banyak ideea untuk menyelesaikan masalah kerana kaedah ini merupakan salah satu teknik di mana ramai orang dari satu kumpulan berkongsi idea terhadap suatu perkara tanpa mengkritik. Ini adalah supaya perbincangan terbuka di dalam kumpulan tersebut digalakkan bagi menghasilkan idea kreatif. Kaedah ini sesuai digunakan bagi masalah kumpulan.

d) Mengenalpasti Penyelesaian yang Terbaik

Kini, pemusatan pemikiran diperlukan bagi menilai, membanding dan menjalankan percubaan melaksanakan jalan penyelesaian (Mohd Azhar Abdul Hamid, 2003). Pada peringkat ini, pelajar perlu merancang bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan sewajarnya. Ini kerana, faktor paling penting dalam penilaian adalah kesan kepada jalan penyelesaian. Kesan ini terdiri daripada kesan posivif dan negatif. Oleh itu, pertimbangan yang teliti amat diperlukan bagi memastikan keputusan yang dipilih mempunyai kelebihan dan memberi manfaat kepada ahli kumpulan yang lain. Selain itu, pelajar seharusnya mampu untuk memastikan keputusan yang dipilih boleh mengembangkan atau menghadkan penyelesaian masalah serta keputusan yang dipilih merupakan alternatif yang terbaik.

e) Melaksanakan Keputusan

Mohd Azhar Abdul Hamid (2003) menyatakan bahawa keempat-empat peringkat di atas hanya terkandung dalam peringkat perancangan. Selepas penentuan alternatif jalan penyelesaian, ianya perlu dilaksanakan dengan teknik yang betul dan tepat. Ini juga membantu penyelesaian masalah bagi mengorganisasikan proses pelaksanaan dan menguji sama ada hasil yang dijangka dapat dijana atau tidak.

Kelebihan Problem Based Learning

Menurut Montgomery (2000), antara kelebihan utama PBL berbanding strategi pembelajaran lain yang dicadangkan oleh teori konstruktivisme ialah rangsangan atau stimulasi yang berjaya dihasilkan olehnya dalam membentuk kognitif pelajar agar lebih bersifat ingin tahu. Ini seterusnya menurut mereka berjaya meningkatkan minat atau motivasi pelajar untuk terus belajar. Masalah yang menyerupai masalah dunia sebenar yang digunakan pula membolehkan pelajar mencuba pelbagai jalan penyelesaian dalam persekitaran pembelajaran yang lebih selamat (Jamalludin Harun, et al, 2005).

Prof Madya Dr Khairiyah Mohd Yusof di dalam Berita Harian 25 Jan 2007, menyatakan keinginan menyelesaikan masalah mendorong pelajar melaksanakan pembelajaran kendiri dan pengajaran antara rakan sebaya (peer teaching) dalam kumpulan dan antara kumpulan. Pelajar yang melalui PBL dapat membina kemahiran pemikiran kritis dan kreatif, menganalisis dan menyelesaikan masalah. Tse dan Chan, (2003) menyatakan bahawa kaedah PBL sangat berkesan dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan teknikal pelajar. Melalui kaedah ini, setiap pelajar diberi banyak peluang untuk mempraktikan teknik pembelajaran kendiri yang merupakan elemen penting dalam menentukan kerjaya masa depan mereka. Selain itu, kebolehupayaan pembelajaran pelajar dapat ditingkatkan melalui kerjasama dalam kumpulan yang diamalkan untuk subjek kejuruteraan.

Secara amnya, jelas membuktikan bahawa Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL) mampu untuk melahirkan dan mendidik pelajar menjadi seorang pemimpin yang mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah. Selain itu, pelajar dapat meningkatkan minat dan motivasi untuk terus belajar, membina kemahiran pemikiran kritis dan kreatif, menganalisis dan menyelesaikan masalah. Oleh hal demikian, pelajar dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan isi pelajaran bagi sesuatu matapelajaran dengan mudah dan mendalam. Secara tidak langsung dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar tersebut. Penyataan ini disokong dengan kajian yang dilakukan oleh Ward dan Lee (2004) menyatakan bahawa pelajar yang mengikuti kaedah PBL dapat memahami isi pelajaran dengan lebih mendalam bagi matapelajaran Teknologi Makanan dan Nutrisi.

Banyak kajian yang membuktikan bahawa kaedah PBL mampu meningkatkan kemahiran generik para pelajar terutamanya dalam kemahiran menyelesaikan masalah. Kenyataan ini disokong oleh Hasyamuddin dan Rahifa (2005) bertajuk “Kemahiran Generik Dalam Kelas Bercirikan Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL) di Kalangan Pelajar Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) mendapati bahawa PBL membantu pelajar dalam memperolehi kemahiran generik dan penglibatan aktif dalam kelas berbanding pelajar yang menggunakan kaedah kuliah.

Rumusan

Kesimpulannya, kaedah PBL banyak menekankan dan menitikberatkan cara pelajar menganalisis masalah dan menyelesaikannya. Kemahiran ini adalah penting bagi melahirkan dan mendidik bakal-bakal pemimpin yang bertanggungjawab dan berkeyakinan dalam menyelesaikan masalah dan mampu untuk membuat keputusan yang tepat dan adil. Secara amnya, kaedah PBL boleh dijadikan salah satu pendekatan dan latihan yang berkesan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang mempunyai jati diri yang kuat, berwawasan tinggi, mengamalkan cara komunikasi yang betul, dan berkemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan tepat. Ciri-ciri tersebut merupakan ciri-ciri yang perlu ada dalam diri seseorang pemimpin yang disenangi dan disukai oleh pengikut-pengikutnya. Oleh hal yang demikian, orang-orang yang dipimpin akan lebih menghormati dan berasa selamat di bawah jagaannya.

 

Rujukan

Ainon Mohd. (2003). ” Teori dan Teknik Kepimpinan Panduan Aplikasi di Tempat Kerja”. PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd: Pahang.
Baden, M.S & Major, C.H. (2004).”Foundation of Problem-Based Learning”. USA: Mc Graw Hill Education.
Berita Harian 25 Jan 2007. “Pembelajaran Berpasukan Bentuk Kemahiran Insan”. Oleh Muhammad Amir.
Borrows, H.S., (1996). “Problem Based Learning in Medician and Beyond: A Brief Overview dalam Wilkerson, L.A and Gijselaers W.H. Bringing Problem Based Learning to Higher Education: Theory and Practice”. San Francisco: Jossey Bass Publishers. 3-12
De Janasz, Suzanne, C. et al (2002). “ Interpersonal Skill in Organization”. USA: Mc Graw Hill.
Edward, L., Monika, L. (1995). “Creative Problem Solving: Thinking Skill for A
Changing Wold”. USA: Mc Graw Hill
Hasyamudin Othman dan Rahifa Mustafa. (2005). Kertas Kerja Perbentangan “Kemahiran Generik dalam Kelas Bercirikan Pembelajaran Berasaskan-Masalah (PBL) di Kalangan Pelajar Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein ONN (KUiTTHO)”.
Kirby, Gary, R. & Goodpaster, Jeffery, R. (2002). “Thinking”. USA: Prentice Hall.
Koonts dan O’Donnel. (1976).”Management: A system and

 

Kaedah dan Teknik Pengajaran Masa Kini

Kaedah dan teknik pengajaran masa kini adalah mengarah kepada memindahkan  pelbagai kemahiran kepada murid yang melebihi literasi dasar  eM, iaitu membaca secara kritis, menulis secara persuasif, berfikir dan memberi pendapat secara logik serta dapat mengatasi masalah yang kompleks. Guru juga dituntut memindahkan ilmu mengurus maklumat, mencari, menilai dan mengamalkan pengetahuan secara luwes.

 

1.Flipped Classroom

Flipped Classroom bermaksud kelas terbalik atau pengajaran terbalik. Idea ini datang daripada Jonathan Bergman dan Aaron Sams (2007), guru yang mengajar di  Woodland Park High School, Woordland Park, Coloradoyang menghasilkan perisian untuk merakambahan pengajarannya dalam bentuk persembahan power point. Mereka kemudiannya memuatnaik rakaman video kuliah dalam talian internet supaya murid yang ketinggalan dalam kuliah dapat mengikuti kuliah pada bila-bila masa. Teknik kuliah secara dalam talian tersebut kemudiannya tersebar di seluruh negara. Oleh sebab itu mereka dipanggil untuk memberi taklimat tentang kaedah tersebut kepada guru-guru lain. Kaedah ini terus berkembang dan ramai di kalangan guru-guru  menggunakan video podcasts dan video atas talian untuk menyampaikan pengajarannya di luar waktu. pengajaran dan pembelajaran dan di luar bilik darjah.  Semasa interaksi bersemuka di dalam bilik darjah, guru membimbing murid melakukan aktiviti kolaboratif dan membuat latihan berkonsepkan masteri.

Kaedah pengajaran flip ialah satu bentuk gabungan strategi pengajaran yang banyak memanfaatkan teknologi. Murid mula mengkaji topik di rumah menggunakan pengajaran video yang disediakan oleh guru. Kemudian di dalam kelas, murid diberikan aktiviti menyelesaikan masalah atau membuat kerja-kerja amali berhubung dengan isi pelajaran yang telah mereka pelajari di rumah. Dengan lain perkataan, murid belajar di rumah dan membuat “homework” di sekolah. Peranan guru sebagai tutor yang membantu murid apabila menghadapi masalah dalam menyelesaikan tugasan, mega simulasi maklumat, dan mencipta idea-idea baharu. Guru tidak perlu menyampaikan pelajawan awal seperti pembelajaran tradisional. Senario ini membolehkan guru mempunyai banyak masadi dalam kelas yang dapat dimanfaatkan untuk aktiviti-aktiviti pengukukuhan dan pengayaan dalam pembelajaran berasaskan projek di samping dapat memberikan tumpuan kepada keperluan murid secara individu.

 

 P&P Tradisional  P&P Flipped Classroom
 1  Guru menyajikan pelajaran, menguruskan perbincangan, kelompok, danmembuat rumusan.  Guru bersama murid membahaskan kesalahan konsep, menyelesaikan tugasan, membuat amali dan ujian .
 2  Semawa waktu pengajaran dan pembelajaran, guru berada di hadapan  kelas dan mengajar secara langsung.  Guru melaksanakan aktiviti bimbingan dan pengukukuhan.
 3  Guru membekalkan latihan dan tugasanuntuk murid sesesaikan  di rumah serta latihan akan dibincangkan  semasa sesi P&P berikutnya.  Guru membekalkan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam talian.
 4  Murid membuat  latihan di luar waktu P&P.  Murid menonton video dan mencatatkan fakta penting dan mengemukakan soalan.
 5  Di rumah, guru dan murid tiada interaksi.  Guru dan murid berinteraksi secara individu  dalam talian.

Alat yang boleh digunakan untuk melaksanakan Flipped Classroom

Youtube

https;//www.youtube.com

 

Webquest

https://www.zunal.com/webquest

 

 

 

Edmodo

https://www.edomodo.com

 
 Creately

https://creately.com/

 

 

Model Flipped Classroom

Tiada model khusus untuk [engajaran kaedah Flipped Classroom. Struktur pembelajaran menunjukkan bahawa murid mengikuti kuliah melalui alat perakan di luar waktu P&P dan disusuli dengan aktiviti latihan dan dengukukuhan. Perkara yang biasa dilakukan oleh guru di dalam bilik darjah adalah seperti menyampaikan isis pelajaran, latar belakang pengetahuan, dan pengalaman hidup sebenar telah diterima oleh murid di rumah melalui podcast, video Youtube, dan pelbagai sumber dalam talian. Biasanya  “kerja rumah” akan dibuat dalam bilik darjah dengan bantuan guru.

Oleh hal yang demikian, Flipped Classroom bukan sekadar pembelajar menggunakan video dalam talianmenggantikan guru. Murid juga dapat belajar tanpa struktur yang rigid dan mereka banyak menghabiskan masa untuk mengikut pelajaran di atas talian. Murid  mungkin diminta melihat beberapa rakaman kuliah selama  lia hingga tujuh minit untuk setiap satu rakaman. Setiap satu rakaman diikuti dengan satu kuiz atas talian  untuk menguji kefahaman mereka tentang apa-apa yang telah dipelajari secar interaktif.Murid dapat mengtulang tayang segemen yang kurang difahami untuk kefahaman yang lebih jelas bagi mengelakkan kekeliruaan. Di dalam bilik darjah, guru membincangkan topik yang telah dipelajari dan membuat pengukukuhan dengan menggalakkan murid bekerjasama membina dapatan baharu di samping memantau kemahiran murid.

Ciri-ciri Flipped Classroom

 1. Waktu interaksi guru dan murid dalam bilik darjah seperti biasa.
 2. Ditambah lagi dengan interaksi secara atas talian di luar jadual waktu kerja.
 3. Pesekitaran pembelajaran lebih luas dan tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh murid lebih banyak.
 4. Kaedah pembelajaran langsung dan pembelajaran konstruktivisme boleh digabungkan.
 5. Murid yang tidak hadir kesekolah juga dapat mengikuti pengajaran guru.
 6. Wujud sebuah kelas yang dapat menghubungkan semua murid dalam pembelajaran.

Kelebihan Flipped Classroom

 1. Kesan penggunaan teknologi dalam kaedah Flipped Classroom dapat mengawal interaksi murid ke arah yang lebih positif.Mereka terpaksa menggunakan banyak masa untuk membaca dan mamahamibahan kuliah, memberi maklum balas kepada guru dan berbincang bersama rakan sekelasnya. Murid juga perlu membuat cacatan sendiri dan menyediakan soalan-soalan untuk dibincangkan pada waktu interaksi ketika bersemuka bersama guru  dan rakan dalam bilik darjah pada keesokkannya.
 2. Guru terdorong untuk menyediakan bahan-bahan pengajaran  yang berkualiti dalam bentuk  video yang mesra pengguna.
 3. Waktu interaksi bersemuka antara guru dan murid adalah mengadakan pembelajaran hands-on, amali dan demontrasi guru serta melakukan aktiviti berbentuk projek yang kreatif secara individu dan berkumpulan bagi menerapkan  pembelajaran koperatif dan kolaboratif.

Pengajaran Flipped Classroom telah terbukti dapat mengurangkan kadar keciciran di kalangan murid dan meningkatkan kualiti belajar murid. Namun, ramai orang berpendapat  bahawa pengajaran flipped Classroom mengorbankan murid yang tidak mempunyai akses kepada internet di luar sekolah. Dalam hal ini, guru-guru dapat mengatasi  dengan membekalkan CD atau tumb-drive yang dimuatkan dengan video bahan pengajaran guru.

Rumusannya, Flipped Classroom menyediakan ruang dan peluang untuk membolehkan berlakunya sesi pembelajaran melalui pelbagai aktiviti yang disediakan oleh guru dengan menggunakan alat berteknologi bagi menghasilkan persekitaran  pembelajaran yang lebih berkesan.

 

2. Blended Learning

Blended Learning bermaksud kaedah pengajaranguru dan pembelajaran murid yang menggabungkan amalan tradisional seperti pembelajaran bersemuka dalam bilik darjah dengan penggunaan teknologi sebagai pengantara seperti komputer  dan rangkaian internet  serta media digital. Dengan lain perkataan, Blended Learning bermaksud guru menggunakan lebih daripada satu kaedah penyampaian dalam bilik darjah. Jika guru ingin mengajar dengan menggunakan kaedah bersemuka dalam bilik darjah sahaja, maka guru tidak akan mencapai kriteria pedagogi masa kini. Hal demikian kerana pengaruh perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) telah banyak diadaptasi dalam pengurusan pendidikan lebih-lebih lagi dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Pada tahun 2005, Micheal Nelsen, Sean Fitzgerald, dan Liegh Blackall telah menghasilkan satu kaedah ini untuk membantu latihan guru di Western Sydney Institute of TAFE dan Sydney Institute of TAFE. Mereka mempromosikan alat percuma dan mudah untuk pengajaran dan pembelajarandalam talian. Idea mereka mendapat sambutan dan mereka mengadakan bengkal latihan untuk menyebarkan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menggabungkan sumber-sumber pembelajaran.

Kaedah pembelajaran Blended Learning ini disesuaikan dalam pendidikan formal iaitu murid akan belajar dalam bilik darjahdan guru menyampaikan isi pelajaran secara interaksi bersemuka menggunakan papan tulis dan digabungkan dengan penyampaian bahan sokongan menggunakan komputer, media digital dan talian internet. Selepas waktu P&P, masa pembelajaran murid dan interaksi dengan guru tiada had kerana pembelajaran boleh berlaku menggunakan media atas talian.Aplikasi ini sangat nmemudahkan guru untuk mengumpul data dan membuat penyesuaian pengajaran dan penilaian tehadap murid dalam pengajarannya.Pihak sekolah boleh disaran dengan mengadakan aktiviti untuk muridnya dengan memilih sumber dan menyalurkan semula sumber-sumbe pembelajaran yang sesuai dengan kemudahan yang ada di sekolah untuk meningkatkan hasil pembelajaran murid. Guru sentiasa mengawal dan membimbing aktiviti murid dari semasa ke semasa.

 

Model Blended Learning mengwujudkan lima pola interaksi iaitu

 1. Interaksi murid dengan murid
 2. Interaksi murid dengan guru
 3. Interaksi murid dengan komuniti
 4. Interaksi murid dengan bahan pembelajaran
 5. Interaksi murid dengan teknologi

Rajah di atas menunjukkan pola interaksi Blended Learning. Sesi pembelajaran berlaku dalam dua dimensi iaitu dalam bilik darjah secara bersemuka dan di atas talian iaitu secara maya.

Apabila pembelajaran bergabung ini dapat dilaksanakan sepenuhnya, semua murid sibuk menyempurnakan  tugasanuntuk menghasilkanm produktiviti  yang bermutu kerana produk mereka akan dikongsi dan dinilai  pada peringkat pesekitaran global secara terbuka.

 

 

3. Project Based Learning

Pembelajaran berasaskan projek (project based learning-PBL) adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran  yang telah diperkenalkan di Malaysia. Teknik ini merupakan satu teknik pembelajaran abad ke-21 yang sangat kompresensif kerana ia menyokong kesemua kemahiran  dalam komponen-komponen 4C (Communation, Collaboration, Critical Thinking, Creativity). Teknik pembelajaran ini adalah berpusatkan murid, memerlukan masa untuk disiapkan, merentasi kurikulum dan melibatkan kemahiran pelbagai (mutiple intellehent). Perkara yang lebih ketara di sini adalah ciri-ciri PBL yang memerlukan murid berinteraksi  dengan isu dan amalan dunia sebenar.  Teknik ini memberikan ruang dan peluang kepada murid untuk memahami sesuatu perkara secara mendalam (mastery learning). Melalui PBL, murid menjelajah pengetahuan-pengetahuanbaru, membuat pertimbangan, interpretasi serta membuat sintesis kepada semua maklumat yang telah diperolehi secara bermakna (teori konstruktivisme dan teknik inkuiri). Mengikut artikel Futureworks: Trends and Challenges for Works in the 21st. Centry.

“We are living in new economy-powered by technology, fueled by information, and driven by khowledge”

Menurut Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills (SCANS) pula terdapat enam kemahiran yang diperlukan oleh murid untuk menghadapi abad ke-21 iaitu:

 1. Tanggungjawab personal dan sosial
 2. Kemahiran perancangan, berfikir kritikal, penaakulan dan kreativiti
 3. Kemmahiran komunikasi yang kuat sama ada bagi interpersonal dan keperluan pembentangan
 4. Kefahaman antara budaya
 5. Kemahiran pemahaman visual dan pembuat keputusan
 6. Mengetahui bila dan bagaimana menggunakan teknologi dan tahu mengenal pasti teknologi yang sesuai untuk sesuatu tugasan

Langkah-Langkah Pelaksanaan PBL

PBL dilaksanakan dengan berpandukan kepada langkah-langkah berikut:

 1. Mendapatkan topik penyiasatan/topik kajian: Topika ini hendaklah mengambil kira daripadan Kurikulum (Huraian Sukatan Pelajaran). Top[ik  yang dipilih pula mestilah berkisar dengan kehidupan sebenar dan sesuai dengan tahap murid.
 2. Membuat perancangan aktiviti: Pada tahap ini murid melakukan sumbang saran secara berkumpulantentang aktiviti yang akan dibuat bagi menyokong proses inkuiri. Projek dan pelaksanaannya dibina oleh murid sendiri dengan pengawasan guru sebagai fasilitator.
 3. Membuat takwin aktiviti: Bagi melaksanakan projek, murid harus membuat takwim bagi pelaksanaan keseluruhan projek serta had masa untuk setiap aktiviti.
 4. Pemerhatian dan pemantauan: Guru sebagai fasilitator berperanan aktif sebagai fasilitator. Guru perlu membimbing murid dalam semua aspek yang memerlukan kemahiran sebelum murid  melakukan sebarang aktiviti.
 5. Membuat penilaian: Penilaian berlaku sepanjang proses. Malah setiap aktiviti yang dilakukan oleh setiap pelajar  harus dinilai melalui penggunaan rubrik. Rubrik boleh dibina  dengan merujuk kepada http://rubistar.4teachers.org.
 6. Penilaian keseluruhan: Penilaian keseluruhan dibuat setelah projek selesai. Refleksi boleh dibuat secara individu ataupun berkumpulan. Perbincangan secara terbuka dalam kumpulan amat berkesan bagi membuat penilaian projek, membaiki mana-mana bahagian yang kurang lengkap serta membuat perkongsian  pengalaman yang dilalui.

Guru harus boleh mengadakan sesi Presentation of Learning (POL) untuk membentangkan hasil kerja murid bagi melengkapkan kemahiran pembelajaran abad ke-21.

 

Kebaikan dan Kelebihan PBL

Memenuhi kemahiran 4C

 1. Menguasai kandungan pelajaran
 2. Semangat kolaborasi
 3. Pemikiran kritikan dan inovatif
 4. Kemahiran komunikasi oral dan bertulis
 5. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
 6. Pemahaman budaya, bangsa dan etika
 7. Persediaan kerjaya
 8. Menyokong gaya pembelajaran abad ke-21
 9. Kesemua bahan TMK di sekolah digunakan sepenuhnya

 

 

4. Probelum Based Learning

    ( Rujuk kepada menu Problem Based Learning )

4. Inquiry Based Education

Inquiri Based Education atau pendekatan berasaskan inquiri merupakan satu pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Satu daripada pendekatan pedagogi abad ke-21 adalah menekankan pendekatan inkuiri penemuan yang menuntut pembelajaran berpusatkan murid, manakala guru bertindak sebagai fasilitator.

Inkuiri bermaksud mencari maklumat dengan menyoal dan menyiasat sesuaru fenomena yang berlaku . Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Murid melakukan aktiviti seperti membuat eksperimen untuk menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid dan guru membimbing murid untuk memahami konsep melalui hasil inkuiri penemuan tersebut.

Terdapat dua jenis strategi inkuiri , iaitu

Inkuiri terbimbing

 • Guru perlukan murid untuk membimbing  murid-murid menjalankan semua proses kajian.
 • Inkuiri terbimbing sesuai digunakan pada peringkat sekolah rendah dan menengah rendah.

Inkuiri terbuka

 • Murid tidak diberi sebarang bimbingan. Semua proses kajian dilakukan oleh murid itu sendiri.
 • Inkuiri terbuka sesuai digunakan pada peringkat menengah atas dan peringkat yang lebih tinggi.

Kemahiran  inkuiri sangat sesuai diterapkan  dalam mata pelajaran Sains. Rajah di atas menunjukkan model  inkuiri Sains oleh John Dewey yang berlandaskan kepada lima langkah . Model ini digunakan untuk mengkaji prinsip, fenomena dan ciri-ciri unsur Sains bagi menyelesaikan masalah.

Prinsip-Prinsip Inquiry Based Education

 1. Memilih topik kajian mengikutobjektif pelajaran dan kebolehan murid
 2. Menyediakan peralatan untuk menjalankan kajian
 3. Memberi taklimat kepada murid mengenai tujuan kajian
 4. Memastikan murid telah memahami langkah-langkah melaksanakan kajian Guru membimbing murid membuat kajian pada setiap peringkat
 5. Guru ditegah memaklumkan kjawapanatau kesimpulan kajian kepada murid
 6. Memantau aktiviti murid
 7. Membincangkan hasil dapatan kajian murid dalam kelas

Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri penemuan ini.