Strategi Pengajaran

Strategi pengajaran dan pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kebijaksanaan memilih, merancang, dan menguruskan kaedah serta teknik pengajaran  untuk menghasilkan pencapaian yang optimum.

Klasifikasi  bagi strategi pengajaran dan pembelajaran adalah seperti berikut:

 1. Strategi Pemusatan Guru
 2. Strategi Pemusatan Murid
 3. Strategi Pemusatan Bahan/Sumber
 4. Strategi Berasaskan Tugasan/Aktiviti

 

1. Strategi Pemusatan Guru

Dalam strategi ini guru bertindak mengawal  keadaan dan berperanan sebagai ketua. Fokus pengajaran dimonopoli oleh guru. Mengikut Brophy (1978), pendekatan ini merupakan satu pendekatan yang mudah dirancang dan diurus. Kepimpinan guru bersifat autokratik iaitu komunikasi dan interaksi  antara guru dan murid adalah sehala. Contoh strategi pemusatan guru adalah seperti syarahan, demontrasi dan bercerita.

Ciri ciri strategi pemusatan guru

 1. Guru berperanan utama dalam pengajaran dan pembelajaran.
 2. Komunikasi sehala.
 3. Murid pasif dan mendengar sahaja.
 4. Murid kurang kreatif dan tidak berinisiatif.
 5. Guru berkuliah.
 6. Mementingkan pencapaian objektif pendidikan gurua.
 7. Kepimpinan bercorak autokratik.
 8. Murid kurang berminat terhadap penerangan guru.
 9. Menekankan ujian sumatif untuk penggredan.
 10. Sifat sosial kurang dipupuk.

Kelebihan strategi pemusatan guru

 1. Menyampaikan maklumat dan ilmu pengetahuan  yang kompleks mengikut tahap keupayaan murid,
 2. Menyampaikan maklumat yang tidak dapat dicapai oleh murid. Contohnya pengalaman guru.
 3. Meningkatkan kemahiran dan minat murid untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai sesuatu topik.Strategi ini digunakan secara langsung untuk membolehkan murid menumpukan perhatian kepada kandungan pelajaran yang releban agar murid dapat mengaitkan pengatahuan baru dengan maklumat sedia ada dan pengalaman lalu.

Kelemahan strategi pemusatan guru

 1. Penyalahgunaan strategi iaitu ramai guru gagal untuk menyedari sepenuhnya tentang batasan guru.
 2. Guru perlu mengakui bahawa keupayaan pengajaran secara terus sebenarnya terbatas dalam membolehkanmurid mengembangkan sepenuhnya keupayaan mereka untuk berfikit secara kritikal sekali gus membataskan keupayaan murid untuk belajar atau bekerja dalam kumpulan.
 3. Pengajaran kaedah ini hanya dapat dilihat dan diterima sebagai salah satu strategi  yang digunakan oleh guru ketika mengajar.

 

 

2. Strategi Pemusatan Murid

Strategi pemusatan murid bermaksud murid mengambil ahli sedikit tanggungjawab tentang perkara yang diajar dan kaedah untuk belajar. Strategi pemusatan murid dapat menggalakkan murid bertanggungjawab dan melibatkan diri bagi membantu mereka memahami kaedah untuk belajar. Kajian menunjukkan bahawa strategi pemusatan murid mempunyai kelebihan untuk memperkembangkanm kebolehan murid dalam mengaplikasikan konsep sikap  yang positif, mewujudkan motivasi dan memperkembangkan peribadi dalam menggalakkan kemahiran sosialkumpulan.Kaedah ini dapat dilakukan untuk mewujudkan iklim bilik darjah yang dapat memperkembang kreativiti murid (Noriati, et. al.,2012). Bilik darjah yang berpusatkan murid juga menunjukkan perkembangan kognitif pada peringkat ting  dalam kalangan murid.

Pembelajaran menekankan kepada pembelajaran kendiri, arah kendiri dan inkuiri penemuan. Contoh kaedah dan teknik pengajaran dalam stretegi pemusatan murid adalah seperti projek, inkuiri penemuan, perbincangan, penyoalan, penyelesaian masalah, simulasi, main peranan, sumbangsaran, dan kumpulan kecil. Aktiviti Know-Want-Learn (K-W-L) adalah satu teknik yang dapat digunakan. K-W-L adalah proses murid untuk mengingat kembali pekara yang mereka ketahui tentang satu-satu tajuk, kemudian menyatakan perkara yang ingin diketahui dan seterusnyai perkara yang telah dipelajari. K-W-L adalah seperti berikut:

 1. K (Know) :  Apa yang saya tahu tentang tajuk ini?
 2. W(Want) : Apa yang saya ingin tahu tentang tajuk ini?
 3. L (Learn) : Apa yang saya belajar daripada tajuk ini?

Prinsip pendekatan strategi  pemusatan murid

 1. Dedahkan murid membuat aktiviti pemerhatian. Contoh Sains dan Matematik.
 2. Tunjukan gambar-gambar atau rakaman video untuk memulakan sesuatu unit.
 3. Guru bertindak sebagai fasilitator.
 4. Murid bukan diibaratkan sebagai bekas kosong.
 5. Murid ada gauya pembelajaran tersendiri dan pembelajaran ialah proses aktif dan dinamik.
 6. Murid membina makna masing-masing.

Kebaikan stratagi pemusatan murid

 1. Murid terlibat secara aktif dalam pelajaran.
 2. Proses dan aktiviti pembelajaran dilaksanakan oleh murid dan bukan dipaksa oleh guru.
 3. Guru berperanan sebagai pemudah cara.
 4. Menggalakkan daya kreatyiviti murid dan seterusnya membantu murid membina kemahiran menyelesaikan masalah.
 5. Pembelajaran berpusatkan murid membolehkan berlakunya pengalaman pembelajaran secara lebih mendalam  dan luas.

Kelemahan strategi pemusatan murid

 1. Lebih bersifat tumpuan pembelajaran.
 2. Tempuh pembelajaran mengambil masa yang lama.
 3. Sebagai fasilitator, guru berupaya untuk mengawal pembelajaran murid-muridnya dan kemungkinan menimbulkan ketidakselesaan  dalam kalangan murid-murid.
 4. Lebih banyak cabaran akan dihadapi  semasa pelaksanaan untuk membolehkan murid  mencapai objektif  pembelajaran yang telah ditetapkan.

 

3. Strategi Pemusatan Bahan/Sumber

Strategi pemusatan bahan bermaksud guru menggunakan banyak bahan seperti buku, blok-blok binaan, bahan lukisan, peralatan saintifik, komputer, pusat sumber, pusat akses kendiri dan lain-lain untuk melaksanakan pengajarannya. Penekanan diberi kepada penggunaan bahan-bahan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran.

Strategi pemusatan bahan meliputi cara yang meluas bagi murid yang dibimbing oleh guru sehingga murid belajar secara individu dapat belajar. Penggunaan bahan-bahan harus berasaskan kepada beberapa faktor seperti objektif pengajaran, keperluan murid, strategi pengajaran. dan kebolehan murid. Kepelbagaian media kaan meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran serta meningkatkan pemikiran kritikal dan kemahiran mental.

Sumber pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan untuk strategi pemusatan bahan adalah seperti berikut:

 • Slaid dan filem jalur
 • Projektor lutsinar
 • Pita rakaman dan televisyen
 • Model-model  3 D seperti glob, rangka manusia
 • Modul terancang
 • Pakej pembelajaran  dengan penggunaan komputer

 

Contoh penggunaan  bahan /sumber sebagai strategi pengajaran adalah seperti berikut6:

 • Komputer: digunakan untuk latih tubi, latihan dan permainan pendidikan
 • Internet; membolehkan murid memfokus kepada isu-isu global.
 • Slaid dan transperansi : memahami sesuatu dengan lebih mudah , cepat dan penanggapan.
 • Gambar, peta, dan carta : menarik minat dan memahami sesuatu dengan lebih jelas.

Ciri-ciri  bagi strategi pemusatan  bahan sumber pembelajaran

 1. Bahan pembelajaran memainkan peranan penting.Pengantungan kepada bahan untuk mencapai objektif pengajaran.
 2. Komunikasi/interaksi berlaku  antara guru/bahan atau murid / bahan pembelajaran.
 3. Kece3kapan , kemahiran penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran diutamakan.
 4. Penekanan kepada jasmani, rohani, dan kognitif. Murid dilatih tentang kemahiran , kefahaman dan berdikari.
 5. Pengajaran bermakna, menarik dan berkesan.
 6. Peluiang interaksi antara murid. Sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil.Contohnya uji kaji, projek, perbincangan dan sebagainya.
 7. Pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit dengan adanya bahan-bahan pelajaran.
 8. Kaedah dan teknik: komputer, bahan cetak, buku, mudul, buku teksbuku rujukan, kamus, pita perakam, carta, peta, graf, spesimen,slaid, video, televisyen, projektor, dan sebagainya.
 9. Demontrasi: murid-murid membuat pemerhatian ke atas demontrasi yang ditunjukkan oleh guru.
 10. Aplikasi: murid-murid mengaplikasikan pengetahuan baharu.
 11. Pengaktifan: murid-murid mengaktifkan pengatahuan/pengalaman baharu.
 12. Integrasi: murid-murid menyepadukan pengetahuan baharu dalam kehidupan.
 13. Pemusatan tugasan: murid-murid mengambil bahagian dalam strategi pengajaran pemusatan tugasan.

 

4. Strategi Berasaskan Tugasan/Aktiviti

Strategi berpusatkan tugasan/aktiviti bermaksud guru melibatkan murid dalam aktiviti/tugasan  yang memberi peluang kepada murid untuk memilih atau mengaplikasikan apa-apa  yang dipelajari ( dalam proses memberi bimbingan dan strategi-strategi  mempermudahkan tugasan atau bantuan atau scaffolding  yang membolehkan mereka menyempurnakan  aktiviti dengan jayanya).Aktiviti bermaksud gerak kerja atau tindakan. Menurut J. Dewey (1910), melalui aktiviti murid, intelek, rohani, sosial, dan jasmani mereka dapat dikembangkan dan murid akan belajar dengan lebih  berkesan melalui cara yang praktik. Contohnya aktiviti membaca, menulis, bermain, berbincang, dan lain-lain.

 • Antara kriteria yang dipilih dalam pemilihan atau membentu aktiviti adalah seperti berikut:
 • Aktiviti yang dipilih harus berfokus kepada maklumat utama topik yang ingin diajar.
 • Berdasarkan matlamat pengajaran, pelbagai aktiviti dapat disediakan.
 • Aktiviti akan menyediakan peluang untuk berinteraksi dan membuat refleksi , bukan aktiviti yang dilaksanakan secara individu.
 • Aktiviti juga harus berkait dengan peristiwa atau isu semasa.
 • Aktiviti perlu dipersembahkan dan dipantau  serta disusuli  jika menginginkan  impak yang berkesan.

Semasa memperkenalkan aktiviti, guru perlu menegaskan tujuan-tujuannya agar murid dapat melibatkan diri dalam aktiviti. Murid hendaklah jelas tentang matlamat  yang ingin dicapai.Apabila murid ingin melaksanakan aktiviti, guru memantau kemajuan dan menyediakanbantuan jika perlu. Kesemua tugasan perlu disusuli dengan refleksi atau perbincangan. Guru menyemak dan memberi maklum balas umum tentang prestasidan mengukukuhkan idea-idea utama.

 

Dalam usaha meningkatkan keberkesanan tugasan aktiviti pengajaran dan pembelajaranberdasarkan tugasan aktiviti yang berikut:

 1. Proses penggunaan bahan pengajaran di dalam bilik darjah hendaklah dirancang mengikut langkah-langkah yang akan disampaikan.
 2. Proses tersebut termasuk set induksiseperti menerangkan cara dan tujuan penggunaan bahan pengajaran.Aktiviti menilai keberkesanan penggunaan bahan-bahan pengajaran hendaklah diadakan.
 3. Aktiviti mengandungi aktiviti memerhati, soal jawab atau ujian.
 4. Aktiviti juga bertujuan  mengukukuhkan pelajaran yang baharu disampaikan dan membolehkan guru mengenal pasti kebaikan dan kelemahan penggunaan bahan pengajaran.Bahan-bahan hendaklah dipilih  berdasarkan oljektifyang ditentukan terlebih dahulu.
 5. Kandungan hendaklah mengandungi  fakta yang tepat dan sesuai digunakan mengikut kebolehan pelajar.
 6. Sekiranya buku teks digunakan sebagai bahan pelajaran, kandungan hendaklah dibaca oleh guru terlebih dahulusupaya kelemahan dalam kandungannya dapat dikenal pasti, kemudian mengubahsuai mengikut objektif dan topik pelajaran yang diajar.

 

 

 

Pendekatan Pengajaran

Pendekatan

Menurut Kamus Dewan (1998), pendekatan merupakan cara atau langkah-langkah  yang diambil bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas(cara sesuatu mata pelajaran  diajar berdasarkan objektif jangk apanjang). Terdapat  beberapa pendekatan seperti pendekatan induktif, deduktif, integratif, eklektik dan tematik.

 

Kaedah pengajaran

Kaedah pengajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengelolakan dan menggunakan  teknik, isi pelajaran, dan alat bantu mengajar bagi mencapai objektif pengajaran.

 

Teknik pengajaran

Teknik pengajaran ialah kemahiran atau cara melaksanakan penyampaian bahan pengajaran kepada murid melalui langkah-langkah dalam aktiviti.

 

Strategi pengajaran

Kamus Dewan (1998) mentafsirkan strategi sebagai rancangan yang teratur untuk mencapai matlamat atau kejayaan.Dalam pendidikan, strategi diertikan  sebagai kebijaksanaan memilih pendekatan dan kecekapan merancang teknik dan kaedah dalam pengajaran dan pembelajaran berdasarkan objektif pelajaran  yang telah ditentukan.

 

DEFINI, JENIS DAN PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN

1.Pendekatan Induktif

Pendkatan Induktif melibatakan aktiviti mengunpul dan mentafsir maklumat-maklumat serta membuat generalisasi dan kesimpulan. Mengikut B.Seaton. murid mengalami satu proses mentai ialtu mereka akan memerhati sesuatu peristiwa  tertentu untuk memperolehi satu generalisasi.Guru akan memulakan pengajaran dengan memberikan beberapa contoh yang khusus tetapi mengandungi satu prinsip yang sama. Murid dibimbing untuk berfikir, mengkaji, mengenal pasti dan mentafsir maklumat untuk membuat generalisasi atau kesimpulan. Matematik, bahasa dan sain banyak menggunakan pengajaran induktif.

 

Kaedah inkuiri merupakan penemuan diamalkan apabila mengajar subjek Sains. Hal ini dapat dilihat seperti berikut:

Contoh khusus; ikan emas, udang, sotong berudu.

Memerhati dan mengkaji: bernafas melalui insang

Mentafsir dan membuat generalisasi:  haiwan yang hidup di dalam air  mempunyai insnag untuk bernafas.

Dalam pendakatan ini, pada akhirnya murid dikehendaki untuk membuat rumusan dalam satu ayat tentang pemerhatian mereka. Dengan bimbingan guru murid akan membuat rumusan bahawa haiwan yang hidup di dalam air mempunyai insang untuk bernafas. Guru dapat mengakhiri pengajaran dengan  mengambarkan generalisasi n dalam bentuk pengurusan grafik  atau gambar visual/  Sekiranya murid belum menguasai apa-apa  yang diajar, guru seharusnya  meminta murid menyatakan peraturan  konsep dan perkaitan -perkaitan yang diperolehi  sepanjang tempuh pembelajaran  sehingga mereka berjaya menguasainya.

Peringkat Pelaksanaan Cara Pelaksanaan
Peringkat 1:

Perancangan

 • Menentukan objektif pelajaran
 • Menyediakan contoh-contoh
 • Menyediakan soalan
 • Menyediakan alat bantu mengajar
Peringkat 2:

Pendedahan

 • Set induksi
 • Mengemukakan contoh-contoh
 • Memerhati contoh-contoh
Peringkat 3

Pembentukan konsep mentafsir diri-ciri

 • Mengenal pasti ciri-ciri
 • Menganalisis ciri-ciri
Peringkat 4:

Pembentukan kesimpulan

 • Merumus ciri-ciri
 • Membuat generalisasi
 • Menerang fungsi kesimpulan, hukum, prinsip, teori
Peringkat 5:

Penutup

 • Membuat kesimpulan kognirif
 • Membuat kesimpulan sosial
 • Memberi aktiviti susulan

 

Kebaikan pendekatan  induktif

 1. Pelajaran diterima dengan cara yang lebih konkrit kerana disertai dengan contoh-contoh yang munasabah.
 2. Murid-murid mempelajari melalui lisan, bacaan, dan karangan yang tidak disampaikan  sebagai tajuk pelajaran yang berasingan.
 3. Bahan diterima secara tidak langsung dan dapat digunakan secara praktik.
 4. Murid-murid mempelajara  benda-benda yang berguna dan  biasa ditemui  dalam bacaan dan karangan.
 5. Guru mudah menyusun pelajaran  mengikut prinsip-prinsip  kaedah kanak-kanak belajar, iaitu daripada yang senang kepada kebih susah.
 6. Murid-murid tidak perlu menghafal kerana contoh-contoh yang diberi adalah jelas.
 7. Sesuai dengan kehendak  ilmu pengajaran dan pendidikan iaitu beberapa amatan menjadi  satu tanggapan.

2.Pendekatan Deduktif

Stratagi deduktif merupakan kaedah mengajar yang kompleks kerana murid-murid perlu memperolehi kefahaman yang mendalam dan mencukupi serta berupaya memilih rumus , hukum, teorem , dan peraturan yang telah dipelajari dengan tepat untuk diaplikasi kepada contoh-contoh khusus. Pendekatan ini selaras dengan  teori Pembelajaran Gestalt. Pengajaran dijalankan dengan guru mengemukakan generalisasi diikuti dengan contoh-contoh. Jenis-jenis pendekatan deduktif  bertujuan seperti berikut:

Menyelesaikan masalah: Contoh setelah murid mempelajari  imbuhan beR- mereka disuruh membuat beberapa ayat  dengan menggunakan imbuhan beR-

Membuat generalisasi baru: Contohnya setelah murid mempelajari rumus luas segi empat tapat, mereka dibimbing menggunakan rumus tersebut untuk mendapatkan rumus luas segi tiga bersudut tegak.

Membuat hipotesis melalui prinsip atau hukum yang telah dipelajari: Contohnya , setelah murid mempelajari teorem sudut-sudut bersebelahanatas garis lurus, mereka dibimbing menggunakan teorem ini untuk membuktikan hasil tambah  tiga sudut dalam sebuah segi tiga.

 

Peringkat Pelaksanaan Cara Pelaksanaan
Peringkat 1:

Pendedahan

Guru memulakan pelajaran dengan menyediakan murid terlebih dahulu , kemudian memperkenalkan tajuk, tujuan pengajaran dan isi pelajaran.
Peringkat 2:

Mengemukakan generalisasi

Guru menernagkan peraturan, rumus tata bahasa, menerangkan pengertian dan hukum yang tertentu.
Peringkat 3:

Menganalisis konsep

 • Pengajaran guru tertumpu kepada usaha menjelaskan generalisasi kepada murid.
 • Guru mewujudkan pelbagai aktiviti.
Peringkat 4:

Mencuba generalisasi

 • Dijalankan dalam bentuk kumpulan.
 • Melihat kembali kebolehan murid menguasai kemahiran tertentu.
Peringkat 5:

Penutup

 • Guru membuat kesimpulan berdasarkan  perkara-perkara yang telah dipelajari.
 • Guru memberikan aktiviti tambahan untuk meningkatkan kefahaman.

Kelebihan Pendekatan Deduktif

Cara yang mudah untuk menyampaikan  isi pelajaran.

Menjimatkan masa dan tenaga serta tidak perlu membuat banyak p[ersediaan

Pendekatan ini sesuai digunakan kerana secara tradisinya , guru patut memberikan penerangan sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran.

 

3. Pendekatan Eklektik

Eklektik bermaksud bercampur. Pendakatan hasil gabungan kedua-dua pendakatan induktif  dan deduktif digunakan dalam proses pengajaran Sains dan Matematik. Pendekatan ini menggunakan stratgei berpuisatkan guru , berpusatkan murid, berpusatkan bahan atau berpusatkan tugasan. Lazimnya digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan. Tujuan pendekatan  Eklektik adalah untuk menghasilkan satu strategi  pengajaran dan pembelajaran yang lebih seimbang. Menurut Kamarudin dan Siti Hajar (1999), ciri-ciri pendekatan eklektik adalah seperti berikut:

 • Menggunakan pelbagai kaedah.
 • Menggalakkan daya usaha dan kretaviti guru.
 • Banyak menggunakan latihan dalam pengajaran.
 • Menekankan penglibatan murid secara aktif.
 • Menekankan kemahiran kognitif.

 

Kelebihan pendekatan  eklektik

 1. Memudahkan guru mentadbir pengajaran, memberi banyak contoh dan penerangan sekali gus meningkatkan pemahaman murid.
 2. Murid dapat belajar dan mengikuti pengajaran mereka dengan lebih mudah dan meyakinkan.
 3. Secara tidak langsung dapat mengurangkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pendekatan tersebut.
 4. Sesuai digunakan untuk kelas yang terdiri daripada murid-murid yang mempunyai pelbagai kebolehan.
 5. Pengajaran disampaiakn dengan menggabungkan semua /sebahagian daripada ciri-ciri sesuatu kaedah ke dalam kaedah yang baharu.;

 

4, Pendekatan Tematik

Pendekatan tematik lazimnya digunakan dalam kebanyakan program pendidikan awal kanak-kanak. Pendekatan ini digunakan dengan merujuk kepada tema  yang terkandung dalam kurikulum mengikut minggu berkenaan.Tema akan disusun mengikut perkara atau isu yang biasa.

Pendekatan bertema merujuk kepada tema atau topik yang dipilih  bersesuaian dengan masa, tempat, minat, latar belakang dan tahap perkembangan murid. Ini meliputi penggunaan satu tema umum merentasi bidang pembelajaran.Pemilihan tema berdasarkan kesesuaian tahap murid, situasi tertentu atau peristiwa semasa.Saling berkaitan dengan pengalaman sedia ada dan pengalaman baru  yang diperolehi secara tersusun dan sistematik.

Contoh dalam pengajaran prasekolah,. tema akan disusun mengikut perkara atau isu biasa seperti keluarga saya kepada yang kurang biasa seperti adat resam kaum di Malaysia.Pengajaran menggunakan tema disampaikan melalui konsep yang lebih besar.Satu-satu tema dipecahkan kepada beberapa komponen kecil. Tema dipecahkan kep[ada sub topik untuk perbincangan sama ada dalam kumpulan pelbagai kebolehan atau kumpulan sama kebolehan.

Pendekatan secara bertema ini membolehkan murid menganalisis, membuat generalisasi dan mengaplikasikan pengetahuan. Penggabungan pelbagai idea  yang berkaitan dengan satu konsep yang lebih meluas atau tema membolehkan  murid menyatukan pelbagai fakta.

Prinsip pengajaran secara tematik

 1. Tema dipilih harus sesuai dengan minat dan kebolehan serta pengalaman murid.
 2. Tema harus berkait rapat dengan kehidupan harian murid.
 3. Tema mempunyai skop yang luas dan meliputi pelbagai bidang.
 4. Sekuen sesuatu tema amat penting agar murid dapat mengikuti perkembangan topik dengan lancar.
 5. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan tema harus merangkumi pelbagai bidang kurikulum. Pengabungan jalinan bertujuan menyumbang kepada aspek JERIS.
 6. Pengajaran dan pengembangan tematik memerlukan  pencetusan idea yang banyak dan pelbagai.

 

Peringkat Pelaksanaan Cara Pelaksanaan
Pilih satu tema
 • Tema perlu cukup luas untuk memuatkan maklumatdaripada banyak bidang bagi sesuatu mata pelajaran
Bina jaringan perancangan
 • Membuat sumbang saran untuk membina carta atau peta sistematik yang meneroka pelbagai contoh timbulnya tema.
 • Membuat jaringan bersama rakan untuk menghasilkan  pemikiran divergen.
Pilih bahan
 • Perancangan bertuuan menyediakan bahan yang banyak. Contoh bahan seni, sastera, masyarakat, dan teknologi.
Rancang aktiviti
 • Memilih dan mereka bentuk aktiviti yang sesuai dengan tema.
 • Menggunakan bahan-bahan yang anyak dan menggalakkan peningkatan prestasi murid ke arah pencapaian  matlamat pembelajaran.

 

Kebaikan pendekatan tematik

 1. Meningkatkan kecekapan taraf pemikiran murid.
 2. Motivasi murid dapat ditingkatkan dan diperbaiki.
 3. Seluruh kegiatan lebih bermakna bagi murid sehingga hasil pembelajaran dapat bertahan lebih lama.

 

5. Pendekatan Integratif

Pendakatan integratif bertujuan mewujudkan persekitaran pengajaran yang meransang murid-murid untuk menggunakan kemahiran asas, memahami hubungan antara disiplinakademik yang berbeza-besa, menghargai unsur kepelbagaian, dan berusaha secara produktif ke arah pencapaian satu matlamat yang sama. Pendakatan ini membolehkan guru memberi fokus kepada kandungan dan kemahiran berfikir. Langkah pengajaran dan pembelajaran integratif  berdasarkan langkah  Hilda Taba (1962).

Jika guru menggunakan pendekatan integrafif yang  mengabungjalinkan beberapa pendekatan, kaedah, strategi dan teknik, murid-murid akan l;ebih mudah memahami perkara yang disampaikan. Guru juga akan sentiasa berusaha mengintegrasi idea-idea baharu dalam unit-unit pengajaran sedia ada supaya pembelajaran murid-murid bertambah menjadi lebih berkesan dan berupaya mengaplikasikan perkara yang dipelajari dalam kehidupan seharian. Berbanding dengan kaedah pengajaran langsung seperti kuliah iaitu murid dikehendaki untuk duduk dan dengar, pendakatan integratif memerlukan  murid untuk berfikir, mensintesis, dan memberi gerak balas terhadap perkara yang diajar.

 

Prinsip-prinsip pendekatan integratif

 1. Tumpuan diberi kepada strategi pemudatan murid.
 2. Penggunaan pembelajaran aktif.
 3. Peranan guru sebagai fasilitator.
 4. Keutamman diberi kepada kemahiran asas.
 5. Peluang untuk kerja berpasukan.
 6. Penggunaan teknologi dalam menyiapkan tugasan/projek.
Fasa Cara Pelaksanaan
Fasa 1: Menghurai
 • Murid digalakkan untuk menghurai tentang ciri sesuatu aspek yang dikaji. Contohnya guru meminta murid menghuraikan ciri-ciri katak dan diikuti dengan kodok.
Fasa 2: Membandingkan
 • Apabila kedua-dua aspek diperhati dan dihuraikan, murid diminta untuk membuat perbandingan antara kedua-dua haiwan, iaitu katak dan kodok.
Fasa 3: Menerangkan
 • Setelah mengenal pasti persamaan  dan perbezaan katak dengan kodok, murid diminta menerangkan dengan lebih terperinci tentang  ciri-ciri katan dan kodok.
Fasa 4: Hipotesis
 • Selepas menerangkan persamaan dan perbezaan, murid diminta membuat hipotesis.
Fasa 5 : Membuat generalisasi
 • Murid diminta membuat rumusan tentang maklumat yang dikumpulkan dan membantuk  satu atau lebih generalisasi.