Pembentangan PA

 

 


 Bil  Nama  Angka Giliran  Tarikh Pembentangan  Catatan
 1 1.1 Nur Syuhada binti Mohamad  2016292340058  28/03/17

Selasa

8.00-8.20 am

 1.2 Nurul Syazwani binti Azhar  2016292340061
 2  2.1 Muhammad Izwan bin Zainul Abidin  2016292340057 28/03/17

Selasa

8.25-8.45 am

 2.2 Muhammad Amin Arif bin Mohd Amin  2016292340054
 3  3.1 Nurul Nabilah binti Abdul Razak  2016292340060 28/03/17

Selasa

8.50-9.10 am

 3.2 Nurin Najwa Irdina  binti Hamzhah  2016292340059
 4  4.1 Ummi Nazurah binti Azaha  2016292340063 28/03/17

Selasa

9.15-9.35 am

 4.2 Afifah binti Abdul Kahar  2016292340052
 5  5.1 Aliaa binti Abdul Ghani  2016292340053 28/03/17

Selasa

9.40-10.00 am

 5.2 Siti Nurazyyati binti Md Abas  2016292340062
 6  6.1 Nurul Huda binti Abdul Ghani  2016292340066  30/03/17
Khamis10.00-120.20 am
 6.2 Zakirah binti Mohd Saupi  2016292340064
 7  7.1 Muhammad Daud bin Nurdin  Muhammad  2016292340055  30/03/17
Khamis10.25-120.35 am
 7.2 Muhammad Fariz bin Rosdi  2016292340056
 7.3 Muhammad Nazmi bin Ismail  2016292340065

Tarikh: 28/03/2017 (Selasa)

Bertempat di Makmal 1, IPGKTHO

 

Kumpulan 1

Tajuk Pembentangan

 1. Nur Syuhada binti Mohamad
 2. Nurul Syazwani binti Azhar

Kumpulan 2

Tajuk Pembentangan

 1. Muhammad Izwan bin Zainul Abidin
 2. Muhammad Amin Arif bin Mohd Amin

Kumpulan 3

 1. Nurul Nabilah binti Abdul Razak
 2. Nurin Najwa Irdina  binti Hamzhah

Kumpulan 4

 1. Ummi Nazurah binti Azaha
 2. Afifah binti Abdul Kahar

Kumpulan 5

 1. Aliaa binti Abdul Ghani
 2. Siti Nurazyyati binti Md Abas

 

Tarikh: 30/03/2017 (Khamis)

Bertempat di Makmal 1, IPGKTHO

Kumpulan 6

 1. Nurul Huda binti Abdul Ghani
 2. Zakirah binti Mohd Saupi

Kumpulan 7

 1. Muhammad Daud bin Nurdin  Muhammad
 2. Muhammad Fariz bin Rosdi
 3. Muhammad Nazmi bin Ismail

 

 

Kaedah dan Teknik Pengajaran

Kaedah pengajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengelola dan menggunakan teknik, isi pelajaran, dan alat bantu mengajar untuk mencapai objektif pengajaran.Teknik pengajaran pula  ialah kemahiran atau caramelaksanakan penyampaian bahan pengajaran kepada murid dari segi langkah-langkah dalam aktiviti pembelajaran.Secara khususnya teknik merupakan satu cara penyampaian pelajaran dan perlu diteliti supaya dapat mempercepat penanggapan murid.

 

1. Sumbang saran

Sumbangsaran merupakan aktiviti perbincangan iaitu ahli dalam kumpulan mengemukakan seberapa banyak idea dengan tujuan menyelesaikan sesuatu masalah. Setiap ahli digalakkan memberikan idea dan idea tersebut akan dikaji dengan teliti.Idea yang paling sesuai akan diterima sebagai rumusan perbincangan.Keputusan yang dicapai merupakan  hasil daripada sesi sumbang saran . Sumbang saran bertujuan melatih murid mengemukakan idea atau pandangan yang bernas. Isborn (1963) menyatakan bahawa terdapat dua tujuan sumbang saran iaitu

Jangka panjang: menyelesaikan satu masalah penting.

Jangka penmdek: iaitu mendapatkan sebarapa banyak idea p[enyelesaian yang mungkin tentang sesuatu masalah.

Persekitaran pembelajaran yang aktif adalah penting. Pelaksanaan  persekitaran pembelajaran aktif akan  berlaku dengan mambahagikan murid dalam kumpulan kecil dan murid dapat berinteraksi serta belajar secara harmonis di samping mewujudkan iklim pembelajaran , iaitu perkongsian idea /maklumat. Di samping itu, guru dapat meningkatkan keyakinan  murid untuk mengemukakan pendapat di hadapan orang ramai dan memupuk semangat berkongsi idea serta menerima pendapat orang lain.Hal ini dapat memupuk sifat-sifat sosial dan menggalakkan perkembangan mental murid.

Prinsip-prinsip sumbang saran adalah seperti berikut:

 1. Topik perbincangan harus sesuai dengan minat dan kebolehan murid.Suasana perbincangan harus kondusif dan tidak formal untuk menggalakkan perbincangan.Murid diberi peluang untuk mengemukakan seberapa banyak idea atau pendapat.
 2. Murid dilarang membuat kritikan atau mkenilai idea semasa sumbang saran dilaksanakan.
 3. Semua pendapat/idea dicatat dan huraian daripada pihak lain adalah dibenarkan.
 4. Murid digalakkan untuk mengembangkan satu-satu idea agar melahirkan pandangan yang baru.
 5. Masa untuk mengemukakan idea adalah terkawalsupaya ahlui digalakkan berfikir secara pantas.

Pelaksanaan sumbang saran adalah seperti berikut6:

 1. Melibatkan seluruh kelas tetapi  melibatkan tempuh masa untuk perbincangan adalah pendek.Bilangan murid dalam kumpulan seharusnya kecil.
 2. Kelas dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
 3. Tajuk perbincangan dikemukakan dengan jelas oleh ketua kumpulan.
 4. Menentukan satu cara untuk merekod semua idea perbincangan (dalam bentuk grafik /peta minda).
 5. Setiap ahli dalam kumpulan diberi peluang untuk mengemukakan idea secara bergilir.Pada peringkat ini semua idea harus diterima dan cicatatkan.
 6. Ahli digalakkan menambah idea yang dibincangkan.
 7. Ketua kumpulan menggalakkan setiap ahli menyumbang ideadan memberikan peneguhan positif.
 8. Setiap ahli digalakkan untuk berfikir secara kritis dan kreatif.
 9. Rumusan perbincangan dibuat hasil persetujuan bersama dalam ahli kumpulan.

Kelebihan sumbang saran

 1. Semua murid terlibat dalam memnemukan idea.
 2. Menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif di kalangan murid.
 3. Pengelibatan murid secara aktif.
 4. Nilai-nilai murdni dapat dipupuk  dan murid saling hprmat memghormati  idea atau pendapat orang lain.

Namuan sumbang saran kurang sesuai untuk murid yang lemah kerana mereka tidak dapat memberi idea.Mereka akan merasa kecewa dan rendah diri jika idea mereka ditolak. Orlich, et. al (2007) menyarankan agar sumbang saran digunakan sebagai satu asas untuk perbincangan yang lain.

 

2. Perbincangan

Perbincangan  ialah satu proses aktif yang melibatkan  guru dan murid. Perbincangan bukan sahaja meransang interaksi antara murid secara bermakna tetapi juga menggalakkan pelbagai pembelajaran yang merangkumi kandungan, kemahiran, sikap, dan proses-proses pembelajaran. Di samping itu, kaedah ini dapat menggalakkan perkembangan mentalmurid supaya dapat menyumbangidea dan pandangan secara sistematik. Orlich, et. al. (2007) berpendapat  bahawa perbincangan merupakan teknik yang dapat meningkatkan kemahiran dan pemikiran murid.

Tujuan perbincangan

 1. Murid dilatih berfikir dengan teliti, berbual dengan gaya yang menarik, mengemukakan pandangan yang jelas, tepat dan logik.
 2. Peluang mengemukakan kemahiran lisan untuk berinteraksi dan berkomunikasi , memupupuk, bekerjasamaserta wujud interaksi sosial yang positif.
 3. Menguasai teknik perbincangan yang betuldan mengukukuhkan kemahiran lisan yang telah dipelajari.

Prinsip dan pelaksanaan perbincangan

 1. Pemilihan topik perbincangan
  • Topik berasaskan pengalaman, kebolehan dan minat murid-murid.
  • Elakkan topik yang berunsur sensetif.
  • Skop topik jelas, khusus dan sesuai dengan peruntukan masa.
 2. Tujuan jelas dan diberitahu kepada muridsebelum perbincangan supaya murid dapat membuiat persediaan dan mencapai matlamat pada sesi akhir perbincangan.
 3. Setiap kumpulan mempunyai seorang ketua (bertindak sebagai pengerusi0 dan pencatat yang dipilih di kalangan murid-murid untuk mengendalikan sesi perbincangan. Peranan boleh bertukar-tukar dari masa kesemasa.
 4. Cara dan peraturan akan diberitahu terlebih dahulu untuk memastikan aktiviti berjalan lancar, teratur dan tidak terpesong daripada tujuannya.
 5. Guru berperanan sebagai fasilitator, iaitu guru akan membimbing  murid dengan kemahiran, memberikan bahan dan peluang kepada  murid.
 6. Guru pula perlu bergerak ke setiap kumpulan bagi mendengar, memerhati dan menggalakkan murid untuk terlibat secara aktif dalam perbincangan.
 7. Murid digalakkan untuk mencatat idea-idea yang disasarkan dari masa kesemasa.
 8. Idea yang dicatatkan dirumus sebagai pertimbangan asas kepada pengerusi untuk membuat ulasan.
 9. Sedikit masa diperuntukan kepada guru atau pengerusi untuk membuat ulasan dan kesimpulan dari hasil perbincangan supaya murid-murid menyedari pencapaian tujuan perbincangan mereka.
 10. Pujian perlu diberikan sebagai tanda penghargaan kepada murid yang telah menyertai aktiviti perbincangan.

 

3. Bercerita

Bercerita melibatkan aktiviti-aktiviti yang menceritakan semula perkara-perkara atau peristiwa-peristiwa sama ada imiginasi, tradisi, atau kisah benar. Strategi ini dapat meningkatkan minat dan membina apresiasi serta menikmati kesusasteraan . Di samping itu bercerita dapat memperkayakan pengajian pelbagai bahasa, membekalkan pelbagai pengalaman, mengembangkan kemahiranmendengar, dan memotivasikan murid untuk membaca.

Prinsip-prinsip teknik bercerita

 1. Sesuai dengan kebolehan dan minat murid.Topik perlu berkaitan dengan objektif pembelajaran.
 2. Suasana bilik darjah mesti kondusif.
 3. Bahan bantu mengajar dapat digunakan untuk menghidupkan suasana penceritaan.
 4. Bahasa mudah digunakan agar murid dapat memahami pelajaran.
 5. Gerak geri dari isyarat lisan dan tanpa lisan hendaklah sesuai dengan isi cerita.
 6. Aktiviti susulan dijalankan untuk berbincang tentang nilai-nilai murni yang terkandung dalam cerita yang dipilih.

Menurut Niriati, Boon dan Sharifah Fakhriah (20120, teknik bercerita dapat dilaksanakan melalui beberapa cara iaitu:

 • Guru bercerita keseluruhan dan murid mencatatkan urutan peristiwa.
 • Guru bercerita keseluruhan cerita, dan murid menceritakan semula.
 • Guru menceritakan awal cerita dan  murid meramal kesudahan cerita.Murid membina permulaan ceritadan guru menceritakan bahagian akhir cerita.
 • Murid diminta mendengar  rakaman cerita dan murid menceritakan semula. Guru memberi peluang kepada murid untuk bebas memilih ceritadan bercerita secara lisan.
 • Guru meminta murid membina cerita sendiri berdasarkan bahan ransangan dan menceritakannya.

 

4. Demontrasi

Demontrasi atau tunjuk cara adalah satu kaedah pembelajaran dengan menunjukkan contoh atau membuat uji kaji. Kaedah tunjuk cara adalah satu kaedah yang memerlukan pengelibatan  kedua-dua pihak  iaitu guru dan murid melalui pengajaran yang disampaikan melalui praktikal. Guru dan murid akan sama-sama terlibat dalam melakukan aktiviti sama ada pada waktu yang sama atau berbeza. Kaedah ini melihat kepada keupayaan murid untuk mengingat adalah lebih baik jika mereka membuat sesuatu secara sendiri berbanding dengan perkara yang mereka dengar atau lihat. Kaedah serampang dua mata ini memberi peluang kepada murid untuk belajar  bukan sahaja secara teori  semata-mata, bahkan dapat melakukan perkara yang dipelajari secara praktikal.

Dalam proses demontrasi atau tunjuk cara, terdapat komunikasi lisan yang langsung tentang sesuatu maklumat daripada guru kepada murid. Biasanya komunikasi tersebut adalah interaktif kerana guru dan murid sama-sama terlibat dalam pesekitaran pembelajaran kolaboratif. Teknik ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada murid agar benar-benar memahami perkara yang hendak dipelajari melalui prosedur yang ditunjukkan. Di samping itu, teknik ini membolehkan murid menguasai sesuatu perkara dengan lebih mudah dan dapat meningkatkan ingatan murid terhadap sesuatu perkara.

Demonterasi dapat digunakan seperti berikut:

 1. Menunjukkan sesuatu isi atau prosedur secara berkesan.
 2. Menimbulkan minat dalam sesuatu topik.
 3. Menyediakan modul untuk kemahiran mengajar.
 4. Mengubah kadar pembelajaran murid.

Dalam kebanyakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru menunjukkan sesuatu pelakuan atau aktiviti sebelum meminta murid melakukanm aktiviti  tersebut secara individu. Bagi aktiviti yang melibatkan ramai murid, demonterasi akan dilakukan dengan menyediakan model-model contoh-contoh pelakuan dan membina jangkaaan-jangkaan. Hal demikian  kerana demonterasi yang baik memerlukan bojektif dan kandungan yang teliti, penerangan yang jelas, tumpuan daripada murid, rumusan, dan aktiviti susulan dalam memperkukuhkan kefahaman murid.

Terdapat  tiga model yang lazim digunakan iaitu model hidup, model simbolik dan model persepsi.

Jenis Model Penerangan
Model hidup Demonterasi pengajar dan murid yang telah menguasai kemahiran untuk mendemonterasi aktiviti yang berkenaan dengan menggunakan bahan maujud atau individu.

Contoh: Demonterasi pengajar dalam pelbagai mata pelajaran xseperti Sains, Kemahiran Hidup, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Seni.

Model Simbolik Tunjukcara yang dilakukan bersasarkan langkah-langkah secara bertulis, bergambaratau arahan pengajar.

Contoh: Semasa mengajar Kemahiran Hidup, murid akan melakukan aktiviti memasak bersasarkan langkah-langkah yang ditunjukkan dalam resepi masakan.

Model persepsi Penggunaan video yang menayangkan sesuatu demontyerasi permainan.

Contoh: Menunjuk cara yang betul untuk menggerakkan tangan semasa berlari 100m secara perlahan-lahan menerusi tayangan video.

 

Dalam menjalankan teknik demonterasi dengan berkesan, guru seharusnya merancang demonterasi tersebut dengan teliti termasuk membuat percubaan atau latihan bagi memastikan kel;icinan pelaksanaan demonterasi. Semasa menunjuk cara, guru memastikan semua murid dapat menumpukan  perhatian dan mengajukan soalan-soalan kepada murid. Selain daripada itu, murid diberi peluang untuk mempraktikan apa-apa yang telah dipelajari.Selepas sesi praktis, sesi perbincangan tentang perkara-perkara demonterasi yang penting dilakukan. Kemudian, guru membantu murid membuat rumusan tentang demonterasi yang dijalankan. Guru menyediakan aktiviti susulan untuk memperkukuhkan pemahaman murid (Norati, Boon, Sharifah Fakriah, 2012). Guru meminta murid mengulangi langkah-langkah dan murid akan mempraktikan perkara yang dipelajari.

Kelebihan penggunaan demonterasi

Terdapat beberapa kelebihan penggunaan kelebihan penggunaan demonterasi dalam pengajaran dan pembelajaran:

 1. Memperkenalkan bahan pengajaran barukepada murid melalui pengelihatan dan pendengaran.
 2. Murid dapat menguasai kemahiran baru.
 3. Memotivasikan murid kerana konsep dan prinsip yang ditunjukkan secara illustrasi.

 

5. Simulasi

Simulasi ialag satu situasi pembelajaran dalam keadaan terkawal yanmg sengaja diwujudkan dalam situasi yang sebenar.Melalui teknik ini murid dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpul maklumat, menjalankan temu ramah dengan individu tertentu, dan mencatat isi -isi penting. Dalam proses ini murid-murid digalakkan  untuk memberi pendapat, cadangan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. Kaedah ini memberi peluang kepada murid-murid mengalami sendiri situasi dan masalah. Melalui tekni ini pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya  dalam kemahiran lisan, membaca dan menulis. Di samping itu, teknik ini dapat mewujudkan pelbagai aktiviti yang menarik yang menjadi sumber motivasi kepada murid untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran.

Simulasi dibahagikan kepada dua jenis  iaitu sosiadrama dan main peranan.

Jenis-Jenis Simulasi Langkah-langkah Pelaksanaan
Sosiodrama Berdasarkan suatu cerita yang menggambarkan satu situasi atau isu konflik.

Guru akan menyediakan skrip berdasarkan topik yang dipilih.

Kaedah ini membolehkan murid-murid menyatakan sikap dan peranan, menyusun idea, dan melatih mereka bertindak balas secara spontan.

Watak-watak dalam lakonan akan dianalisis dan rumusan akan dibuat  selepas sesi lakonan.

 

Main peranan Satu lakonan spontan yang melibatkan sekumpulan murid tanpa menggunakan sebarang skrip.

Murid-murid membayangkan situasi yang timbul, kemudian melakonkan situasi tersebut secar spontan.Masa diambil diantara 5-6 minit6. Penilaian prestasi peakon dan rumusan cara penyelesaian dibuat selepas sesi lakonan.

 

6. Penyelesaian Masalah

Strategi penyelesaian masalah sebenarnya merupakan cara pengajaran yang berdasarkan penyiasatan yang saintifik. Strategi penyelesaian maslaah ini ialah suatu proses inkuiri iaitu murid mencari jawapan untuk soalan yang relevan kepada mereka. Teknik ini berasaskan  falsafah konstruktivisme  iaitu murid melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran. Kaedah dan teknik penyelesaian masalah ini memerlukan murid menggunakan kemahiran, prinsip atau teori yang telah mereka pelajari serta proses pemikiran untuk menyelesaikan masalah.Aktiviti seperti membimbing murid memahami masalah mengingat semulapengalaman lalu seterusnya memilih strategi yang sesuai untuk menyelesaikannya. Peranan guru dalam teknik ini adalah mewujudkan persekitaran yang membolehkan murid mengambil bahagian dalam aktiviti kelas atau penerokaan  internet (Orlich, et. al., 2007 dalam Norati , et. al.2012). Antara jenis kaedah penyelesaian masalah sendiri, kaedah inkuiri, kaedah dapatan, sumbang saran , dan Teknik  Theory of Constraint (TOC).

7. Belajar Sambil Bermain

Konsep main dapat dijelaskan sebagai “tingkah laku dinamik, aktif,dan konstruktif telah disebatikan  dalam diri kanak-kanak.Konsep  main merupakan satu keperluan dalam alam kanak-kanak  dari peringkat bayi hingga peringkat remaja” (Brewer, 2001:144).

Kebanyakan individu masih mengingati pengalaman bermain semasa dibangku sekolah . Pengalaman tersebut masih meninggalkan perasaan kegembiraan, kebebasan, dan emosi yang menenangkan jiwa. Sebenarnya dari segi perspektif psikologi, kesemua perasaan ini menimbulkan kesediaan kognitif kepada individu tersebut untuk belajar pada tahap optimum. Oleh itu pendidik seharusnya membawa keseronokan ini ke dalam bilik darjah.