Pengenalan

Murid dan Pembelajaran

Murid dan Pembelajaran  ialah mata pelajaran yang wajib diambil oleh semua pelajar Progeam Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (PISMP) yang sedang menuntut di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) seluruh  negara berdasarkan kehendak  RMK terkini.

Tajuk-tajuk disusun merangkumi aspek pengurusan murid, pengurusan bilik darjah, dan persekitaran pembelajaran serta pengurusan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan pedagogi masa kini. Semua tajuk merangkumi kehendak RMK termasuk teori-teori pembelajaran, pendekatan, strategi, kaedah, teknik dan aktiviti masa kini.  Penekanan juga kepada  aktiviti pedagogi masa kini.

Berikut adalah antar atajuk-tajuk yang dipelajari dalam subjek ini.

 

1. Konsep Pengajaran dan Pembelajaran

 • Konsep Pengajaran
 • Konsep Pembelajaran

2. Proses Pembelajaran

 • Kesediaan belajar
 • Persepsi dan Penanggapan
 • Ingatan dan Lupaan
 • Pemindahan Pembelajaran
 • Implikasi proses pembelajaran terhadap pengajaran dan pembelajaran

3. Perbezaan Individu dan Pembelajaran

 • Definisi perbezaan individu
 • Teori kecerdasan
 • Perbezaan Individu dan Pembelajaran
 • Gaya pembelajaran
 • Implikasi perbezaan individu terhadap pengajaran dan pembelajaran

 

4. Teori-Teori Pembelajaran

 • Teori-Teori Pembelajaran
 • Teori Pembelajaran Behavioris
 • Teori Pembelajaran Kognitif
 • Teori Pembelajaran Konstruktivisme
 • Teori Pembelajaran Sosial
 • Teori Pembelajaran Humanistik

 

5. Aplikasi Teori-teori Pembelajaran

 • Aplikasi  Teori Pembelajaran  Behavioris terhadap Pengajaran dan Pembelajaran
 • Aplikasi  Teori Pembelajaran  Kognitif terhadap Pengajaran dan Pembelajaran
 • Aplikasi  Teori Pembelajaran  Konstruktivisme  terhadap Pengajaran dan Pembelajaran
 • Aplikasi  Teori Pembelajaran  Sosial  terhadap Pengajaran dan Pembelajaran
 • Aplikasi  Teori Pembelajaran  Humanistik  terhadap Pengajaran dan Pembelajaran
 • Murid Berkeperluan Khas

6. Model-Model Pengajaran

 • Model-model pengajaran
 • Model Pengurusan Maklumat
 • Model Behavioral
 • Model Personal
 • Implikasi Model-model Penghajaran terhadap Pengajaran dan Pembelajaran

 

7. Pendekatan,  Kaedah, Teknik, dan Strategi Pengajaran

 • Pendekatam. Kaedah, Teknik, dan Strategi
 • Definisi, Jenis , dan Prinsip-prinsip Pendekatan
 • Strategi Pengajaran
 • Kaedan, dan Teknik Pengajaran
 • Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemilihan Kaedah dan Teknik Pengajaran
 • Modifikasi Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran untuk Kanak-kanak Berkeperluan Khas

 

8. Pedagogi Masa Kini

 • Kerangka Kemahiran Pedagogi
 • Ciri-Ciri Pedagogi Masa Kini
 • Kaedah dan Teknik Pengajaran Masa Kini
 • Implikasi Pedagogi Masa Kini Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran

 

9. Motivasi dan Pembelajaran

 • Jenis-jenis  Motivasi
 • Motivasi Pembelajaran  dalam Pelbagai Perspektif